Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên - 2001

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên - 2001

Thong Luan

"Chế độ độc tài này sẽ là chế độ độc tài cuối cùng tại Việt Nam. Rũ bỏ được nó, đất nước ta sẽ vĩnh viễn đi vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của tự do, dân chủ, và bao dung, kỷ nguyên của những cố gắng chung và thành công chung..." (trích Thành Công Thế Kỷ 21 - trang 142)

_____________________________________________________________

Dự Án Chính Trị Dân Chủ Đa Nguyên Thành Công Thế Kỷ 21

Từ ngày thành lập, tháng 11-1982, mới đầu như một tổ chức không tên và từ năm 1988 trở đi được biết đến như là "nhóm Thông Luận", Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là tổ chức cho rằng hoạt động chính trị phải đặt nền tảng trên một cơ sở tư tưởng và lư luận nghiêm túc. Trong hai năm đầu, các thành viên của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đă chỉ làm một công việc là thảo luận và đúc kết một tài liệu căn bản. Tài liệu này hoàn tất năm 1984 với tên Cơ Sở Tư Tưởng phổ biến giới hạn. Năm 1986, Cơ Sở Tư Tưởng được tu chỉnh và phổ biến rộng răi. Năm 1992, Cơ Sở Tư Tưởng được sửa chữa, bổ túc để thành một dự án chính trị tương đối đầy đủ cho Việt Nam, và được phổ biến dưới tựa đề Dự Án Chính Trị Dân Chủ Đa Nguyên 1992. Từ đó, khoảng bốn năm một lần, dự án chính trị dân chủ đa nguyên được cập nhật, bổ túc và mang một tên riêng. Dự Án Chính Trị Dân Chủ Đa Nguyên 1996, mang tên Thử Thách và Hy Vọng, được phổ biến rộng răi trong nước cũng như ngoài nước, đă được hưởng ứng nồng nhiệt và đă ảnh hưởng một cách đáng kể trên lư luận của đối lập Việt Nam.

Dự Án Chính Trị Dân Chủ Đa Nguyên 2001, mang tên Thành Công Thế Kỷ 21, đă hoàn tất sau hơn một năm trao đổi và đúc kết của hơn một trăm chí hữu của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên trong và ngoài nước.

So với Thử Thách và Hy Vọng, Thành Công Thế Kỷ 21 có thêm một ư niệm về quốc gia, một cái nh́n mới về hiện tượng toàn cầu hóa. Tất cả những phần khác đều được cập nhật hóa, riêng hai chương về Chiến lược đấu tranh để chấm dứt độc tài và thiết lập dân chủ và Chính sách cho giai đoạn chuyển tiếp được tu chỉnh gần như toàn diện.

Một điều mới so với ấn bản 1996: ngoài toàn văn dự án chính trị, c̣n một bản tóm lược, được coi như cương lĩnh (hiểu theo nghĩa những nét chính), có mục đích phổ biến rộng răi.

___________________________________________________________

T́m hiểu Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

- Giới thiệu Dự Án Chính Trị

- Tóm lược Dự Án Chính Trị

I. Nhiệm vụ lịch sử

II. Bối cảnh quốc tế và Việt Nam

III. Đồng thuận nền tảng cho một cố gắng quốc gia mới

IV. Những định hướng lớn

V. Chế độ chính trị cho một nước Việt Nam dân chủ đa nguyên

VI. Chấm dứt độc tài và thiết lập dân chủ đa nguyên

VII. Chuyển tiếp thành công về dân chủ

VIII. V́ đất nước hôm nay và ngày mai: chung một giấc mơ Việt Nam

T́m hiểu Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

-- Con cua cu Ho - Nong Duc Manh (Con_cua_cu_Ho@hn.vnn.vn), March 07, 2004


Moderation questions? read the FAQ