Xin TRa Loi ...Cho Y kien

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tôi là con một chiến binh VNCH cũ. Nay có thời gian nghiên cứu kỹ, tôi đă nhận ra một số vấn đề mà VNCH đang vấp về logic:

1. VHCH đấu tranh cho lợi ích của ai?? Lợi ích của dân tộc VN chăng. Nếu thế bọn CS VN cũng hô hào là chúng đang v́ lợi ích của dân tộc VN. chúng đồng nhất chúng với dân tộc VN làm dân ta rất khó phân biệt đâu là kẻ thù, đâu là đối tượng để ta đấu tranh. Hai bên đều nêu ra là đấu tranh cho dân tộc VN th́ rất vô ích. Dân chúng sẽ không biết theo ai?

2. Do vậy, tôi thấy ta cần phải chỉ ra là: VNCH đấu tranh cho tầng lớp cần lao, tầng lớp đang bị CSVN đè đầu cưỡi cổ, để tách chúng ra khỏi dân tộc ViệtNam. (Mặc dù chúng cũng là người ViệtNam !!!)

3. Bất kỳ một chính sách nào của chúng đưa ra, thế nào cũng có một bộ phận đồng ư, một bộ phận bất đồng (v́ không thể nào một chính sách lại thoả măn tất cả mọi người được, vô lư), v́ vậy cần phải triệt để khai thác bộ phận bất đồng, tổ chức phản đối chính sách của CSVN.

Làm vậy chúng ta mới dần dần tách CSVN ra khỏi dân VN. Hiện nay, dân chúng rất khó phân biệt đảng CS và dân tộc, với số đông nhân dân.

Cần phân biệt rơ: đảng CS VN cũng là một bộ phận của nhân dân VN, nhưng đó là bộ phận cai trị. Ta nói là đấu tranh cho thành phần bị cai trị th́ sẽ thu nạp được nhiều quần chúng theo ta.

Cảm ơn

Ban Luan

-- vulepdichteo (vietnam_congsan@yahoo.com), April 16, 2004

Answers

Chuan bi bia ruou de mung giai phong mien nam thong nhat dat nuoc di anh em oi. Nao 1,2,3 doooo!!! Cheerrrr. Bac chien binh VNCH lam mot coc chu. Uong di roi tinh sau. Vu lep dit teo thi con lam duoc me gi, Uong di cho quen het su doi.

-- Mr Cuoi (chetcade@yahoo.com), April 16, 2004.

Chuan bi bia ruou de chuan bi le ky niem mung ngay toan the dat nuoc Viet Nam bst dau buoc vao ky nguyen MOT TRONG NHUNG QUOC GIA NGHEO DOI NHAT THE GIOI.

Dong thoi cung mung VN tro thanh mot quoc gia luon luon dan dau khu vuc ve vi pham nhan quyen; tham nhung hoi lo gap 10; 100 lan che do cu VNCH.

Va cung mung ngay dat nuoc VN co mot bo chinh tri chuyen di an may an xin khap the gioi. Ke ca xin xo ke thu cu.

-- Tinh Co (cosaonoidzay@yahoo.com), April 16, 2004.


Ngheo doi the ma danh vang duoc ca Mi, Phap lan VNCh day, sao lai the nhi? dooooo

-- giang ho (banhxe_langtu2003@yahoo.com), April 17, 2004.

Moderation questions? read the FAQ