lyrics for srivalli-natabhyravi

greenspun.com : LUSENET : carnatic.com : One Thread

can you please give the lyrics for "srivalli devasenapathe" in the raag natabhyravi? thanking you

-- jaishri (jayaranga8@hotmail.com), April 14, 2004

Answers

shrI vallI. rAgA: naTabhairavi. tALA: Adi P: shrI vallI dEva sEnApatE shrI subramaNyA namOstutE A: dEvathA sArva bhauma jaya jaya tavi shaD-bhuja kArtikEyA mEyA C: mAmava sadA shivakumArA vimAnI krta citra mayUrA shrta kAmita phala dAyaka haThashUra karuNA jaladhara jagadAdhAra

-- Lakshman (luzchurch@hotmail.com), April 14, 2004.

Moderation questions? read the FAQ