اصلیت مقتدا صدر

greenspun.com : LUSENET : 3D_Floyd : One Thread

مقتدی صدر - من هوا مقتدى الصدر؟

حقيقة مقتدى الصدر

اصلیت مقتدا صدرصدر صدرو سگ پدرو-- اصلیت مقتدا صدر (You@Email.Address), April 10, 2004

Answers

تو اشتباه کردی اون چیزهایی که به تو گفته اند دروغه مادر تو رو بابای مقتدا صدر بی ابرو نکرده بلکه خاخام ؟؟؟در تبریز این بلا رو سرش اورده من تو و خانوادت رو می شناسم چون خودم یهودی هستم اگه باور نمی کنی برو از مادرت بپرس اون بهت میگه بابا ی تو صدره یا اون خاخامه

-- sita salim (sita_salim@yahoo.com), May 25, 2004.

من سوالی ِیک دهاتی بدبخت رو که کینه توزانه در مورد یک شخصیت محبوب مردمی حرف میزنه جواب نمی دهم اما مثل اینکه یک یهودی عاقل جواب تو رو داده من به اون یهودی پیشنهاد مکنم اگر آدرس طراح این سوال وسایت را در اختیار من قرار دهد 2 میلیون تومان جایزه می گیرد آدرس من merry_cin@yahoo.com

-- mary cinaee (merry_cin@yahoo.com), May 29, 2004.

zoophiliacs@yahoogroups.com

Heath_Baby_456@hotmail.com

---------------------------------------------------------------------- ----------

zoophiliacs@yahoogroups.com

-- zoophiliacs@yahoogroups.com

zoophiliacs@yahoogroups.com

Heath_Baby_456@hotmail.com

zoophiliacs@yahoogroups.com ---------------------------------------------------------------------- ----------

---------------------------------------------------------------------- ----------

bxwernesto@hotmail.com

yvyessgm@pop.onicnd.com

pqlawitfqltaxt@mail15.com

-- zoophiliacs@yahoogroups.com (zoophiliacs@yahoogroups.com), June 04, 2004.


http://groups.yahoo.com/group/Zoophiliacs/

-- (zoophiliacs@yahoogroups.com), July 08, 2004.

Moderation questions? read the FAQ