Viet Nam phat trien kinh te mau lam ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Mot vai du kien nam 2002

BIP (USD)

BIP dau nguoi Vietnam 410

BIP dau nguoi Thai Lan: 1 940

BIP dau nguoi Malaysia: 3 330

Lam phat ( Inflation )

Viet Nam: 1990-2001: 13,8 % 1990-1999: 16,8 %

Thai Lan: 1990-2001: 3,9 % 1990-1999: 4,6 %

Malaysia: 1990-2001: 3,6 % 1990-1999: 3,9 %

Ket qua

Viet Nam tang truong kinh te moi nam 8 % :

Nam 2022 Viet Nam = Thai Lan 2002 ( Viet Nam can hon 20 Nam )

Nam 2029 Viet Nam = Ma Lai 2002 ( Viet Nam can hon 27 Nam )

Cong san dong nghia voi ngheo doi ?

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), April 21, 2004

Answers

so sanh khap khieng

-- (vietnam@vietnam.com), April 21, 2004.

Thi cai thang trbapi nay cung chi la mot tac pham nua cua VNCH lai cang ngu xuan thoi, co gi dau. Cho nen no ly luan theo kieu con hoang cua bo Meo va me di MN cung la de hieu, chap lam gi.

-- Trbapi Dung Noi Lao (VNCH@Laokhoet.com), April 22, 2004.

May vem o forum nay co biet lam toan khong ?

BIP (2002) dau nguoi Vietnam 410.

BIP (2002) dau nguoi Thai Lan: 1 940

Viet Nam tang truong kinh te moi nam 8 % ( tang truong gap doi Thai Lan )

Thai Lan tang truong kinh te moi nam 4 % :

Viet Nam ( duoi su lanh dao sang suot cua dang cong san ) can bao nhieu nam de duoi kip Thai Lan ?

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), April 22, 2004.


Moderation questions? read the FAQ