NĂM 2004, NĂM SÁM HỐI CỦA CSVN !

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

NĂM 2004, NĂM SÁM HỐI CỦA CSVN !

Nguyen Hai Son

Vũ trụ xoay vần, hết ngày đến đêm, hết năm đến tháng. Thập nhị địa chi, mười hai con Giáp, bắt đầu bằng năm Tư; Thập thiên can bắt đầu bằng năm Giáp. Như vậy, cứ sau 60 năm, một Thiên, trời đất lại quay trở lại; năm này là năm Giáp thân th́ cách đây 60 năm cũng là năm Giáp thân, năm 1944 Quân Đội nhân dân CSVN được thành lập để chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền vào năm 1945; lúc đo, ở Hà nội vẫn c̣n 30 ngàn quân Nhật được trang bị vũ khí đầy đủ !

Năm ngoái là năm Quư mùi 2003, là năm thắng lợi của những người đấu tranh v́ dân chủ và tôn giáo trong nước; là năm thành công của các tổ chức và đoàn thể người Việt ở nước ngoài, là năm mà Hạ viện Hoa kỳ ra nghị quyết 427 và Nghị viện Châu Au ra nghị quyết về tôn giáo và nhân quyền cho Việt nam. Năm 2003, cũng là năm CSVN đă thất bại trong cuộc vận động ngoại giao để thoát khỏi sức ép bên trong lẫn bên ngoài nước.

Sau hơn 70 năm cầm quyền, hệ thống chính trị của CSVN đă trở nên chuyên quyền, tàn bạo, thủ đoạn và bất nhân hơn bất kỳ thể chế nào trong lịch sử hiện đại; bộ máy thư lại do họ dựng nên quá cồng kềnh và quan liêu.

Mục tiêu chính trị của họ là Đảng nói th́ dân phải nghe, dân không nghe th́ sẽ bị chụp mũ cho là có ư đồ chống đối; tội nhẹ th́ kiểm điểm, cải tạo; tội nặng th́ bị bỏ tù, thủ tiêu. Một chế độ độc tài, được cai trị bởi công an và an ninh viên tổ dân phố. Thật quá khủng khiếp !

Trong một thể chế như vậy, con người ta muốn sống yên thân phải biết ngậm miệng, không có tư duy sáng tạo ǵ cả. Đảng nói sao th́ cứ nhắc y lại như vậy !

Sự hoành hành của quyền lực đă tạo nên một quá tŕnh chọn lọc xă hội !. Chính Đảng đă xây dựng cho họ một guồng máy gồm những con người chỉ biết nghe, biết vâng dạ, biết vỗ tay và hô khẩu hiệu; vô h́nh chung Đảng đă tập trung xung quanh họ những kẻ bất tài, cơ hội, xu ninh và lừa dối; c̣n những con người có tâm huyết và khí khái th́ bị Đảng trù dập, trục xuất ra khỏi những tổ chức của họ. Hôm nay như một nhân duyên tiền định, những con người khí khái này đă tập trung lại thành một lực lượng đối lập với Đảng.

Chính sách của CSVN là tận diệt những người tâm huyết và tài năng; cho nên đến bây giờ ông Nguyễn Minh Triết bí thư thành uỷ TP. HCM và ông Nguyễn Bá Thanh, bí thư thành uỷ TP. Đà nẵng, kêu ca rằng bộ máy công chức không có người đủ năng lực để thi hành những chính sách của Đảng và nhà nước.

Kính mời quí vị bấm vào cái link dưới đây mà đọc tiếp cái bài này, lư do v́ nó quá dài, chân thành cảm ơn. TBT

http://www.conong.com/danchu_021804.htm

-- Con cua cu Ho - Nong Duc Manh (Con_cua_cu_Ho@hn.vnn.vn), February 23, 2004


Moderation questions? read the FAQ