Nhân Quyền Nghiền CS

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bắc Bộ Phủ toàn những tên Đầu Gấu, Sống vô tâm quanh bữa tiệc đầu lâu,
Ta cúi đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nhân Quyền Nghiền CS

Trich tu www.usthat.net - Vi Anh

Nhân quyền là bánh xe tiến hóa, cứ lăn tới không ngừng, theo qui luật của sự sống. Từ ngày CS Hà nội ở thế kẹt chết sống sau khi Đế quốc CS sụp đổ phải mở cửa đi vào con đường đi chung với cộng đồng Nhân Loại, chuyển đổi sang kinh tế thị trường, dù cố bám cái đuôi xă hội chủ nghĩa, Nhân Quyền là một "vấn đề lớn", hóc búa đối với chế độ CS Hà nội, một trong 4 con khủng long Thời Chiến Tranh Lạnh c̣n sót lại trên hành tinh Trái Đất này. Nhân quyền VN đă làm phiền CS Hà nội. Nhân quyền VN đang xiết tiền CS Hà nội. Và Nhân quyền VN sẽ nghiền CS Hà nội, nát ngấu không chừng.

Đoạn đường đầu Nhân Quyền VN chỉ làm phiền CS với những khuyến cáo, chỉ trích ngoại giao. CS Hà nội dùng chiến thuật du kích cũ rích để chống chế, hoặc theo kiểu làm thinh, hoặc theo kiểu "em chả" để đính chánh, hoặc theo kiểu phản đối cho qua tang lề, nói các nước "xen vào chủ quyền và toàn vẹn lănh thổ." Là một thành viên Liên Hiệp Quốc, bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền trên nguyên tắc như một tu chánh án của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, CS Hà nội nói ngang như vậy, không một thành viên nào của LHQ nghe được. Kể cả ba nước CS c̣n sót lại như Cuba, Bắc Hàn, Trung Quốc cũng ngượng miệng không dám binh người "đồng chí vô sản chuyên chính" Hà nội nữa.

Và Nhân quyền VN cũng đi vào chánh quyền và nhân dân các nước. Từ Hội Quốc tế Nhân quyền tư, đến các Uûy hội Nhân quyền của LHQ, Quốc Hội và Hành pháp của nhiều nước Tây Aâu, Bắc Mỹ liên tục đặt vấn đề Nhân quyền với CS Hà nội. Nhân quyền VN cũng đi mạnh vào chánh quyền của các siêu cường trên thế giới. Dự luật Nhân quyền VN, HR 2833, được Hạ viện Mỹ, trái tim của đất nước nhân dân này, biểu quyết với đa số áp đảo, bị mấy Oâng nghị sĩ Phản Chiến, nổi bật là TNS Kerry, nhận ch́m ở pháp nhiệm này, th́ pháp nhiệm kế Hạ Viện Mỹ thông qua Dự luật khác gởi lên. Nhưng ngần ấy chỉ mới làm phiền CH Hà nội thôi, v́ với một quân đội đông đảo nhứt Á châu so với dân số và một lực lượng cảnh sát, công an mật vụ có mặt khắp hang cùng ngơ hẹp, chuyên chính, ác độc nhứt, cái ǵ cũng dám làm, CS Hà nội thừa súc diệt chủng Việt Nam, dù dân số đă lên 81 triệu.

Đoạn đường giữa kế tiếp, Nhân Quyền VN xiết tiền CS Hà nội. Bắt đầu là Quốc Hội Liên Âu ra Nghị quyết đặït vấn đề Nhân quyền như điều kiện viện trợ kinh tế. Tiếp theo Quốc Hội Mỹ đưa ra Nghị quyết kèm luật ngân sách 2004, buộc Hành Pháp Mỹ phải báo cáo Hà nội có tiến bộ NQ th́ mới được viện trợ kinh tế. Uûy ban Quốc tế Tôn giáo Mỹ nhiều năm liền khuyến cáo Bộ Ngoại giao Mỹ đặt chế độ Hà nội vào danh sách "các nước quan tâm đặc biệt", tức là, bị cúp viện trợ kinh tế nếu vi phạm Nhân quyền. Sớm hay muộn ǵ dưới áp lực của Nghị quyết Quốc hội và Uûy ban Tôn giáo Mỹ, và nhứt là sau hai lần nổi dậy của Đồng bào Thượng đụng chạm đến Tin Lành, Bộ Ngoại Giao Mỹ khó mà bất động được.

Nhưng từ đó giờ CS Hà nội chưa bị vố nào về NQ từ Á châu. Mới đây theo tin của Hảng Thông tấn Pháp và Đài RFI, Nhựt làm một việc nhiều người ngạc nhiên. Đó là, Nhựt gắn liền Nhân quyền VN với viện trợ kinh tế Nhựt cho CS Hà nội. Toà Đại sứ Nhựt ở Hà nội đă minh thị thông báo cho CS Hà nội, VN chỉ có thể nhận viện trợ của Nhựt nếu hội đủ 5 điều kiện này: tôn trọng nhân quyền, phát huy dân chủ, tự do hoá trường, cải thiện môi trường, và đẩy mạnh giải ngân viện trợ.

CS Hà nội sợ điều kiện Nhân quyền đi kèm với viện trợ Nhựt là có lư. Và tầm quan trong của Nhựt ở Á châu và trong viện trợ và đầu tư kinh tế của Nhựt tại VN làm 5 điều này thêm quan trọng đối CS Hà nội, khó mà tránh né, lấp liếm như xưa nay. V́ trong 5 điều kiện đưa ra để Hà nội phải theo mới nhận được viện trợ Nhứt, th́ 3 điều thuộc lănh vực NQ: tôn trọng NQ, phát huy dân chủ, tự do hoá thị trường. Trong khi đó Nhựt là nước viện trợ cho VN lớn hàng thứ ba trong 40 nước viện trợ cho Hà nội. Cụ thể Nhựt viện trợ năm nay 840 triệu đô la, chiến 30% viện trợ của thế giới, là 28 tỷ Mỹ Kim. Nhựt là nước đầu tư đứng hàng thứ 3 tại VN. Nhựt gần đây tỏ ra gắn bó và cương quyết với điều kiện Nhân Quyền trong viện trợ khi cắt đứùt mọi viện trợ cho nhà cầm quyền quân phiệt Miến Điện giam cầm trái phép lănh tụ và đàn áp nghiệt ngă phong trào đối lập. C̣n VN th́ tin tức đàn áp tôn giáo, trí thứùc, người thiểu số, bán nộ lệ t́nh dục và nô lệ lao đông hầu như tràn ngập hàng ngày. Nhưng cũng phải nói thêm, chánh quyền của Thủ Tướng Nhựt đương nhiệm đă tỏ ra bất măn khi thấy Hà nội không theo qui luật của kinh tế thị trường tư do, một mặt, cắt giảm hạn ngạch nhập cảng phụ tùng lấp ráp xe gắn máy, xe hơi từ Nhựt, khiến hăng Honda, Yamaha, phân xưởng ở VN phải đóng cửa, và mặït khác tăng thuế biểu nhập cảng xe hơi làm thiệt hại giao thương của Nhựt.

NQ đă làm phiền, đang siết tiền, và theo bánh xe tiến hoá sẽ trong đoạn đường thứ ba, nghiền Hà nội, nát ngớu không chừng. Kinh tế và chánh trị là môi với răng, môi hở răng phải lạnh. Trước 5 điều kiện, mà 3 đă thuộc lănh vực NQ Nhựt đặt ra cho Hà nội để được viện trợ, một "quan chức" thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Oâng Dương đức Ứng, làm bộ cứng, tuyên bố theo bài ca con cá cũ, "VN không thích được dạy dỗ về NQ và dân chủ." Nhưng những chuyển động ngoại giao của những người lănh đạo Đảng, Nhà Nước CS, cho thấy ngược lại. Trước khi quyết định của Nhựt được thông báo cho CS Hà nội, hết Thủ Tướng đến bao nhiêu Bộ trưởng của Nhà Nước CS Hà nội đi Nhựt. Làm ǵ bây giờø đă rơ, "để giải tŕnh" hoá giải việc Nhựt xiết tiền v́ Nhân Quyền nhưng thất bại. Chủ tịch Nước th́ đi Anh, một số nước của Liên Aâu để hoá giải Nghị quyết xiết tiền v́ Nhân quyền của Liên Aâu. Và sớm hay muộn những nhân vật này sẽ đi Mỹ để hoá giải việc Mỹ xiết tiền trực tiếp bằng giảm hạn ngạch hàn dệt may, hải sản và nguy cơ khó tránh đặt chế độ của họ vào nước "quan tâm đặc biệt' có nghĩa là siết tiền viện trợ. C̣n trong nước tôn giáo và nhân dân cũng vùng lên đấu tranh đ̣i hỏi tự do tôn giáo, tư do ngôn luận, hăng và mạnh hơn bao giờ hết. CS hết bắt giam, quản thúc hết lănh đạo tinh thần tôn giáo này, nhà trí thức nọ th́ lănh đạo khác, trí thức khác tiếp theo đ̣i hỏi. Đồng bào Thượng đă nổi dậy trên qui mô lớn, đă lần thứ hai chống CS Hà nội trộn dân cướp đất và chống âm mưu diệt Tin Lành tại gia. Mục tiêu cuộc đấu tranh của trong nước đều nằm trong phạm vi quyền sống của con người Việt: Nhân Quyền. CS Hà nội hoàn toàn lọt vào thế bị động trong đối ngoại và đối nội, trên lănh vực kinh tế chánh trị. Chừng nào cuộc cách mạnh nhung xảy ra đây?

post by TBT

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), June 13, 2004


Moderation questions? read the FAQ