Congsan buon ban nguoi

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

VN la trung tam tim Vo, tim ma'y dde~, mot thu buon ban no le moi hop phap hoa ca nguoi chu va no le ,

dem lai loi nhuan lon cho chinh phu qua cac co quan dich vu ... giong nhu cac be gai 5 tuoi dong y cho may ong gia thu vat 70 mo mam vi cac chau con be qua chang biet gi ...

gai Viet la vo ly tuong cho tat ca dan ong gia tren 40 den 120 tuoi tren toan the gioi... . r

ieng tai TP HCM 36000 co gai Vietn tuoi tu 16 den 24 ... de bao chua cho cai UU TU cua che do.. . may ong ba CS noi.. TINH YEU KHONG BIEN GIOI... $500 mot co gai..

-- congsan (vietnam @yahoo.com), July 02, 2004

Answers

 • Khá khen Thông Luận thật tài
 • Đem trưng ảnh "ấy" hai vai quân hàm
 • Lon trung tướng há chẳng xoàng
 • Công anh to lắm... vào Nam giết người

 • Mậu Thân, Huế bật máu tươi
 • Chày vồ, mă tấu... thây người đổ mau
 • Ơn anh gây cảnh thương đau
 • Tết thiêng dân tộc, bọn nào sát nhân!!!

 • Tổng cộng hơn sáu ngàn dân
 • Lớp chôn tập thể lớp trồng đầy sân
 • Nghĩa nhân, nhân nghĩa ai cần
 • Mà nay đạo lư giành phần cho anh?

 • Anh bỏ đảng? Đảng bỏ anh?
 • Hay anh chạm phải công danh chia quyền?!
 • Ngẫm xem đảng cướp có hiền
 • Từ ngày Hồ tặc búa liềm bịp dân

 • Đảng viên nào chẳng góp phần
 • Là thân "tướng giặc" nghĩa nhân chỗ nào?

 • "Nhân nghĩa" chỉ bọn đỉnh cao
 • Chia nhau cướp giết cờ sao thắm hồng
 • Giành chia cả chuyện đại đồng
 • "Nhân dân" làm chủ! "Ấy" công đảng ḿnh

 • Nay đây Thông Luận đăng h́nh
 • Hỏi thăm tí nhé: công minh chỗ nào?
 • Cớ sự, anh trả lời sao?
 • Hay anh cũng một ḷ sao ấy rồi?!

 • Dân Nam  -- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), July 04, 2004.

 • Moderation questions? read the FAQ