Ngươ Việt Tự Do L Ai ????

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chng Ta l những ngươ Việt Tự Do m đ xa qu hương đất nước trươc' v sau 1975 m CSVN boi nhọt bằng ngn từ đẹp đẻ l Việt Kiều. Chng ta l ngươ Việt Tự Do v chng ta đ c tự do ... Chng ta faỉ no rỏ cho ton thể dn Vietnam l mnh l ngươ tự do v tt' cả đồng bo Vietnam đ c quyền đươc. tự do. Tự Do l quyền faỉ c l nhn quyền cuả cc nươc' Đng u Ngươ Việt Tự Do

-- dzotinh (dzotinh@mail.com), March 13, 2004

Answers

Response to Ngươì Việt Tự Do Là Ai ????

KHNG C G QU HƠN ĐỘC-LẬP TỰ-DO

HỒ-CH-MINH

---- Rất đng

V TỰ-DO QU QU HIẾM, NN KHNG MỘT NGƯỜI DN NO TRONG THIN ĐNG XHCN ĐƯỢC QUYỀN HƯỞNG TỰ-DO

-- (tosu_cs@yahoo.com), March 14, 2004.


Response to Ngươì Việt Tự Do Là Ai ????

DC-LP "tam" CO' TU-DO O DU ?

Chuyn "ba'n d'u-gia'" chi l mt chuyn khng da'ng k trong "h- th'ng bun ba'n Nguoi" cua Nh Nuoc Ta.

-- nguoicaonin (xuanhutra'id't@yahoo.com), March 14, 2004.


Response to Ngươì Việt Tự Do Là Ai ????

DM may thang nguy gia an tuc noi phet chung may deu la bon vo to quoc va vo vong, khong co ngay mai. Chung may phai lap ra cai chuong xi (forum) nay de chui VN cung chinh vi chung may qua tuyet vong roi. Ngay ca thang tu xung la nguycaonien bay gio cung khong gia vo dao mao chu nghia duoc nua roi. Tom lai la mot lu mat ro di diem da gan den gio vao crematorium ca lu.

-- Lu Suc Vat VNCH Khong Co To Quoc (luvotoquoc@VNCH.com), March 14, 2004.

Moderation questions? read the FAQ