TANG TUYET MINH Nguoi Vo TQ Cua HO DAM TAC

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hoàng Tranh (Huang Zheng) Ban Biên Tập Lịch Sử Việt : Toàn văn bài này, Hồ Chí Minh với người vợ Trung Quốc Tăng Tuyết Minh, đă đăng trên số tháng 11-2001 của tạp chí Đông Nam Á Tung Hoành (Dọc ngang Đông Nam Á), xuất bản tại Nam Ninh. Tác giả Hoàng Tranh (Huang Zheng) là nhà sử học, viện phó Viện Khoa học Xă hội Quảng Tây, tác giả cuốn Hồ Chí Minh với Trung Quốc (Nhà xuất bản Tân Tinh, Nam Ninh 1990).

BAM VAO LINKS... Visit ! http://lichsuviet.cjb.net/view_article.asp?id=506&cat=19!




-- lu cho' thui HANOI (vietnamcongsans@yahoo.com), June 05, 2004

Answers

Ky cuc that.

Trong khi dang cong san VN cu nhat dinh cho rang Ho chu Tit van con trinh trang.

Thi dang cong san Trung Quoc anh em cho dang bai Ho chu tit da tung co vo la nguoi Trung Hoa.

Choi xo nhau chac, cung la dong chay; dong ran voi nhau ma lam gi la the.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), June 05, 2004.


hi anh NHAN DAN TU VE ...anh van chu*a bie^t ha? .vie^t công không biêt cu~ng noi´ ....co´bie^´t thi` noi´ sai ddi su*. thâ.t ...va` viet công co´noi´´ thi` chi? noi´ xa`m ,noi´ bây ...

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), June 06, 2004.

Moderation questions? read the FAQ