hannamquan.com ??

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trang web hannamquan.com bi pha hoai, den nay van khong hoat dong, vay co ai biet cuu lay no khong, hay tam thoi lap ra mot trang web khac voi noi dung tuong tu de nhung ai chua doc duoc doc.

Mat dat to tien chua lau, dung de vu nay chim xuong nhu vay.

Dau tranh voi CS phai tan cong nhieu huong, dung tap trung vao mot vai huong "nong hoi thoi su" ma quen nhung huong khac.

Kinh chao quy vi.

-- hannamwan (hannamquan@yahoo.com), March 18, 2004


Moderation questions? read the FAQ