Biểu T́nh Đ̣i Dân Chủ Tại Hồng Kông 7 Năm Sau Khi Trung Quốc Cai Trị

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

 


Biểu T́nh Đ̣i Dân Chủ Tại Hồng Kông 7 Năm Sau Khi Trung Quốc Cai Trị

Wednesday, 30 June 2004

Nhiều trăm ngàn người được kêu gọi xuống đường đ̣i tái lập dân chủ cho Hồng Kông vào ngày 1-7, kỷ niệm năm thứ 7 Anh quốc trao trả chủ quyền ḥn đảo lại cho Trung Quốc.

Ông Lee Chuek-yan một trong những người thuộc ban tổ chức cuộc tuần hành đă nói: "Chúng tôi dự trù tập hợp 300.000 người, nhưng có thể vượt hơn con số này". Ngày 1-7-2003 nửa triệu người Hồng Kông trên dân số 6,8 triệu người đă xuống đường gây ngạc nhiên cho các nhà lănh đạo cộng sản tại Bắc Kinh. Phong trào dân chủ ở Hương Cảng đă gia tăng mạnh mẽ niềm khát khao tái lập dân chủ, ư tưởng dân chủ tại đây đă bám chặt rễ sau 99 năm sống dưới sự quản lư của người Anh.

Luật căn bản như là bản tiểu hiến pháp của Hồng Kông đă được thương thảo giữa Luân Đôn và Bắc Kinh dự trù tái lập bầu cử phổ thông trực tiếp để chọn ra các đại biểu của phần đất này. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Bắc Kinh không ấn định ngày thực hiện bầu cử tự do, Trung Quốc vẫn tiếp tục chỉ định người lănh đạo ḥn đảo như từ năm 1997. Ông Đổng Kiến Hoa được Bắc Kinh chọn đứng đầu Hồng Kông từ ngày Anh trao trả chủ quyền. Việc nhà cầm quyền Hoa lục ngăn cản không cho người dân Hồng Kông bầu cử tự do để chọn ra người đại diện càng gây nung nấu cho phong trào dân chủ.

Theo các nhà tổ chức, nhiều người sẽ tham gia biểu t́nh với con số đông đảo để chống lại sự tước bỏ các quyền căn bản người dân của Bắc Kinh, là quyền tự do báo chí và bày tỏ quan điểm. Hai quyền căn bản này đă bị Bắc Kinh chà đạp, điển h́nh qua việc áp lực và đe dọa khiến 2 phóng viên đài phát thanh phải từ chức. Theo ông Sonny Lo giáo sư chính trị đại học Hồng Kông, cuộc biểu t́nh trong năm qua được coi như là "một vụ động đất chính trị" khiến 2 bộ trưởng phải từ chức. Nhưng ngày 1-7-2003 người dân Hồng Kông đă xuống đường c̣n v́ nhiều lư do.

Ngoài ước vọng dân chủ hóa, c̣n để chống lại nạn suy thoái kinh tế và dịch viêm phổi cấp tính. Ngày 1-7 năm nay mục tiêu xuống đường của dân chúng Hồng Kông c̣n rơ ràng hơn, như khẩu hiệu chính của người diễn hành: "Hăy trao quyền lại cho người dân".

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), July 08, 2004

Moderation questions? read the FAQ