Cong san viet nam ban nuoc vho tau phu

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trich tu ykien.net

Trao đổi Thư phê chuẩn Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ

Chúng tôi đăng lại dưới đây các bản tin và bài phỏng vấn ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên về Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ để dùng làm tài liệu tham khảo sau này. Nhân đây, chúng tôi nêu 3 câu hỏi với ông Bộ trưởng: 1. V́ sao các hiệp định về lănh thổ, lănh hải có tầm quan trọng đến thế mà nhân dân ta không được thông báo rộng răi, góp ư, ... ?. V́ sao hiệp định biên giới Việt-Trung được phê chuẩn hầu như lén lút ?. C̣n hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ được Quốc hội phê chuẩn một cách vội vă, sau khi đă thông báo qua loa ?. 2. Trong bài phỏng vấn. ông có nêu lên 1 lư do để có Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ là “các vụ việc tranh chấp phức tạp về đánh bắt hải sản và thăm ḍ khai thác dầu khí, gây bất ổn định ...”. Xem ra có vẻ có lư, nhưng cần nhắc lại rằng, trên thực tế, việc “bất ổn định” chủ yếu là do 2 yếu tố chính: a) thành tâm, thiện chí của mỗi bên, b) tương quan lực lượng giữa các đối tác; c̣n 1 hiệp định chỉ có giá trị lư thuyết, pháp lư. Kinh nghiệm thời Pháp xâm lăng xứ ta cho thấy là sau khi kư nhường 3 tỉnh miền đông Nam bộ, triều đ́nh Huế lại phải nhường tiếp 3 tính miền tây Nam bộ ... cho tới khi thực dân Pháp chiếm được toàn bộ nước ta !. 3. Ông cũng nêu lên lợi ích của các hiệp định là “củng cố hoà b́nh và ổn định”, nhưng làm sao có hoà b́nh và ổn định nếu như Việt Nam phải kư các hiệp định này dưới áp lực của TQ (Trung Quốc) và đây là các hiệp định bất b́nh đẳng hay nói như các lăo thành cách mạng: đây là chuyện “nhượng đất, nhượng biển” ? Ông là người hoạt động chính trị, ngoại giao lâu năm, chẳng lẽ ông ngù ngờ tới mức này ?.

Đối với dân tộc ta, sau 1.000 năm nô lệ giặc Tàu, 80 nô lệ giặc Tây, có lẽ ngày 30 tháng 6 năm 2004 mở đầu cho một thời kỳ đen tối lâu dài mới: bị TQ khống chế thông qua đám tay sai bản địa. TQ chẳng cần đem quân chiếm đóng xứ ta mà chỉ cần vung ít tiền cho đám tay sai là bọn chúng sẵn sàng làm mọi thứ chuyện, kể cả dâng đất, biển của tổ tiên ta đă rất khó nhọc mới có được. Đám tay sai này có h́nh hài giống như dân ta, nói cùng tiếng nói như dân ta, cũng ăn nước mắm như dân ta, nhưng chúng là bọn mặt người, dạ thú, sẵn sàng làm mọi điều gian ác để bảo vệ quyền và lợi của chúng. Cũng cần nhắc lại ở đây là ông cựu Tổng bi thư Đỗ Mười khi c̣n tại chức đă nêu câu hỏi “Có trụ được không ?” và qua các chủ trương của ông ta th́ câu trả lời tất nhiên là: hăy theo TQ, TQ trụ được th́ ta trụ được; từ đấy việc bị TQ không chế là tất yếu.

Đảng CSVN đă đặt dân ta vào hoàn cảnh chuyện đă rồi, dưới sự thống trị độc đoán của họ, chẳng ai có thể làm ǵ được, chỉ cần nói lên sự bất đồng ư kiến của ḿnh là tức khắc bị bỏ tù, kết án (v́ các tội (?) như: “gián điệp, lợi dụng dân chủ, ...”). Đối với chúng ta, bài học trước tiên và có thể là muôn đời chính là «Hăy cảnh giác với Bắc Triều» (như tổ tiên ta đă từng cảnh giác); đây không những là bài học cho người đương thời mà c̣n cần, bằng mọi cách, truyền đạt lại cho các thế hệ sau.

mạng Ư Kiến



-- trbapi (trbapi@yahoo.de), July 01, 2004


Moderation questions? read the FAQ