hnh ảnh tội c vnch đy!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Vo www.nuocvietnam.dk3.com xem thu tam nay ne http://s6.invisionfree.com/vietnam/index.php?s=6a8b152a4665ff658bbd8092cf419a1f&act=Attach&type=post&id=762906

copy vo address nh,hnh ny thch hợp với cc ng đ.

-- (kidfriendct@yahoo.com), June 26, 2004

Answers

Response to hình ảnh tội ác vnch đây!

Du ma' ho cho' minh . dit me. ho cho de?

-- Doan Nam De (hochominh@yaheo.com), June 26, 2004.

Response to hình ảnh tội ác vnch đây!

DAY THANG NAY TOI AC DAY-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 26, 2004.

Response to hình ảnh tội ác vnch đây!

Lao động vinh quang trong thin đng XHCNVN .ăn bờ nằm bụi..v chỉ c trong Thin Đng XHCN

-- (tosu_cs@yahoo.com), June 27, 2004.

Response to hình ảnh tội ác vnch đây!

Thin đng XHCNVN vệ sinh, văn minh , quang vinh sng ngời

-- (tosu_cs@yahoo.com), June 27, 2004.

Response to hình ảnh tội ác vnch đây!

XIN LỖI..Post nhầm hnh...Đy mới l Thủ Đ Thin đng XHCNVN vệ sinh, văn minh, quang vinh sng ngời

-- (tosu_cs@yahoo.com), June 27, 2004.


Response to hình ảnh tội ác vnch đây!-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 27, 2004.

Response to hình ảnh tội ác vnch đây!-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 27, 2004.

Moderation questions? read the FAQ