Từ vô sản chuyên chính cho tới tư sản chuyên chính

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chủ nghĩa cộng sản là ǵ? có phải là vô sản chuyên chính và đấu tranh cho giai cấp giàu nghèo. Vậy th́ tại sao hiện nay ở vn tụi csvn lại không vùng lên mà chống lại bọn dưới đây đi. Có hơn 70000 người phụ nữ VN làm dâu xứ lạ ở Đài Loan, hay nam Hàn. 300000 người Việt được xuất cảng lao động ở các nước láng giềng. Nhưng đâu có ai biết số phận của họ ra sao ở bên Malay. Giống như đem con bỏ chợ vậy đó, họ muốn t́m một nơi làm ăn và hy vọng cuộc sống có đỡ hơn, nhưng cuối cùng cũng vậy. TBT

Theo nghiên cứu hồi cuối năm 2000 của một số chuyên viên ngân hàng, th́ tài sản của 18 tên Việt Cộng chóp bu đă vơ vét được tới nay là (VC Politburo‘s Networth, Internet Thursday December 21, 2000) :

1. Lê Khả Phiêu, hồi ấy làm Tổng Bí Thư đảng CSVN 1 tỉ 170 triệu mỹ kim

2. Trần Đức Lương, Chủ tịch Nhà Nước 1 tỉ 130 triệu - -

3. Phan Văn Khải, Thủ Tướng (và con trai) 1 tỉ 200 triệu - -

4. Nông Đức Mạnh, Chủ Tịch Quốc Hội (Tổng Bí Thư đàu năm 2001) 135 triệu - -

5. Nguyễn Văn An, Chủ Tîch Ban Chấp Hành Trung Ương 143 triệu - -

6.Nguyễn Tấn Dũng, Đệ Nhất Phó Thủ Tướng 1 tỉ 480 triệu - -

7. Nguyễn Mạnh Cầm, Phó Thủ Tướng 1 tỉ 150 triệu - -

8. Nguyễn Đức B́nh, Giám Đốc Viện Quốc Gia Hồ Chí Minh 140 triệu - -

9. Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc 1 tỉ 173 triệu - -

10. Nguyễn Thị Xuân Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Kiểm soát Đảng 117 triệu - -

11. Trung Tướng Phạm Văn Trà, Bộ Trưởng Quốc Pḥng 1 tỉ 360 triệu - - trong đó có 10 tấn vàng chiến lợi phẩm đem từ Cao Miên về (1979-1989)

12. Trung Tướng Lê Minh Hương, Bộ Trưởng Nội Vụ 156 triệu - -

13. Lê Xuân Tùng, Chủ tịch Đảng ở Hà Nội 116 triệu - -

14. Trương Tấn Sang, Chủ tịch Ủy ban Kinh Tế 1 tỉ 124 triệu - -

15. Phạm Thanh Ngân, Chính Ủy Quân đội 12 triệu - -

16. Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Đảng Hồ Chí Minh 197 triệu - -

17. Phan Điền, Chủ tịch Đảng ở Đà Nẵng 156 triệu - -

18. Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng ở Hà Nội 140 triệu - -

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), February 16, 2004


Moderation questions? read the FAQ