Những B Gi Việt Nam Lm iếm

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Những B Gi Việt Nam Lm iếm

Trich tu www.lephai.com - Nguyễn Lạc Việt (lấy trn Internet)

những b gi Việt Nam lm điếm
b ln tm, ln chn, ln mười
b biết b (.....)
yum yum
no bum bum
thirty dollars each

những b gi Việt Nam lm điếm
b cn chưa vo học mẫu gio
b biết cho
thirty dollars each
yum yum
no bum bum

trong những ổ điếm cnh cửa kha
cảnh st vo rượt bắt ma c
b ln tm, ln chn, ln mười
b khc tht
b lạy
b chạy

mỗi ngy b chỉ biết cho khch
b ln tm, ln chn, ln mười
cho khch
b khoe
yum yum
no bum bum

tn ma c giọng cao
too young for bum bum
no bum bum
one girl thirty dollars
yum yum
two girls sixty dollars
yum yum
three girls ninety dollars
yum yum

ma c la lớn tiếp
happy happy happy
happy new year

cảnh st bắt lục tung động đĩ
tung hồ sơ giấy tờ tung to
mỗi quyển sch hnh từng b gi
b tn Lin, tn Xun, tn Ngọc
b gi tm tuổi, chn tuổi, mười tuổi
bị bn đi từ Việt Nam qua Cam Bốt
lm điếm gi tơ, b nhỏ

cu chuyện được b mật thu vo ống knh
của đon NBC DAYLINE hm nay

ngy hm nay
ngy Việt Nam cờ mu đỏ giăng đầy
ngy Việt Nam cng giương, cng bầy cu khẩu hiệu:
ộc Lập Tự Do Hạnh Phc

(khốn nạn b gi Việt Nam)
(khốn khổ đời Việt Nam)
(b ln tm, ln chn, ln mười)
đổi ba mươi đ la bằng yum yum, no bum bum
yum yum l oral sex
bum bum l intercourse

yum yum no bum bum

Việt Nam ơi khốn nạn ảng Cộng Sản Việt Nam
khốn nạn ơi
ộc Lập Tự Do Hạnh Phc

Nguyễn Lạc Việt
(sau khi coi Dayline NBC program ngy 13 thng 2 năm 2004)

------------------------------------------------------------------
(mạng Kiến@ykien.net)
1) Hnh: Một em b Việt Nam được quay b mật trong phng sự "Children for sale" của đi NBC.
2) Related Stories:
NBC News: Children for sale
RFA: Cambodia v nạn bun bn trẻ em
RFA: Những b gi Việt Nam, nạn nhn của tệ mại dm tại Cambodia

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), May 27, 2004


Moderation questions? read the FAQ