NHỮNG HNH ẢNH H Nội NGY XƯA / "ngy nay"

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

hnh ảnh về H Nội v những vng phụ cận-- Chien Si Truyen Tin (Chien_Si_Truyen_Tin@hn.vnn.vn), May 19, 2004

Answers

Response to NHỮNG HÌNH ẢNH Hà Nội NGÀY XƯA / "ngày nay"

Oi gioi ,,gio nay coi bo tien bo nhi?,,lam gi lam cung cung hon la hinh trang den hen '' colour dep hon ?))

-- vietnam ngheo qua (vietnamcongsans@yahoo.com), May 19, 2004.

Moderation questions? read the FAQ