SAO MẤY EM "VỊT" VẪN CN KHNG ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

SAu một thời gian khng gh ti thấy ci forum ny vẫn chứA mấy CON VỊT khng khng đin đin ! Đin cũng phải c thuốc chửa chứ đin theo kiểu m qung th c trời m chửa !

-- bạch vĩ (smartboy@hopthu.com), March 12, 2004

Answers

Response to SAO MẤY EM "VỊT" VẪN CÒN KHÙNG ?

thang` arse boy, may` muon noi' may thang` Vem. xin liem dit' vit kieu do' ha~ ???

-- HO CHI MINH MA CO (MoiRoCSBipBomHoChiMinh@damtac.net), March 12, 2004.

Response to SAO MẤY EM "VỊT" VẪN CÒN KHÙNG ?

Dich CUM GA gay thiet hai cho Nhan dan minh chua qua thi Bach Vi lai noi den VIT. Hay coi chung dung de Nhan dan minh hoang mang vi hieu lam la benh CUM VIT do Bach Vi nghe.

-- Saigon (Thudo@vietnam.com), March 12, 2004.

Response to SAO MẤY EM "VỊT" VẪN CÒN KHÙNG ?

MẸ KIẾP BC HỒ

Mẹ kiếp bc hồ giống co gian

Tội c hại dn ngập ngt ngn

Mồ cha ci thằng hồ cộng sản

Qui thai chủ nghĩa kiếp lầm than

=Bc hồ l giống ch đẻ ngang

Bịp gi xi trẻ đứng xếp hng

X hội chủ nghĩa tuyn truyền sảng

Thin đường lo tot hồ oang oang !

-- (tosu_cs@yahoo.com), March 12, 2004.


Moderation questions? read the FAQ