Font and encoding...

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cho hỏi, có cách nào thống nhất cách đánh chử cũng như set up font không? có nhiều bài trong forum này tôi không đọc được, phải đổi encoding. Nhưng khi đổi encoding thì bài khác không đọc được! Tôi đang dùng Vietkey và setup theo chỉ dẩn của các bạn. Cám ơn.

-- saigon (saigon@vnn.vn), April 25, 2004

Answers

Ban co the dung WEBEYE cua VNI tu dong mo~ het cac loai font chu ,,, chuc ban thanh cong ,,hoac la ban adjust cac loai font chu vao sysfont thi se doc duoc cac loai...

-- vulepdichteo. (vietnam_congsan2004@yahoo.com), April 25, 2004.

Moderation questions? read the FAQ