NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI DÂN NÓI KHI CS BÀY TR̉ ĐIỀU TRẦN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trich tu.......http://dungday.tripod.com/binhluan/binhluan.html

NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI DÂN NÓI KHI CS BÀY TR̉ ĐIỀU TRẦN

Hăy cho nhà cầm quyền cộng sản độc tài biết ư nguyện của dân chứ đừng điều trần chỉ để đưa tay này xuống , nâng ông khác lên rồi mọi việc vẫn như cũ. Sau những tường thuật có sắp xếp ra vẻ dân chủ theo kiểu chạy theo Trung cộng ở Ba Đ́nh , nhiều người dân đă nói như vậy.

Nếu Trung cộng đối phó với phản ứng gay gắt của dân chúng Hong Kong khi đem cái gọi là chống hoà b́nh diễn biến mưu toan áp đặt nhưng không được , sau đó , đích thân On Gia Bảo phải mở hẳn cửa và hứa để cho dân Hong Kong thoải mái làm ăn . Th́ Hà Nội vẫn chưa rút ra được bài học này . Điều trần th́ cứ điều trần . Quyết phần trăm ăn chia hưởng lợi trên các dự án vay vốn thế giới CS vẫn nắm mà không cho bất cứ ư kiến nào của dân xen vào .

V́ vậy những hiện tượng ông A hỏi A , bà B trả lời C vẫn thường kỳ ở Ba đ́nh , rồi những vụ bổ nhiệm những người dân chúng không hiểu nổi sao lại cho làm Bộ trưởng như minh Hiển , thị Hằng …. Hay bà bộ trưởng y tế Trung chiến nổi tiếng không phải v́ vốn kiến thức y khoa hay dược bào chế mà là do có cái bụng đẹp mê hồn làm ông Phạm Hùng khi xưa phải bất tỉnh trên bụng bà .

Bộ sậu hủ bại như vậy th́ kinh tế quốc gia xuống dốc , dân chúng bất b́nh tăng cao cũng phải thôi .

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 18, 2004

Answers

Response to NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI DĂ‚N NĂ“I KHI CS BĂ€Y TRĂ’ ĐIỀU TRẦN

BẢN CHẤT LŨ CỘNG NÔ

Việt cộng bọn khốn kiếp dở hơi

Giành nhau phân bác, đếch kịp mời

Miệng nhai, tay bốc cùng phấn khởi

Hè nhau đớp hít chả nghỉ ngơi

Tiên sư lũ cộng giống đười ươi

Rừng rú xông ra muốn đổi đời

Thú tính bốn chân hay cào bới

Xác hồ chó gặm, chúng lại phơi

Cộng sản chó má thật chẳng chơi

Độc lập: ngựa trâu bao kiếp người

Tự do: cải tạo xiềng không cởi

Hạnh phúc: đêm nằm cứ "trời ơi !"

Gian, tham, độc ác chúng chẳng nơi

Ḷng dân thù hận đến muôn đời

Từ ǵa đến trẻ âm thầm chưởi

Cộng nô chó đẻ lắm bạn ơi !

Tập Thơ Bác & Đảng.

-- Ng-V-Nam (tosu_cs@yahoo.com), February 19, 2004.


Moderation questions? read the FAQ