...KY-NIEM Đại sư đon Xung Kch Ln Đường 203 của Hanọi ....

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

***

Đại sư đon Xung Kch Ln Đường 203 của Hanọi

Tin AnNam bo; Đại sư đoan 203 XKLD của Hanoi đi l lm lao cng, đnh l bị đuổi về nước chết đi, 4 chư~ ci được viết tắt l XKLD n cũng c nghĩa l Xuất Khẩu Lao Động ấy m :)

Thưa cc anh/chị Vẹm, ti vưỡn cứ thắc mắc l Vietnam của cc anh năm no cũng khoe sản xuất la gạo hng đầu thế giới vậy m sao dn lại O đủ cơm ăn o mặc m phải nối đui nhau khăn gi quả mướp đi ra nước ngoi XUNG KNH LN ĐƯỜNG thế kia cho khổ ?

Thật ra cc Vẹm nh ta c đi đến đu th cũng chỉ l "Vc cứt đi rồi lại vc cứt về " m thi, cc c Vẹm th d sao Trời ổng cũng cho c ci trn nn buồn th bn trn nui miệng, dn ci label ngay vo đt với hng chữ :

-- "Made in VIETNAM "... :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), June 25, 2004

Answers

Response to ...KY-NIEM Đại sư đoàn Xung Kích Lên Đường 203 của Hanọi ....

Viet Cong noi phet hay nhat the gioi. Thanh ngu cua viet cong: Lam thi lao, bao cao thi hay.

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), June 25, 2004.

Response to ...KY-NIEM Đại sư đoàn Xung Kích Lên Đường 203 của Hanọi ....

Day la do choi moi de danh xu dung cho Congsan tuong lai-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 25, 2004.

Response to ...KY-NIEM Đại sư đoàn Xung Kích Lên Đường 203 của Hanọi ....-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 25, 2004.

Moderation questions? read the FAQ