Người Việt hải ngọai phải lm gi để gip đở Việt Nam?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tất cả chng ta khng chấp nhận cộng sản. Người Việt hải ngọai phải lm g cụ thể để gip đồng bo trong nước ? Xin kiến qu vị. Chn thnh cảm ơn.

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), April 10, 2004

Answers

Response to Người Việt hải ngọai phải làm gi để giúp đở Việt Nam?

***

Chng ta nn gip VC-Hanoi nhập cảng cc loại ch ngoại quốc to lớn để cho lũ Vẹm tha hồ thưởng thức mn Mỹ Cầy nhai thịt lại mềm bo bở v thơm ngon :)

Bc Hồ đm nằm ngủ ở lăng 3 Đnh nhớ chị Xun hay nghiến răng kn ket. :)

-- Xin mời bc mn Cẩu Pn chỉ lm sao m nhai đứt được 1 khc l hết NGIẾN RĂNG :) (TrietGiaSJeduNET@aol.com), April 10, 2004.


Response to Người Việt hải ngọai phải làm gi để giúp đở Việt Nam?

Phải đ ,nn cho thằng trietgia 2 xu ci phao cu ch v tưởng của n qu hay

-- communist (communist@yaheo.com), April 12, 2004.

Moderation questions? read the FAQ