Nghi Quyet Quoc Hoi Khoa XI nam 2004

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2004.

Nứớc Cộng Ḥa Xă Hội chủ nghiă Việt Nam được Quốc Tế công nhận với tên mới là:

Nam Hầu Quốc ( Quốc gia chư Hấu phương Nam của Trung Cộng ) Đổi Niên hiệu là Nam Man năm thứ nhất (Man có nghỉa là Man Di, Mọi rợ )

do Thái thú Thiên Triều Trung Quốc là Nông Đức mạnh và đồng bọn là Tổng Đại Đô Đốc Phan Văn Khải Thống Soái Hồ Chí Minh với 8o Triệu Man Quân: Không, Thủy, Bộ Binh cùng ngày thượng nhậm

Nghi Quyet Quoc Hoi Khoa XI nam 2004-- Nong bi dai' (vietnamcongsan@yahoo.com), June 30, 2004

Answers

Xin hoi vietnamcongsan@yahoo.com

Trong www.spiegel.de/jahrbuch

Dien tich Viet Nam la 331.114 Km vuong

Trong www.auswaertiges-amt.de/www/delaenderinfos Dien tich Viet Nam la 326.797 Km vuong.

Viet Nam bay gio co dien tich la bao nhieu ? Co nen kiem trong tai lieu cua tau phu tren Internet ?

Cam om anh truoc ve cau tra loi. Than

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), July 01, 2004.


Tổ cha thằng kẻ sĩ bắc hà,hấn ăn nhầm phải bả chuột hay răng mà nói nhiều,nói ngu rứa anh em?À không phải,có lẽ hắn bị va đầu vô mô đó cũng nên,bây giờ điên điên khùng khùng rứa đó.Yêu cầu đưa hắn đi điều trị đi,đưa cả bầy đoàn chập mạch chống phá đất nước này vào ngiă địa luôn đi

-- vietnam (dantoc_viet@yahoo.com), July 03, 2004.

Moderation questions? read the FAQ