KE GIAN CAM QUYEN congsan

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Kẻ gian cầm quyền

Đánh lừa nhân dân Mệnh danh cách mạng Chiêu bài ấm no Độc lập tự do Giết hại nhân dân Bè lũ Việt Cộng Đấu tố tàn hung Ăn cướp của dân Chúng đầy bao nhiêu Người trai thế hệ Đi vào núi cao Rừng sâu hoang vắng Khiến người dân oán Chạy ra xứ ngoài Cho bọn ác gian Vơ đầy túi tham Đồng bào ơi Hăy đứng lên đi Dẹp quân bạo tàn Giành lại nước Nam Bao năm qua Lũ người ngu dốt Cai trị quê hương Với bàn tay sắt Đồng bào ơi Công khó nhân dân Lầm than đêm ngày Làm giàu lũ gian Dân Việt Nam Than oán không nguôi Đứng dậy nơi nơi Đ̣i quyền làm người

-- vulepdichteo (vietnam_congsan2004@yahoo.com), April 16, 2004

Answers

Doc may dong cua thang cha nay xong khong the khong chui bay duoc. Vay xin dong bao cho 5 phut de toi "D** ***" thang cho nay. Giong dieu khau khi cua thang cha nay nghe quen quen, nhu la cua TG2Xu hoac la DMHCM hoac la NDTV gi do. Noi chung cung la tu mot chuong heo VNCH ma ra-vua ngu xuan vua tho tuc. Thoi qua chiu khong thau.

-- VNCH STINKS (VNCH@THOIQUA.COM), April 16, 2004.

tien su bo nha may; bai cua nguoi ta co van co ve nhu vay ma may bao la tho tuc ha.

Do gioi bo trong cau tieu.

-- Tinh Co. (nghisaonoidzay@yahoo.com), April 17, 2004.


ĐÀN B̉ VÀO THÀNH PHỐ.

thơ. Vũ-Khoan/Nông-Đức-Mạnh/Lê-Duẩn..

=Từ khi đàn ḅ vào thành phố

Ngày đe^m lẫn lộn như mơ hồ

Cộng nô một màu thù rực đỏ

Vâng lời bác đảng chúng đem tô

=Từ khi đàn ḅ vào thành phố

Tài sản nhân dân, thản nhiên vồ

Ăn cắp công khai không xấu hổ

Khiêng về đất Bắc chất từng lô

=Từ khi đàn ḅ vào thành phố

Dép râu nón cối chúng xô bồ

Răng đen mă tấu hùa nhau nổ

Ngu si dốt nát cứ việc phô

=Từ khi đàn ḅ vào thành phố

Văn chương chữ nghĩa như lũ rồ

"Bảo quản", "quá độ" lên "sự cố "

"Phạm trù", "sung quyết" ...phẩn đầy bô!

=Từ khi đàn ḅ vào thành phố

Nhà tan cửa nát, bao nấm mồ

Kẻ đi cải tạo, người đau khổ

Cu li, làm đĩ ... sống nhấp nhô!

=Từ khi đàn ḅ vào thành phố

Đổi tên chúng gọi là thành hồ

Tương lai, hy vọng cùng nhau đổ

Tan tành hoa lệ, một thủ đô!

.Từ khi đàn ḅ vào thành phố ...!

-- (tosu_cs@yahoo.com), April 17, 2004.


hehe ... Vietnam ba^y gio` co' fa?i la` ma't nuo'c gi` da^u ma` ca'c ba'c ke^u goi cu'u nuo'c. ... Ha`i qua' ... Ha`i qua' ... Cho ca'c ba'c na`o ranh qua ko gi` de? la`m thi` ha~y xem thu? cau na`y : Ne^'u nhu~ng gi` chu'ng ta ko^ THAY DOI duoc thi ha~y CHA^P NHA^N no'. Con duo`ng CHA^P NHA^N se~ de~ da`ng mo? ra ca'nh cu?a BIE^'N DO^?I no' hon la` CO^' SU'C TRIE^T TIE^U 1 CA'CH VO^ VONG. ... "Lui 1 buoc, tro`i cao da't rong. Bie^'t du`ng cha^n, so'ng lang bie?n ye^n" ... Gu't-Lu'c

-- NhatChiMai (koco@yahoo.com), April 17, 2004.

we r a people. we r vietnamese. if anyone ever been in VN, can c that how we r livin'. "that s not a most perfect life"... but that s really better than anywhere else in the world. let s see, what all of u r doing is kill destroy harass this country. that s all! that s not a way to show that u love your country.

-- vo thien thien (thienjag@yahoo.com), April 18, 2004.


Dat nuoc nguoi ta lanh dao chinh tri rang lo cho dan. Lam sai thi bi bao chi chi trich, dan chung phe binh.

Dat nuoc Viet Nam thi cong san doc tai cam quyen, tu can lon toi can nho chi lo vo vet, lua bip nhan dan.

Toi nghiep qua que huong Viet Nam

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), April 20, 2004.


deo tien su lu Vem bip. , an may an xin di diem day duong ma chung may bao la` "perfect" , tao thay chi con` thieu may cai hinh sap' cua thang Ho Chi Minh chay. rong ngoai duong , co nhu dzay moi la "perfect"

-- Nguyen Huu Tho (mtgpmn@ngunhucho'.com), April 20, 2004.

Moderation questions? read the FAQ