Con cac ke ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Dưới sự lănh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam sẽ trở thành Rồng trong thế kỷ 21

Ngày 14/6/2003. Cập nhật lúc 11h 26'

Đồng chí Phǎn-đuông-chít Vông-xa, Uỷ viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Giám đốc Học viện hành chính chính trị Quốc gia Lào

Thế kỷ 20 là thế kỷ có những chuyển biến nhảy vọt về nhiều mặt của nhân loại, trong đó nổi bật nhất và có tính chất chung nhất là cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới chống các thế lực xâm lược hiếu chiến, v́ ḥa b́nh và hợp tác, v́ độc lập tự do, v́ sự tồn tại và phát triển của nhân dân các dân tộc, v́ sự giàu mạnh của Tổ quốc và b́nh đẳng xă hội, v́ hạnh phúc và tương lai của đất nước và con em ḿnh. Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới trong hơn nửa thế kỷ 20 chính là cuộc kháng chiến quyết liệt nhất, lâu dài nhất và tiêu biểu nhất.

Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh có vai tṛ to lớn trong mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đề ra đường lối chiến lược đúng đắn, sách lược mềm dẻo và biện pháp cách mạng khéo léo; luôn thực hiện đường lối cách mạng quần chúng, v́ lợi ích cơ bản của nhân dân, do đó luôn được nhân dân ủng hộ; luôn xây dựng và bảo vệ khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ của Đảng, của toàn dân và đoàn kết quốc tế, giành được sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng ḥa b́nh và tiến bộ trên thế giới, kể cả ở các nước thực dân xâm chiếm. Đảng Cộng sản Việt Nam có nǎng lực tự đổi mới để nâng cao phẩm chất chính trị và khả nǎng lănh đạo mọi mặt toàn xă hội, giúp uy tín của Đảng được nâng lên, tổ chức đảng ngày càng lớn mạnh trong quần chúng. Từ giữa những nǎm 1980, Đảng đưa ra đường lối và thực hiện công cuộc đổi mới, làm cho đất nước và con người Việt Nam phát triển vững mạnh chưa từng thấy.

Lần này đến Hà Nội, tôi cảm thấy như là về nhà của ḿnh. Tôi rất mừng mỗi lần đến Việt Nam lại được thấy biết bao điều mới mẻ. Cùng với nhân loại Việt Nam đang bước vào thiên niên kỷ mới. Dưới sự lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục con đường đă chọn, nắm bắt thời cơ đưa đất nước đạt tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ, vǎn minh. Tôi tin chắc rằng Việt Nam sẽ trở thành con rồng ở khu vực trong thế kỷ 21.

Lào và Việt Nam có hoàn cảnh lịch sử, kinh tế, chính trị, vǎn hóa, xă hội giống nhau. Lănh tụ thiên tài Hồ Chí Minh đă dày công vun đắp t́nh hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Đứng trước ngưỡng cửa thế kỷ 21, nhiều cơ hội mới nhưng cũng đầy thách thức, sự ủng hộ giúp đỡ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam vẫn là một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của hai nước chúng ta, là mẫu mực tốt đẹp trong quan hệ quốc tế thế kỷ 20 và măi măi trong tương lai.-- con cac ke hay con than lan (nongducbip@yahoo.com), April 21, 2004

Answers

Ban chỉ đạo Trung ương 6(2): Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng, chống tham nhũng, lăng phí

Ngày 12/3/2004. Cập nhật lúc 21h 1'

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Kết luận số 04-KL-TƯ về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng, quan liêu, lăng phí đă thành công tốt đẹp. Đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương 6(2) đă phát biểu tổng kết.

Hội nghị đă nghe 15 phát biểu tham luận của nhiều đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo 6(2) ở các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố, các Ban Đảng, MTTQ, các đ̣an thể, và các Hội... đề cập nhiều vấn đề bức xúc từ cơ sở; nhiều kinh nghiệm quí từ thực tiễn giải quyết các "điểm nóng" ở địa phương ,đơn vị; góp nhiều ư kiến thiết thực trong việc xây dựng thể chế, tăng cường các biện pháp chỉ đạo, ngăn ngừa tiêu cực.

Mục tiêu của hội nghị là: Tạo cho được sự chuyển biến ṭan diện, sâu sắc trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trong hệ thống chính trị, cải cách hành chính, đẩy lùi tệ quan liêu. tham nhũng, lăng phí, nhũng nhiễu dân trong cán bộ, công chức, đảng viên. Hội nghị nhất trí với các giải pháp chính: Triển khai sâu rộng việc giáo dục rèn luyện đạo đức, lối sống trong toàn Đảng,cán bộ, nhân dân; tạo cho được dư luận xă hội phê phán mạnh mẽ chủ nghĩa cá nhân; đề cao ư thức cần kiệm, liêm chính chí công vô tư; có biện pháp khuyến khích tự phê b́nh, tự giác sửa chữa khuyết điểm; tăng cường công tác kiểm tra của cấp ủy, của ủy ban kiểm tra các cấp. Đặc biệt phải xử lư nghiêm minh theo pháp luật và kỷ luật Đảng đối với những người có hành vi tham nhũng, tiêu cực, dù người đó là ai ở bất cứ cương vị nào; xử lư cả người bao che hành vi tham nhũng; kiên quyết không xử lư nội bộ thay cho việc xử lư h́nh sự đối với người đă có đủ chứng cứ về hành vi phạm tội.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Phan Diễn nhấn mạnh: Ban chỉ đạo T.Ư 6(2) có nhiệm vụ quan trọng trong việc giúp Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng, quan liêu, lăng phí. Các tham luận tại hội nghị đều nhất trí cao với báo cáo của Bộ Chính trị tŕnh bầy tại hội nghị lần thứ 9, BCHTW khóa IX; báo cáo của Ban chỉ đạo T.Ư 6(2) là : Trong nửa nhiệm kỳ c̣n lại thực hiện NQĐH lần thứ IX của Đảng phải quyết tâm tạo sự chuyển biến quan trọng, cơ bản, rơ nét trong việc đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lăng phí. V́ vậy, phải tạo được sự "vào cuộc" của ṭan Đảng, ṭan hệ thống chính trị, toàn dân. Đồng chí chỉ rơ: trách nhiệm chống tham nhũng tiêu cực, chống lăng phí trước hết phải là của các đồng chí Bí thư và thủ trưởng đứng đầu cơ quan. Đồng chí đề nghị cấp ủy các tỉnh, thanh phố các Ban, bộ, ngành, đ̣an thể đều phải thành lập Ban 6(2) giúp cấp ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao về xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng, quan liêu, lăng phí. Sau khi nêu rơ nhiêm vụ, trách nhiệm, qui chế làm việc của Ban 6 (2) từ Trung ưong đến cơ sở trong việc tham mưu, chỉ đạo, đóng góp ư kiến xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị, đồng chí Phan Diễn nhấn mạnh: Với một số lĩnh vực thường có tham nhũng, tiêu cực, lăng phí như: xây dựng cơ bản, nhà đất, tài chính, doanh nghiệp Nhà nước, chi tiêu ngân sách , công tác cán bộ...cần phải xây dựng các chế tài và biện pháp ngăn chặn ngay các tiêu cực từ cơ sở. Đồng chí lưu ư từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư phải thực hiện tốt qui chế dân chủ, công khai, minh bạch các chế độ chính sách, các lợi ích mà người cán bộ, công chức và nhân dân được thụ hưởng, đồng thời phaỉ xem trọng công tác kiểm tra, tăng cường các biện pháp chỉ đạo, ngăn ngừa tiêu cực./.-- con roi cua ho chi cao (nongducbip@yahoo.com), April 21, 2004.


Dưới sự lănh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam sẽ trở thành Rồng trong thế kỷ 21

Cong san viet nam noi phet nhat the gioi ?

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), April 21, 2004.


Tuy vay CSVN van con thua tui may ve khoan noi phet va bip bom. Do cho nguy khon nan.

-- Tien Su Bon Nguy (VNCH@ANCUTCHO.com), April 22, 2004.

VNCH@ANCUTCHO.com chi biet chui.

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), April 22, 2004.

Moderation questions? read the FAQ