Nghị Quyết 36: Xin hăy Cảnh Giác!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nghị quyết 36: Diện và Điểm Wednesday, April 07, 2004 4:27:17 PM ĐỖ THÁI NHIÊN

LTS: Bài viết dưới đây của Luật Sư Đỗ Thái Nhiên, một b́nh luận gia chính trị quen thuộc của cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Các bài tham luận và b́nh luận của ông thường được đăng tải trên rất nhiều tờ báo Việt Ngữ rải rác trên toàn nước Mỹ. Đây là bài viết đầu tiên của một loạt bài nhằm phân tích Nghị Quyết 36 của CSVN, và hy vọng những nhận định của Luật Sư Đỗ Thái Nhiên sẽ giúp cho độc giả một cái nh́n rốt ráo với tinh thần của bản nghị quyết này. Chúng tôi cũng sẽ đăng tải những cách nh́n khác của các cây bút khác, để độc giả được rộng đường dư luận.

Trên đấu trường quân sự, muốn đánh chiếm căn cứ A, nhiều khi vị chỉ huy chiến trường phải điều quân quấy nhiễu các căn cứ B, C và D, nhằm đánh lạc hướng pḥng thủ của đối phương. Sau giai đoạn quấy nhiễu cần thiết, một cách bất ngờ, vị chỉ huy kia ra lệnh cho các đơn vị thuộc quyền tập trung toàn bộ hỏa lực, tấn công dứt điểm căn cứ A. Trong trường hợp này, các căn cứ B, C và D là DIỆN. Căn cứ A chính là ĐIỂM.

Ngày 26 tháng 03 năm 2004, Bộ Chính Trị Đảng CSVN đă ra “nghị quyết số 36-NQ/TƯ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”. Nghị quyết này đề cập đến rất nhiều vấn đề khác nhau: nào là người Việt Nam ở nước ngoài chưa thực sự “gắn bó giúp đỡ lẫn nhau”, nào là chính sách “đại đoàn kết” của đảng CSVN, nào là người Việt Nam ở nước ngoài là “một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam”, nào là và nào là... Giữa cảnh rừng “nào là” kia đâu là DIỆN, đâu là ĐIỂM? Đi t́m ĐIỂM trong trường hợp này tức là chúng ta cần cẩn thận khảo sát toàn bộ nội dung của nghị quyết 36.

Nghị quyết 36 được chia ra thành bốn phần rơ rệt:

PHẦN THỨ NHẤT:

“T́nh h́nh và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua” (nguyên văn chữ dùng của CSVN).

Nghị quyết 36 ghi nhận: “Hiện nay có khoảng 2,7 trịêu người Việt Nam đang sinh sống ở gần 90 nước và vùng lănh thổ, trong đó hơn 80% ở các nước công nghịêp phát triển”. Nghị quyết 36 viết tiếp rằng: người Việt Nam ở nước ngoài “có vị trí nhất định trong đời sống kinh tế – chính trị – xă hội ở nước sở tại, có tác động ở mức độ khác nhau tới mối quan hệ giữa các nước đó với Việt Nam” và rằng: “một số người giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan, cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các công ty và tổ chức quốc tế, có khả năng tạo dựng quan hệ với các cơ sở kinh tế khoa học ở nước sở tại”.

Đối với sự việc cộng đồng Việt Nam hải ngọai đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ nhân quyền, nghị quyết 36 hằn học lên án: “Một số ít người đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, ra sức chống phá đất nước, phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa nước sở tại với Việt Nam”. Dưới mắt nh́n của CSVN: tiềm năng vận động ngoại giao của cộng đồng người Việt Nam tại hải ngoại rất mạnh mẽ, đồng thời quyết tâm đ̣i hỏi tự do dân chủ cho Việt Nam của cộng đồng này cũng rất gay gắt.

Sự thể vừa nói đă buộc CSVN đối diện với các nan đề ngoại giao liên hệ tới sinh mệnh chính trị của chế độ độc tài. Nhằm giải trừ nan đề này, từ vài năm qua, CSVN đă tuyên truyền rầm rộ về chủ trương và chính sách “đổi mới” của đảng CS đối với người Việt hải ngoại. Thế nhưng theo sự đánh giá của nghị quyết 36 chủ trương và chính sách chiêu dụ kia “chưa được quán triệt sâu sắc, thực hiện đầy đủ” (nguyên văn).

PHẦN THỨ HAI:

“Chủ trương và phương hướng công tác đối với Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới”.

Những điều được gọi là “chủ trương và chính sách” của CSVN nói ở phần một chỉ là những suy nghĩ và việc làm vá víu, đôi khi tiền hậu bất nhất. Phần hai của nghị quyết 36 mới chính thức là nhận thức toàn diện và triệt để của Bộ Chính Trị Đảng CSVN đối với sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại. Các nhận thức đó như sau:

Một là: “Mọi người Việt Nam, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, địa vị xă hội, lư do ra nước ngoài ... đều được tập họp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Ở đây nghị quyết 36 tuyệt đối KHÔNG NHẮC TỚI NHỮNG NGƯỜ KHÁC CHÍNH KIẾN với đảng CSVN. Như vậy đoàn kết chỉ có nghĩa là đoàn kết sau lưng đảng CS.

Hai là: “Người Việt Nam ở nước ngoài là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta và các nước”. V́ vậy nghị quyết 36 khẳng quyết “đảng và nhà nước mong muốn, khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nước bà con sinh sống với nước nhà”.

PHẦN THỨ BA:

"Nhiệm Vụ Chủ Yếu"

Phần này là phần phương pháp luận của nghị quyết 36. Nhằm biến cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại trở thành công cụ ngoại giao cho chế độ CSVN, nghị quyết 36 hoạch định hai phương pháp chủ yếu:

* PHƯƠNG PHÁP CỦ CÀ RỐT: phương pháp này gồm bốn củ cà rốt chính: _ CÀ RỐT MỘT: Tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Hải Ngoại về thăm Việt Nam _ CÀ RỐT HAI: Đầu tư cho chương tŕnh dạy và học tiếng Việt dành cho người Việt ở nước ngoài đặc biệt là thế hệ trẻ. _ CÀ RỐT BA: Đổi mới mạnh mẽ và toàn diện công tác phủ dụ bằng thông tin, tuyên truyền. Hỗ trợ việc ra báo viết, mởi đài phát thanh ở nước ngoài. Nói chung là TRUYỀN THÔNG QUỐC DOANH của CSVN sẽ được “XUẤT KHẨU” ra hải ngoại. _ CÀ RỐT BỐN: Mời gọi người Việt Hải Ngọai “làm việc cho các chương tŕnh, dự án hợp tác đa phương và song phương cửa Việt Nam với nước ngoài”. Hoặc: “Tranh thủ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiến hành hoạt động, vận động, tư vấn về pháp lư trong quan hệ với nước bà con làm ăn sinh sống”.

Nói chung, nghị quyết 36 quyết tâm đưa đẩy người Việt Nam Hải Ngoại rơi vào NHIỆM VỤ TAY CHÂN đắc lực cho guồng máy ngoại giao của CSVN. Nhớ rằng dù là nhiệm vụ đắc lực nhưng măi măi chỉ là nhiệm vụ tay chân mà thôi.

* PHƯƠNG PHÁP CÂY GẬY: Trong trường hợp phương pháp củ cà rốt tỏ ra không hữu hiệu: cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại vẫn kiên tŕ và mạnh mẽ đ̣i hỏi tự do dân chủ cho Việt Nam, nghị quyết 36 buông lời hăm dọa: đảng và nhà nước sẽ “có biện pháp phù hợp đấu tranh với những biểu hiện cố t́nh đi ngược lại lợi ích dân tộc, phá hoại quan hệ giữa các nước có đông người Việt Nam sinh sống với Việt Nam”. Lời đe dọa thật ngắn, thật thoáng qua nhưng bóng dáng của những tên đặc công khủng bố đă hiện ra rất rơ nét. Sự thể này chứng tỏ măi cho đến năm 2004, CSVN vẫn c̣n là người khách cực kỳ xa lạ đối với nền văn minh dân chủ.

PHẦN THỨ TƯ:

Tổ Chức Thực Hện.

Phần này là phần phân chia nhiệm vụ. Từ trung ương đảng, chính phủ đến tất cả cấp ủy đảng địa phương đều phải nghiêm chỉnh và tích cực thực thi nghị quyết 36.

Sau khi khảo sát toàn bộ nội dung của nghị quyết 36, chúng ta nhận ra rằng từ cách đặt vấn đề, nhận thức vấn đề, đến phương pháp luận của vấn đề, tất cả đều NHẰM MỤC ĐÍCH BIẾN CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM HẢI NGOẠI THÀNH CÔNG CỤ CỦA CSVN TRÊN BANG GIAO QUỐC TẾ. Đó chính là ĐIỂM của nghị quyết 36. Những lời lẽ ca tụng người Việt hải ngọai yêu nước đi kèm với sự diễn tả thái độ ân cần của CSVN đối với những người sống xa quê hương chỉ là DIỆN.

Kỹ thuật vận dụng ĐIỂM và DIỆN trong nghị quyết 36 nhằm chủ đích tạo cho người Việt Nam có ảo tưởng rằng nghị quyết 36 là sản phẩm của t́nh thân mến giữa đồng bào với đồng bào, nó không hề ẩn chứa trong nó tham vọng biến người Việt hải ngọai trở thành những tay sai ngọai giao. Bây giờ câu chuyện ĐIỂM và DIỆN đă được giải bầy.

Sự việc CSVN bị bắt buộc phải nh́n nhận vai tṛ ngoại giao quan trọng của cộng đồng VN hải ngọai đă làm cho chúng ta liên tưởng tới quốc gia VN với một cấu trúc vô cùng đặc biệt. Cấu trúc đặc biệt đó được biện giải như sau: trước kia, VN chỉ có thể thi hành tác vụ ngoại giao thông qua hệ thống ṭa đại sứ. Hệ thống này chỉ là những VỊ KHÁCH làm việc trên lănh thổ của các quốc gia mà VN bang giao. Với tư cách người khách, năng quyền ngoại giao của hệ thống ṭa đại sứ rất hạn chế.

Sau 30 tháng 4, 1975, cộng đồng VN hải ngoại thành h́nh tại hầu hết những quốc gia giầu mạnh nhất thế giới. Thành viên của cộng đồng này đều mang quốc tịch của quốc gia sở tại. Do đó người Việt hải ngoại có năng quyền của người vừa phải đóng thuế, vừa có quyền ứng cử và bầu cử. Họ thực sự là CHỦ NHÂN của quốc gia mà họ sinh sống. Họ có khả năng thông qua các vị dân biểu của họ để chấp thuận hay bác khước mọi đề nghị của Bộ Ngoại Giao CSVN.

Sinh mệnh chính trị của một chế độ bao giờ cũng gắn bó chặt chẽ với hai khối công việc: NỘI VỤ và NGỌAI VỤ. CSVN cưỡng chíêm NỘI VU. Hệ thống cộng đồng VN hải ngọai càng ngày càng có khả năng nắm giữ vững vàng CH̀A KHÓA NGOẠI VỤ. Từ đó quốc gia VN ngày nay vận hành theo một cấu trúc đặc biệt gọi là CẤU TRÚC MÔI VÀ RĂNG. MÔI là VN quốc ngoại. RĂNG là VN quốc nội. VN chỉ thực sự hạnh phúc và thịnh vượng chừng nào MÔI và RĂNG hợp tác mật thiết với nhau, thông qua một gạch nối hợp lư.

Gạch nối hợp lư kia chẳng là ǵ khác hơn là chế độ tự do dân chủ. Thay v́ thành tâm xây dựng tự do dân chủ, CSVN đang sử dụng nghị quyết 36 để tạo kết hợp cưỡng ép và gian dối giữa môi và răng. Nghị quyết 36 rơ ràng là một sản phẩm chính trị tật nguyền. Nó bao gồm những lời dụ dỗ vụng về cộng với các biện pháp đe dọa vu vơ. Hơn thế nữa, nghị quyết 36 c̣n rơ ràng là bức tranh minh họa tŕnh độ ấu trĩ tệ hại của CSVN trên địa bàn bang giao quốc tế. Với tư cách là những thành viên của VN quốc ngoại, người Việt hải ngoại không thể không đặt câu hỏi: chúng ta nên ứng xử như thế nào đối với nghị quyết 36? Câu trả lời nằm ở nội dung của các bài viết kế tiếp.

-- QuangPhuc (VN_QuangPhuc@yahoo.com), April 09, 2004

Answers

Response to Nghị Quyết 36: Xin hĂ£y Cảnh GiĂ¡c!

Xet cho cung thi 2,7 trieu nguoi VN o nuoc ngoai thi cung lam 100.000 nguoi la cam thu che do CS. 100.000 nguoi nay so voi 80 trieu la mot ty le bao nhieu? mot dua tre con cap 1 cung biet do la 1/800. Ty le kha day chu? Toi lai lien tuong den chuyen hai thang sinh vien xau trai, ko co viec gi de lam, the la ngoi khen nhau dep trai, hai thang suong qua dem khong ngu duoc. Cung giong nhu cau chuyen nhung nguoi VN hai ngoai tung ho lan nhau vay do. Sao cac nguoi khong dat cau hoi cac nguoi duoc va mat gi khi dau tranh voi VNXHCN. Va dac biet la cac nguoi se lam gi de lat do VNXHCN, chi noi thoi uh? Tien su bo thang Tao Thao, co cho vang no cung chiu nua la cac ong. Lay cac ong day...

-- giang ho (banhxe_langtu2003@yahoo.com), April 09, 2004.

Response to Nghị Quyết 36: Xin hĂ£y Cảnh GiĂ¡c!

tra loi banhxe_langtu2003@yahoo.com.

banhxe_langtu2003@yahoo.com gioi toan thong ke ?

2.000.000 dang vien cong san chong lai voi hon 80.000.000 bi cai tri. Ngay tan dang cong san viet nam sap toi. Cong san Lien xo, cong san cac nuoc dong Au sup do co phai ton bom dan gi dau. Chac chan la dang cong san viet nam se sup do. Neu co cong dong hai ngoai ung ho thi viet cong se sup do mau hon.

Con so 100.000 o hai ngoai cam thu cong san( thong ke nay o dau vay ?). Con so cam thu cong san toi nghi la hon 2.000.000 tru tre con cua Viet Kieu sinh ra o nuoc ngoai. Con so cam thu cong san o viet nam chac chan la hon 75.000.000 Con nguoi co ai bi cai tri, bi boc lop, bi bip bom ma chap nhan dau.

Dong hoa dang cong san viet nam voi dan toc viet nam la sai hoan toan.

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), April 09, 2004.


Response to Nghị Quyết 36: Xin hãy Cảnh Giác!

Luật Sư Đỗ Thái Nhiên viet rat hay va rat dung. Toi se goi bai nay cho toan the nhung nguoi toi quen. Cam on ong Luật Sư Đỗ Thái Nhiên va ong QUANG PHUC.

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), April 09, 2004.

Response to Nghị Quyết 36: Xin hĂ£y Cảnh GiĂ¡c!

cám ơn Ai đó đă cho Chúng tôi biết về cái nghị quyết 36 thổ tả này của Việt cộng

đúng là nghị quyết của những con cóc ngồi đáy giếng , 30 chục năm qua rồi mà tụi Trung ương đảng cộng sản Việt Nam vẩn tiếp tục đưa ra một nghị quyết NGU chưa từng thấy

chả hiểu chúng lấy con số thống kê từ đâu mà dám tuyên bố có khoảng 2.7 triệu người Việt trong Cộng đồng Việt Nam hải ngoại , theo Cầy Hương biết tổng số người Việt Tại Montreal -Toronto - Vancouver- Ottawa đă là hơn 1/2 triệu số c̣n lại trăi dài trên toàn lănh thổ Canada đưa tổng số lên gần 1 triệu , rồi cộng thêm với số người Việt bên Mỷ chỉ nội 2 quốc gia này thôi dân số của Cộng đồng Việt Nam hải ngoại đă gần 4 triệu rồi thử hỏi trên toàn thế giới là bao nhiêu ?

năm 1982 chúng đă nói có 2 triệu , từ đó đến nay là 22 năm chỉ tăng thêm 700 ngàn thui sao ?:), mấy thằng NGU làm thống kê siêu thiệt

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), April 11, 2004.


Response to Nghị Quyết 36: Xin hĂ£y Cảnh GiĂ¡c!

Với bài viết này của Luật Sư Đỗ Thái Nhiên (Also, please read "Người Việt trong và ngoài nước" của ông Ngô Nhân Dụng), tác giả muốn nhắn đến tất cả các đồng bào sống lưu vong hải ngoại là trong những ngày tháng sắp tới, chúng ta sẽ phải đối đầu với nhiều tên cán bộ CSVN nguy hiểm, trà trộn vào trong hàng ngũ của chúng ta để đánh phá, gây chia rẻ, đe dọa (CSVN ghi rơ như vậy trong Nghị Quyết số 36) và đưa về hàng ngũ của chúng. Cờ CSVN thay thế lá cờ của ta ở hải ngoại, và mọi người Việt lưu vong không c̣n chống đối cái chính quyền CSVN của bọn chúng nữa. Đó là mục tiêu của cái gọi là Nghị Quyết số 36 mà Trung Cộng đă từng làm (và thành công) đối với những kiều bào của họ ở khắp thế giới. Cho nên, theo tôi nghĩ, ḿnh phải thông báo cho những ngựi chung quanh biết mà đề pḥng, và báo cho chính quyền của các quốc gia mà bạn đang ở, để họ can thiệp trong nhưng trường hợp bị đe dọa. (Không ǵ vui bằng mấy tên Vẹm ở đây bị tố giác, bị bắt với tội làm gián điệp, hoặc hoạt động bất hợp pháp. Phải không các bạn?) Một vài đề nghị nhỏ xin thưa cùng các bạn: Đừng dành quá nhiều th́ giờ để trả lời cho những người đăng bài không có tính cách xây dựng, viết những lời chửi tục tiểu hay thoá mạ trong cái forum này. Hăy nhờ anh VASM đục bỏ hoặc không nhận những bài viết được gởi đi từ những IP Addresses đó là xong chuyện. Nếu như họ muốn viết lư lẻ th́ minh trả lời cho họ. Mục tiêu của minh là làm sao có nhiều đọc giả, nhất là các bạn trẻ ở Việt Nam, chứ không phải tranh luận với đám cán bộ CSVN mà NHIỆM VỤ của họ là vào đây để phá rối (v́ họ sợ tuổi trẻ ở VN đọc, họ sợ cái gọi là "Diễn Biến Hoà B́nh" một khi tần lớn trí thức VN đứng lên như Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ B́nh, Phạm Hồng Sơn...) bằng những từ ngữ du côn, thất học. Nếu không, tôi e rằng các bạn trẻ khi vào trang forum này một lần rồi không trở lại th́ công lao của ḿnh...

Mẹ Việt Nam.

-- Mẹ Việt Nam (Mẹ_Việt_Nam@yahoo.com), April 11, 2004.Response to Nghị Quyết 36: Xin hĂ£y Cảnh GiĂ¡c!

Hoan toan dong y voi Mẹ_Việt_Nam@yahoo.com

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), April 11, 2004.

Response to Nghị Quyết 36: Xin hĂ£y Cảnh GiĂ¡c!

Thẳng thắng mà nói Cầy hương chẳng bao giờ ngại mấy cái nghị quyết của Việt cộng cả cho dù là 36 hay dần dần lên tới con số 63 cũng chẳng nhằm nḥ ǵ

bọn chúng có muốn thảy cả một quân đoàn t́nh báo ra hải ngoại cũng chẵng làm cái tṛ khỉ ǵ được cả . c̣n cái chuyện chúng muốn cộng đồng người Việt Hải ngoại treo cờ đỏ sao vàng à ? well đó là ước muốn của chúng , chúng có quyền . nhưng ước muốn đó vĩnh viển không bao giờ thực hiện được :)

nếu ai đă từng sống với Việt cộng chắc có nghe qua nghị quyết 228 , mà cán bộ đảng viên hay diểu là " hai hai tóm " kết qủa của cái nghị quyết khùng khùng đó là chẳng làm được tṛ trống ǵ . Cầy Hương chỉ biết sau nghị quyết th́ t́nh trạng tham nhũng càng ngày càng tăng

Tóm lại Cầy Hương chỉ nói như vầy Cộng sản Việt Nam từ năm 83 tới nay đă phải nới lỏng rất nhiều cho hợp ḷng dân chúng tin tưởng với bạo lực trong tay chúng có thể xiếc bất cứ lúc nào chúng muốn , chúng như một người thợ câu hy vọng nới dây dài để bắt được cá to nhưng chúng quên một điều chúng đă nới tới một khoảng cách mà sợi dây câu không c̣n chịu nổi trọng lượng của cá cùng chướng ngại vật khi kéo về

sự xụp đổ của Chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam là điều không tránh khỏi trong thâm tâm Cầy Hương không muốn chúng xụp ngay trong lúc này cứ cù nhằn cù nhầy như thế này trong vài năm nửa vậy mà hay hơn

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), April 13, 2004.


Response to Nghị Quyết 36: Xin hĂ£y Cảnh GiĂ¡c!

các bạn kh thấy ở cái xứ Việt Cộng, tụi nó sống v́ khẩu hiệu với nghị quyết. Cứ đặt ra hết luật lệ này đến nghị quyết khác nhưng có thấy tụi nó làm được cái ǵ đâu. cái tụi ở bộ chính trị DCSVN, tụi nó cứ ngồi sa long, ăn tôm hùm, uống rượu X.O. rồi đặt ra toàn nhưng nghị quyết trái với thực tế. Nghị quyết 36 của nó mới thấy cái NGU, tụi nó làm như đám VK là những con cá nằm trên thớt để cho bọn chúng muốn làm ǵ th́ làm a. Ngay cả dân đang sống ở VN dưới sự kềm kẹp của VC c̣n kh tin đuợc VC th́ làm sao VK tin nổi...

-- Kẻ Sỉ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), April 18, 2004.

Moderation questions? read the FAQ