Tim hieu cuoc doi va su nghiep ve ong Ho Chi Minh,

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Kinh moi qui ba con gan xa, hay bam vao cai link nay Cuoc doi va su nghiep cua ong Ho Chi Minh tran trong kinh chao qui vi. TBT

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), June 08, 2004

Answers

Hy vong dat nuoc VN than yeu cua chung ta se som co tu do dan chu; va tu do bao chi ; de nhung tac pham ve bo mat that cua Ho chi minh se duoc phoi bay ra truoc anh sang su that cua lich su.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH.com (nhandantuve@VNCH.com), June 08, 2004.

Nhận thấy talawas bị firewall ở Việt Nam ngăn chặn, tôi xin có một chút ư kiến về kỹ thuật.

Độc giả của talawas có rất nhiều người ở khắp nơi trên thế giới, cũng như rất giỏi và quen biết rộng, tôi thiết nghĩ nếu chúng ta cổ động bạn bè, mỗi người giúp một tay gắn một cái script nho nhỏ sau đây vào website riêng của ḿnh. Hàng trăm hàng ngàn websites lớn nhỏ, public, private, nổi tiếng, vô danh... ở nước ngoài đều gắn và bảo cho nhau biết th́ không cách nào có thể ngăn chặn hết được.

Xin giới thiệu cái script file nho nhỏ để vượt firewall, và xin làn tràn rộng răi ra giùm:

http://www.vn.net/proxy.cgi (Cái script trên đă sửa đổi một chút và thêm phần tiếng Việt. Nguyên bản gốc của script được viết tại website: http://www.jmarshall.c om/tools/cgiproxy/ )

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), June 10, 2004.


Moderation questions? read the FAQ