Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin bưu chính, viễn thông và internet

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bắc Bộ Phủ toàn những tên Đầu Gấu, Sống vô tâm quanh bữa tiệc đầu lâu,

Ta cúi đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin bưu chính, viễn thông và internet

Trich tu www.ykien.net - Nhân Dân - Cập nhật 17:04 ngày 24-05-2004

Ngày 7-5, Bộ trưởng Bưu chính, Viễn thông đă ra Chỉ thị về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin bưu chính, viễn thông và internet trong t́nh h́nh mới. Dưới đây là toàn bộ nội dung của Chỉ thị.

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông
số 06/2004/CT-BBCVT ngày 07-5-2004 về việc tăng cườngđảm bảo an toàn, an ninh thông tin bưu chính, viễn thông và internet trong t́nh h́nh mới.

Trong t́nh h́nh hiện nay, các thế lực thù địch tăng cường lợi dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông và internet hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xă hội.

Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 18-8-2003 của Ban Bí thư về việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương (Khóa IX) và Chương tŕnh hành động số 44A-CTHĐ/BCS ngày 15-10-2003 của Ban cán sự Đảng Bộ Bưu chính, Viễn thông thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong t́nh h́nh mới; Thông tư Liên tịch số 01/2001/TTLT-TCBĐ-BCA ngày 7-6-2001 của Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Bưu chính, Viễn thông) và Bộ Công an; nhằm tăng cường đảm bảo an toàn an ninh thông tin phục vụ cho công tác quản lư nhà nước đối với việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông và internet, sử dụng thiết bị phát, thu phát vô tuyến điện trên toàn quốc, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông chỉ thị các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và Internet thực hiện tốt những việc sau đây:

Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về bưu chính, viễn thông và internet; có trách nhiệm bảo đảm an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và internet; thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin của Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Công an và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và các nội dung quy định tại Thông tư Liên tịch số 01/2001/TTLT-TCBĐ-BCA ngày 7-6-2001.

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và internet phối hợp với công an địa phương xây dựng phương án hành động khi có t́nh huống bạo động, bạo loạn gây rối trật tự an toàn xă hội, xâm phạm an ninh quốc gia:

a, Bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang khi xảy ra bạo động, bạo loạn theo quy định hiện hành của pháp luật.

b, Tổ chức lực lượng bảo vệ, trang bị các thiết bị bảo vệ mạng lưới và các công tŕnh bưu chính, viễn thông thuộc quyền quản lư; không được lợi dụng hoặc để người khác lợi dụng mạng lưới, thiết bị thuê bao, mật khẩu truy nhập gây nhiễu, gây rối loạn thiết bị, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xă hội.

c, Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành ngăn chặn khẩn cấp và ngừng cung cấp dịch vụ đối với những trường hợp gây bạo động, bạo loạn, sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông và internet xâm phạm an ninh quốc gia, chống lại Nhà nước Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và internet tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các đại lư dịch vụ viễn thông và internet; tuyên truyền, hướng dẫn cho các chủ đại lư nắm vững các quy định của Nhà nước về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và buộc phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông và internet; phải cung cấp đầy đủ số liệu khi có yêu cầu để cơ quan công an tiến hành những biện pháp cần thiết góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xă hội.

Vụ Kế hoạch – Tài chính nghiên cứu xây dựng cơ chế miễn, giảm giá cước hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an trong việc sử dụng mạng lưới, dịch vụ bưu chính, viễn thông và internet khi xảy ra t́nh huống bạo động, bạo loạn, gây rối trật tự an toàn xă hội, xâm phạm an ninh quốc gia.

Các đơn vị trực thuộc Bộ, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và internet có trách nhiệm hỗ trợ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, cử cán bộ có năng lực kỹ thuật phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan của Bộ Công an nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng viễn thông và internet. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và internet chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị này và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Bưu chính, Viễn thông (Vụ Viễn thông); Trong quá tŕnh thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông để xem xét giải quyết.

Vụ Viễn thông và Vụ Bưu chính có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và báo cáo Bộ trưởng.

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

ĐỖ TRUNG TÁ

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), May 25, 2004

Answers

Response to Bảo đảm an toĂ n, an ninh thĂ´ng tin bưu chĂ­nh, viễn thĂ´ng vĂ  internet

CAC ANH CUU VNCH CU HAY THOI CHONG PHA CQ O VN DI THI CQ HO SE NOI LONG CAC QUI DINH VE SECURITY. CO THE THI DAN VN MOI DO KHO. NEU TUI CAC ANH CON TIEP TUC CU NGUOI VE VN DAT BOM GAI MIN CONG VOI TUYEN TRUYEN XUYEN TAC VA CHUI RUA TUC TAN TREN INTERNET NHU THE NAY THI CSVN HO PHAI CUNG RAN CUNG LA PHAI THOI. IT RA HO CUNG CON HON TUI VNCH CAC ANH O CHO HO KHONG DEM NGUOI TA RA MA CHAT DAU MO BUNG MOI GAN HAY HAM HIEP VI NHUNG NGUOI DO CHONG DOI HO. THAT RA DAN TRONG NUOC BI MOT SO HAN CHE NAY NO CUNG CHI VI NHUNG THANG VIET GIAN VNCH PHA HOAI GHE QUA THOI. TO SU CHA NHA CHUNG MAY BON PHAN QUOC VNCH.

-- BON PHAN QUOC VNCH BAO HAI DONG BAO (VNCH@LUPHAHOAI.CHOCHET.COM), May 26, 2004.

Response to Bảo đảm an toĂ n, an ninh thĂ´ng tin bưu chĂ­nh, viễn thĂ´ng vĂ  internet

To BON PHAN QUOC VNCH BAO HAI DONG BAO (VNCH@LUPHAHOAI.CHOCHET.COM)

Do MAT DAY, mo mom ra la chui boi tuc tiu! Do NGU XUAN, an noi luc nao cung chi mot chieu, nhu con bo nhai lai! Do LAO KHOET, an noi lat long, co khong noi co, co noi thanh khong!

Cut me may di, VEM!

-- TrungNam (DietCong HungQuoc@TQVN.org), May 27, 2004.


Response to Bảo đảm an toĂ n, an ninh thĂ´ng tin bưu chĂ­nh, viễn thĂ´ng vĂ  internet

phai cho Vem tui. no' vao day sua ang ang cho vui chu' ly.

-- MA CO DIEM DUC. HO CHI MINH (MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net), May 27, 2004.

Moderation questions? read the FAQ