Australia v Việt Nam tiếp tục cc cuộc thảo luận về nhn quyền

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Australia v Việt Nam tiếp tục cc cuộc thảo luận về nhn quyền

2004-06-25 Hm qua tại H Nội, cuộc đm phn về nhn quyền giữa đại diện của Việt Nam v Australia đ diễn ra. y l lần thứ 3 hai bn gặp nhau để duyệt xt lại tnh hjnh nhn quyền của Việt Nam v nhưng cải tiến cần thực hiện. Ngoi nhn quyền, vấn đề tự do tn gio, cải cch về luật php cũng được ni đến.

Ngoại Trưởng Alexander Downer của Australia ni cuộc thảo luận l bằng chứng cho thấy Chnh Phủ nước ng muốn hợp tc với Việt Nam để giải quyết cc vấn đề hai bn đều quan tm.

Cc cuộc thảo luận nhắm tới những biện php quốc gia về cc vấn đề nhn quyền, sự đa dạng về tn gio v văn ha, cng những cải tổ về tư php v luật hnh sự.

Phi đan của Australia được hướng dẫn do b Carolline Millar, đại sứ Australia về cc vấn đề bun người.

Những cuộc thảo luận ny tương tự những cuộc đối thọai song phương về nhn quyền m Australia đ tiến hnh với Trung Quốc v Iran.

Bấm vo đy để nghe bản tin: text links... Visit http://www.rfa.org/service/article.html?service=vie&encoding=9&id=13944!
-- Nong bi dai' (vietnamcongsan@yahoo.com), June 29, 2004

Answers

Response to Australia và Việt Nam tiếp tục các cuộc thảo luận về nhân quyền

Visit http://www.rfa.org/service/article.html? service=vie&encoding=9&id=13944!


-- Nong bi dai' (vietnamcongsan@yahoo.com), June 29, 2004.

Response to Australia và Việt Nam tiếp tục các cuộc thảo luận về nhân quyền

Ở VN nghe đài RFA trên mạng không còn dễ dàng như vài tháng trước đây nữa, vì đảng quỷ đỏ cộng sản muốn bịt tai/bịt mắt/bịt họng nhân dân, nên đảng chặn tiếng nói RFA bằng bức tường ngu dân "firewall" cuả đảng lập ra rồi.

-- (tosu_cs@yahoo.com), June 29, 2004.

Moderation questions? read the FAQ