CHINH QUYEN VN DOAT DUOC MOT DANH HIEU MOI CUA LHQ .

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

HO SO NHAN QUYEN VN LEN LHQ, HA NOI LANH GIAI " CAI NGUC " .

GENEVE : Trong tuan nay, hom 31-3-2004, Uy Ban Nhan Quyen LHQ da nhan ho so nhan quyen VN de se ap luc Ha Noi ve cac quyen can ban cua con nguoi . Trong khi do. Phong vien Khong Bien Gioi da trao cho CSVN giai CAI NGUC vi thanh tich bat bo, giam cam nhung tri thuc dan chu.

Ban tin Lien Hoi Nhan Quyen Viet nam o Thuy Si viet nhu sau :

Trong luc Uy Hoi Nhan Quyen dang hop tai Geneve, che do viet cong bi to cao vi pham nghiem trong nhan Quyen va Dan Quyen tren bao Thuy Si, nhu da dua tin hoi dau thang 2, tiep theo don kien cua LHNQVN o Thuy Si, Ban hanh Dong Lien Hiep Quoc Chong Giam Cam Doc Doan trong khoa hop thu 38 ( 27.11.1003), da phan quyet rang :

" Su tuoc doat quyen tu do cua Cha nguyen Van Ly la doc doan, vi hanh dong do vi pham dieu 19 cua Tuyen ngon toan The Gioi ve nhan Quyen va dieu 19 cua Cong uoc Quoc Te ve cac Quyen Dan su va Chinh Tri ".

" Do o quan diem vua duoc trinh bay, Ban hanh Dong Chong Giam Cam Doc Doan yeu cau chinh phu ( viet cong ) cho ban hanh nhung bien phap can thiet de sua chua te trang va cai tien cho phu hop ".

( Trich bao thang Mo so 1147 )

-- Tinh Co. (cosaonoidzay@yahoo.com), April 22, 2004


Moderation questions? read the FAQ