Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

LINK ...http://quockyvietnam.web1000.com/

Moi ba con doc

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 18, 2004

Answers

LINK ...http://ngoth elinh.topcities.com/CongSanDauTo.html

ĐẤU TỐ PHẢN ĐỘNG

... sau mn đnh đập l nạn nhn "được quấn bng vo 2 tay, tẩm dầu rồi chm lửa đốt. Nạn nhn co quắm người ln, tiếng rn la lc đầu lớn rồi nhỏ dần, nhỏ dn, mu mũi, mu miệng rỉ ra, sau cng hết cựa quậy v hầu như đ tắt thở."

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 18, 2004.


TO-QUOC DANH DU TRACH NHIEM-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 18, 2004.


Moderation questions? read the FAQ