XUÂN NÀY HƠN HẲN MẤY XUÂN QUA

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

XUÂN NÀY HƠN HẲN MẤY XUÂN QUA

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua (*)

Bán nước buôn dân cứ tà tà

Gia tài tổ quốc mang ra phá

Dâng đất cho Tàu chỉ đảng ta

Nam Quan đầu ải chốn phương xa

Địa danh lịch sử của nước nhà

Miếng mồi hữu nghị Tàu đem nhá

Cống hiến Bắc triều vẹm nhẩn nha

Thác vàng Bản Giốc nỗi thiết tha

Thiên nhiên hùng vĩ cảnh hiền ḥa

Bản đồ nước Việt hè nhau xóa

Giống vẹm ngu đần thật chẳng ngoa

Biển sâu Bắc bộ cúng Trung Hoa

Tài nguyên đất nước mang làm quà

Hí hửng ăn mừng : vẹm chó má

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua

(*) Theo ư thơ của Hồ chủ tịt

-- lu cho an cuop (vietnamcongsans@yahoo.com), May 07, 2004


Moderation questions? read the FAQ