Việt Nam Ngày Nay, kính mời qu vị vào để nghe về cái "Nghề Để Thuê" của các cô thiếu nử Việt Nam dưới thiên đàng XHCN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Knh mời qu vị gần xa, xin hảy bấm vo ci link duới đy để nghe về cuộc sống của x hội Việt Nam ngy nay dưới thin đng xhcn . Chn thnh cảm ơn. TBT

O ben VN thi hay vao trong cai link nay, de di qua khoi buc tuong lua
Nghề Đẻ Thu

O hai ngoai thi hay vao trong cai link nay de nghe truc tiep.
Nghề Đẻ Thu

Ti đang vượt qua bức tường lửa của ci hảng ti đang lm, cho nn ti khng c thể ở trong VAS ny lu được, nếu hảng m biết th khổ cho ti, mong anh em thng cảm, ti chỉ c thể tham gia VAS forum ny vo ban dm. Knh cho tất cả qu vị. TBT

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), June 17, 2004


Moderation questions? read the FAQ