Buổi chiếu phim Si Gn USA về hnh trnh người Việt Ti Nạn CS tại Hoa Kỳ.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chống bạo quyền Mafia CSVN
can đảm, là anh hùng
thương dân, yêu tổ quốc.
 
 
 
 
 
Bám đít bưng bô cho cáo hồ và đám
CS tay sai hại dân bán nước
hèn nhát, bán rẻ lương tâm, vô liêm sỉ.
 
Đừng nghe những gì cộng sãn nói,
hãy nhìn những gì cộng sãn làm.
(Cố tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu)
 
 
 
 
 
Chống lại cáo Hổ dâm tặc gian ác và CSVN hại dân bán
nước không có nghĩa là chống lại tổ quốc dân tộc, vì tổ quốc
VN không là của riêng của một người, một đảng phái nào.


Buổi chiếu phim Sài Gòn USA về hành trình người Việt Ti Nạn CS tại Hoa Kỳ. Cuồn phim tường trình về 52 ngày biểu tình chống tay sai cộng sản Trần Trường sẽ được chiếu vào lúc 7pm thứ Bảy 26 tháng 6, 2004 tại rạp Theater Of Jackson, 409 7th Ave. S., Seattle. Giá $20, được bảo trì bởi: NWAAFF, UVAC VAEDA va hội chuyên gia VN tiểu bang Washington.-- _Đỉnh Ngu Trí Tệ CS (NgàyTànCS@KhátMáu.hn.vn), June 19, 2004

Moderation questions? read the FAQ