Xem hnh ảnh lũ lụt năm 2000 v 2001

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Lụt năm 2000 tại Việt Nam

Trời hnh cơn lụt mỗi năm

Lụt năm 2001 tại Việt Nam-- Chien Si Truyen Tin (Chien_Si_Truyen_Tin@hn.vnn.vn), May 19, 2004

Answers

Response to Xem hình ảnh lũ lụt năm 2000 và 2001

http://www.vietnamwebsite.net/tranhanh.htm

Day la dia chi Email cua dang ta ,,anh em nao co ranh thi cho vai bai tho Cau tieu mang ten bac ve tham que nha ma cho bac doc nhe' ?

-- lu cho" thui (vietnamcongsans@yahoo.com), May 19, 2004.


Response to Xem hình ảnh lũ lụt năm 2000 và 2001

http://www.lotuspro.net/baolut/baolut-902.htm

-- lu cho" thui (vietnamcongsans@yahoo.com), May 19, 2004.

Moderation questions? read the FAQ