CSVN Sẽ Ra Bo Ở Hải Ngoại, Ở Cc Nớc ng Ngời Việt

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

CSVN Sẽ Ra Bo Ở Hải Ngoại, Ở Cc Nớc ng Ngời Việt

SAIGON -- "Cần c tập on bo ch mạnh," l nhan ề một bản tin tiết lộ kế hoạch nh nớc sẽ ra hải ngoại ể xuất bản bo ch Việt ngữ tại cc ni ng Việt kiều.
Bản tin nh nớc viết c oạn nh sau:

(VietNamNet) - "Phải tnh ến chuyện lập tờ bo ring, hoặc vn phòng ại diện ở cc quốc gia c ng ngời Việt sinh sống", ng Trần Ngọc Chu, Ph Tổng Bin tập Saigon Times Group pht biểu trong buổi Hội thảo về Tình hình pht triển, quản lý thng tin ại chng v xuất bản trn ịa bn TP.SG vo ngy 24/6.

Phải tnh ến việc lập tờ bo ring cho ngời Việt ở nớc ngoi y l chuyn ề ầu tin trong số 4 chuyn ề bao gồm Cải cch hnh chnh, Chuyển dịch c cấu thnh phần kinh tế, chuyển dịch c cấu kinh tế trn ịa bn thnh phố v Pht triển, quản lý thng tin ại chng v xuất bản do Thnh uỷ TP.SG tổ chức thu thập ý kiến trình Hội ồng lý luận Trung ng.

Sau khi ghi lời ng Phan Xun Bin, Trởng ban T tởng Vn ha Thnh uỷ TP.SG, thuyết giảng di dòng về lập trờng phng hớng, bản tin nh nớc VietNamNet ghi thm:

ồng tình với ý kiến của ng Bin, ng Trần Ngọc Chu, Ph tổng bin tập Sai Gon Times Group bổ sung: Chng ta chấp nhận luật chi của kinh tế quốc tế, phấn ấu vo WTO, bo ch cũng cần phải qun triệt tinh thần ny ể "rn" tnh chiến ấu. "Ti ề nghị bo ch chng ta khng nn dừng ở việc pht hnh ra nớc ngoi, m phải tnh ến phng n lập tờ bo ring hoặc vn phòng ại diện tại những ni c ng ảo ồng bo ta sinh sống", ng Chu ni.

iều cần ghi nhận thm về khuynh hớng a bo ảng ra hải ngoại, nh nớc khng quan tm gì tới chiều ngợc lại, nghĩa l chỉ muốn giao lu 1 chiều: bo ch hải ngoại thì khng cch no vo nớc ợc.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 28, 2004

Answers

Response to CSVN Sẽ Ra Báo Ở Hải Ngoại, Ở ‘Các Nýớc Ðông Ngýời Việt’

"Ti ðề nghị bo ch chng ta khng nn dừng ở việc pht hnh ra nýớc ngoi, m phải tnh ðến phýõng n lập tờ bo ring hoặc vãn phòng ðại diện tại những nõi c ðng ðảo ðồng bo ta sinh sống", ng Chu ni....

Thằng Chu ny ni cho sớng ci miệng. Bảo thằng ny hảy chinh n i ra mở vn phòng ại diện cho bo Việt Cộng ở Little Sai Gon hay Cabramatta ở c hay ở bất c ni no thuộc nớc tự do. Tụi my ton ngồi ghế sa long, uống bia rồi xi trẻ n cứt g.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 28, 2004.


Response to CSVN Sẽ Ra Báo Ở Hải Ngoại, Ở ‘Các Nýớc Ðông Ngýời Việt’

chac chac.....luc' do' VN lai. no ro dich. vu. xuat cang~ may^' ba` ban' de chai qua My Uc ......vi` chac chan rang` giay chui` dit o My Uc khong thieu ....

-- HO CHI MINH MA CO (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), June 28, 2004.

Moderation questions? read the FAQ