Cac Vi Co the vao trang Cua Dai BBCVietnamese.com de Biet ro hon ve tinh trang xz hoi Viet nam bay gio neu quy vi nghi trang nay cuc doan, mot chieu

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

cac vi co the tham khao o trang dai www.bbcvietnamese.com de biet ro them ve thuc tai tinh hinh xa hoi viet nam bay gio, ban chat thuc su cua XHCN la gi?

-- dantockhodau (dantockhodau@yahoo.com), May 18, 2004

Answers

o do dang co vai bai binh luan ve xa ong Ho Chi Minh, ma theo toi duoc biet, sau khi co gang vai lan moi vao duoc trang nay, tai dang bi buc tuong lua cua Vietnam ngan chan co bai " Ho Chi Minh o Anh" do BBC Viet Ngu tim ra noi ong Ho lam viec o Luon Don 90 nam ve truoc khoang nam 1913-1914. Hồ Chí Minh ở Anh BBC Việt Ngữ tìm ra nơi ông Hồ làm việc ở Luân Đôn 90 năm trước

-- dantockhodau (dantockhodau@yahoo.com), May 18, 2004.

Du tich H Chi Minh Lun n Khng nhiu t liu vit v thi ki ng H Chi Minh Anh Thi ki ng H Chi Minh co mt tai Anh khoang nm 1913-1914 c nhiu s gia xem la giai oan thiu tai liu ghi chep nht trong cuc i cua ng. Vy H Chi Minh a tng lam gi thu nc Anh trong thi gian trc khi quay lai Phap va tham gia vao cac hoat ng chinh tri?

BBC Vit Ng a n mt ni ma nhn vt lich s H Chi Minh tng lam vic tai thu nc Anh trc khi ng ri y ung 90 nm trc.

Vao th T 19-5-2004, chng trinh cua chung ti ca trn lan song radio va website se a quy vi n thm ia im nay.

y khng phai la ia im c bao chi noi n nhiu nm trung tm Lun n vn a co mt tm bin ghi rng ng H Chi Minh tng lam vic y.

Ni BBC Vit Ng phat hin ra, vi s giup cua mt s ban be la dn bao chi Anh, hin vn co nhng ngi lam cng vic cua ng H ngay xa.

Chung ti cung hoi chuyn cac hoc gia nc ngoai va ngi Vit v chuyn i lam va i hoc cua ng H Chi Minh thi gian o tai Lun n, k ca tai liu cua tinh bao Anh va Phap v du tich ng H Chi Minh Anh.

Mi quy vi on theo doi trong chng trinh phat thanh sang ngay 19-5 gi Vit Nam.

Mt trang web vi nhiu hinh anh v ni ng H Chi Minh tng lam vic se c gii thiu n quy vi.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/entertainment/story/2004/05/040517_hcm annivtrail.shtml

-- lu cho" thui (vietnamcongsans@yahoo.com), May 18, 2004.


con neu quy vi khong the vao thi quy vi trong nuoc nhu tui day co the vao thong qua trang chinh cua dai BBC nhu sau: www.bbcnews.com , roi sau do chon phan ngon ngu "language"---> tiep theo chon phan "Tieng viet". Chuc moi nguoi binh an

-- dantockhodau (dantockhodau@yahoo.com), May 18, 2004.

Moderation questions? read the FAQ