Nhu+~ng danh ta`i chi'nh tri. tu+` Hanoi

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

***

Vo+'i chu? nghi~a Co^.ng Sa?n co`n na(`m sa^u trong tim heo cu?a ca'c anh Ve.m, no'i -de^'n su+. thay -do^?i cho HIE^.N TA.I va` TUO+NG LAI thi` no' se~ la.i la` ca'i QUA' KHU+' ha~i hu`ng ngu do^'t -da~ -duo+.c -di.nh sa(~n tu+` ca'i phao ca^u cu?a ca'c con Heo -du+.c heo ca'i no+i chuo^`ng heo Ba('c Bo^. Fu? ...

Ha~y nghie^n ki'u VietNam tu+` 1940 -de^'n 2004 thi` ro~, khi 2010 se~ -de^'n thi` nhi`n la.i tu+` 2004-2010 cu~ng se~ nhu+~ng -do^'ng pha^n heo i?a ra tu+` nhu+~ng con heo VC-Hanoi, chu'ng la.i tu+. bi.t mu~i che^ tho^'i va` ca'i mo^`m va^~n cha.p cha.p, ca'i -duo^i heo va^~n ngu'c ngoa('c .....

-- ... Ho. la` nhu+~ng ai .....la` gi` .... a(n gi` .... (TrietGiaSJeduNET@aol.com), March 11, 2004

Answers

Sao thằng cha triết gia 2 xu này cứ dùng măi ngôn ngữ loài thú thế nhỉ ,bao nhiêu người góp ư cho mà vẫn ko chịu thay đổi

-- communist (communist@yahoo.com), March 11, 2004.

***

Nga`y xu+a tao -di ho.c o+? Saigon thi` lu~ Ve.m -da(.t bom khu?ng bo^' la`m tao tha^'t ho.c, tao -dang -di.nh nho+` ca'c Gia?ng su+ - da.i ho.c Ba'ch Khoa Hanoi du`ng computer in cho tao ca'i ba(`ng Tie^'n shi~ ma` ho. -do`i 10 nga`n dollars, ma('c qua' ne^n -da`nh chi.u tha^'t ho.c luo^n.

Tao tuy tha^'t ho.c nhu+ng O bie^'t du`ng AK-47 -de^? ba('n va`o - do^`ng ba`o na`o -do.i la.i ruo^.ng -da^'t ma` nha nuo+'c -da~ a(n kuo+'p cu?a ho. -de^? la`m sa^n Golf cho My~/Ngu.y va`o -da'nh golf.

Va^.y thi` ka?i ka'ch guo^.ng -da^'t la`m gi` -de^? nga`y xu+a -di.a chu? bi. -da^'u to^', nga`y nay nha` nuo+'c tha`nh -di.a chu? va` da^n nghe`o va^~n hoa`n nghe`o ?

-- Tie^n shu+ tha(`ng Ho^` a(n ku+'i cho China/USSR qua ka'i ka?i ka'ch ruo^.ng -da^'t .... (TrietGiaSJeduNET@aol.com), March 11, 2004.


Anh triếtgia đọc lài bài post nói về cách sử dụng tiếng việt 2 hôm trước đi, với font chữ này không ai đọc được cả. Thanks

-- Datnuoctuoidep (datnuoctuoidep@yahoo.com), March 11, 2004.

Just try...I tried to post MSG but always said ERROR

-- Just Try (justtry@yahoo.com), March 11, 2004.

Thằng triet gia 2 xu đă tự nhận là bị thất học ,hèn chi tiếng Việt mà nó c̣n ko biết ,thằng mất gốc

-- communist (communist@yahoo.com), March 11, 2004.


Cam Lo Dit' , vay may` dang hoc. cai' gi` dzay^. ???? may noi' rang` may` hoc. luat phai hong may~ ????

-- Ho Chi Minh Ma Co (moiroHOChiMinh@damtac.net), March 11, 2004.

***

Thất học th́ tôi nhận là thất học, có ǵ xấu hổ đâu các đồng chí anh ẹm

Có điều các anh Vẹm muốn được vào WTO để ăn heo quay gà quay ngon lành mà các anh ăn xong th́ các anh Ỉa ngay vào mặt đồng bào VietNam của các anh, người dân nào ho he lên tiếng th́ các anh Kấm đoán và dùng AK-47 dí vào tai họ

Thiên shư cha các anh Vẹm, các anh là những kẻ PHẢN DÂN TỘC, PHẢN TƯ KÁCH NHÂN SINH và các anh là những kẻ SÁT NHÂN

-- Hồ cù lẳng ơi, mày là thằng Gigolo đánh đĩ cho France, cho USSR, cho China (TrietGiaSJeduNET@aol.com), March 12, 2004.


Moderation questions? read the FAQ