ĐẢO SỐ 53,23% VÀ 46,77% , HỌ XEM NHÂN DÂN LÀ TRẺ NÍT ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

ĐẢO SỐ 53,23% VÀ 46,77% , HỌ XEM NHÂN DÂN LÀ TRẺ NÍT ?

Thông tin tuyên truyền của đảng cộng sản VN đang xem dư luận xă hội như một thứ đồ chơi hay sao ?

Bao nhiêu là bút lục , tài liệu , bản đồ , bản sao văn bản cấp chính phủ đă chứng minh rằng , hiệp định biên giới Việt Trung 1999 trong phần đường ranh biển , Việt Nam được 46,77 % trong khi Trung cộng hưởng đến 53,23 % , nước ta bị thiệt rất nhiều so với hiệp định Thanh Pháp quy định về đường biên giới biển .

Ay thế mà bộ thông tin Hà Nội lại dám đảo ngược công bố công khai trước kia , công bố mạo số là Việt Nam được những 53,23 % phần lănh hải biển , bôi xoá phần thiệt của Việt Nam đẩy về Trung cộng . Nghe nói đâu toà đại sứ Trung cộng ở Hà Nội đă có công văn phản đối công bố đảo số trên vào chiều hôm qua , tức chỉ 12 giờ sau khi báo chí trong nước công bố con số đảo trắng trợn kia .

Chuyến đi của thứ trưởng bộ công an Lê Thế Tiệm vào chiều hôm qua từ Sai g̣n về Hà Nội có mang theo chỉ đạo của Vơ văn Kiệt : t́m mọi cách chận thông tin xấu về Hiệp định biên giới năm 1999 , vụ bắt mục sư Lê Hồng Quang chỉ v́ mục sư bắt đầu đụng đến vấn đề này là một dẫn chứng cụ thể cho mối lo sợ phản ứng của dư luận mang nhiều bất lợi khó lường trước cho nhịp thở hấp hối của uy tín đảng .

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), July 05, 2004

Moderation questions? read the FAQ