Cc anh chị hy gip đỡ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xin cc anh chị hy gip đỡ ,gia đnh em hiện tại ở Việt Nam .Ba em khi trước l thiếu u khng qun trong qun lực Việt Nam Cộng Ho ,đ 2 lần sang Hoa Kỳ học vo những năm 1968 ,1971 .Cải tạo xong ba em c nộp hồ sơ v được pha Hoa Kỳ đồng , nhưng từ lc đ đến nay vẫn chưa thấy hồi m .Ba em v 2 đứa em đ vượt biển v mất tch năm 85 ,như vậy th những người cn lại c cn quyền lợi g khng .

-- nguyenviethoang (hoangviet@hotmail.com), March 22, 2004

Answers

Bạn thử lin lạc với Hội i Hữu Khng Qun VN ở Mỷ xem họ c thể gip được g khng. Dưới đy l Website của họ.

http://vnaf-dfw.org/

Chc bạn v gia đnh may mắn.

-- Bo Bac Ho (BoBacHo@badinh.hn.vn), March 23, 2004.


Response to Các anh chị hãy giúp đỡ

Bạn thử lin lạc với ng Nam Lo^.c của Hội U.S Catholic Charities ở Mỷ xem ng c thể gip được g khng. Contact: Mr. Loc Nguyen, Director of Catholic Charities Los Angeles, California (213) 251-3489 Ca'ch to^'t nha^'t la` go.i phone cho o^ng. Ne^'u kho^ng noi' chuye^.n ddu*o*.c tru*.c tie^'p thi` ba.n nha('n la.i ddi.a chi? e- mail cu?a ba.n. To^i tin cha('c o^ng se? co' ca^u tra? lo*`i thoa? dda'ng cho ba.n. Chc bạn v gia đnh may mắn.

VN-QuangPhu.c

-- VN_QuangPhuc (VN_QuangPhuc@yahoo.com), March 26, 2004.


Moderation questions? read the FAQ