CHU cuả loi tn dư cộng sản vẫn l.. SHT-RA-TA-CLEAN ???

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread


GIO ĐIỀU LOI CỘNG-SẢN l
Giết, giết nữa, bn tay khng pht nghỉ
Cho ruộng đồng la tốt, thuế mau xong,
Cho ảng bền lu, cng rập bước chung lng
Thờ Mao chủ tịch, thờ St ta Lin... bất diệt
(Tố Hữu. l nh thơ nng cốt cuả đảng cộng sản Việt Nam )
Mao l tn tu ph & Sht-Ra-Ta-Clean l cha của lai cộng sản
Nguyện cầu Chu Mẹ, Trời, Phật mở mắt lương tri / tm tr loi quỷ đỏ cộng sản, để họ nhận ra l NHỮNG KẺ M LOI CỘNG SẢN VẪN LUN TN THỜ = NHỮNG TN ĐỒ TỂ KHT MU, đ bị LOI NGƯỜI quăng vo bi rc, cng với gio điều Cs đin cuồng lạc hu/gian manh tn c cuả chng từ lu rồi...Nhưng những b lũ Cộng sản tn dư ngu muội vẫn cn đin rồ tn thờ hnh tượng/gio điều bi rc Lin-X v chng lun h hửng tự ho l ĐỈNH CAO TR TUỆ.???????

-- (tosu_cs@yahoo.com), June 18, 2004

Answers

Response to CHUÁ cuả loài tàn dư cộng sản vẫn là.. SHÍT-RA-TA-CLEAN ???

Đy l hnh chủ tịch MAO v STALIN l 2 vị CHU cuả loi cộng sản tn thờ
"Thờ Mao chủ tịch, thờ Sht-Ta-clean bất diệt (Tố-Hiủ)"
V đy l hnh LENIN vị thầy cao cả cuả chủ tịch MAO v STALIN.. Tn đồ tể ny đ bị loi người quăng vo bi rc, cng với những gio điều ngu xuẩn gian t tn c lạc hậu cuả chng.

NHƯNG. TẠI SAO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẪN LUN NGU XUẨN NGOAN CỐ BẮT NGƯỜI DN PHẢI HỌC, PHẢI NHỒI NHT NHỮNG GIO ĐIỀU BI RC LIN-X VO ĐẦU C NHN DN TA ?????

-- (tosu_cs@yahoo.com), July 14, 2004.


Moderation questions? read the FAQ