Thi sĩ Vô Danh tả bộ máy tù đầy của Cộng sản trong tập thơ “ Vô Đề" :

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread-- Nong bi dai' (vietnamcongsan@yahoo.com), July 01, 2004


Moderation questions? read the FAQ