VN Công bố chiến lược quốc pḥng chống HIV/AIDS giai đoạn 2010 và tầm nh́n 2020

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ngày 16/6, Bộ Y tế đă phối hợp với Uỷ ban quốc pḥng chống AIDS và pḥng chống tệ nạn ma tuư, mại dâm tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược quốc pḥng chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nh́n 2020.

Theo đó, việc pḥng chống HIV/AIDS phải được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và lâu dài, phải tăng cường phối hợp liên ngành và đẩy mạnh việc huy động toàn xă hội tham gia.

Hệ thống pháp luật quốc pḥng, chống HIV/AIDS bảo đảm phù hợp với các nguyên tắc của pháp luật quốc tế.

Trong 9 chương tŕnh hành động đến năm 2020, Chiến lược ưu tiên tăng cường thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi Trung ương ,phối hợp với các chương tŕnh khác để ngăn ngừa Trung ương , giảm thiểu lây nhiễm HIV/AIDS.

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 18, 2004


Moderation questions? read the FAQ