am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidât@yahoo.com)

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Co the goi bang chu', chu' cao nien a` chu hay tu hoi long minh` khi viet nhung van van cho nguoi khac doc da that su la nhung noi niem trong tam hon cua chu hay khong ?.

Theo nhu chu viet ngay 30 thang tu nam bay muoi lam chu bi quan doi dong minh bo roi lai o vietnam, vi song khong duoc voi viet cong chu phai vuot bien ra khoi nuoc !. Toi co the noi la` hang tram ngan nguoi tai cac trai ti nan cho doi dinh cu trong do cung co chu la 1 trong hang tram ngan nguoi do deu nop ho so di my~. chang qua la` khi phai doan phong van hoa ky` da' chu' roi thi chu phai cho doi 1 nuoc khac nhan lam " con mo coi" ma` thoi .

Chu cao nien a` dung vi` nhung thu` han nho nhoi do ma` quay lai chui my~. chui cai quan doi ma` chu da 1 thoi khoac ao chien bao` de phuc vu cho no' . neu chu lam nhu vay thi co khac chi cau noi cua nguoi xua: " AN CAO DA' BAT' " hoac " VAT CANH BO VO " hay khong ?. Hay chu chi la` 1 trong so nhung NGUYEN CAO KY thoi dai moi.

30 nam! xin loi chu' 30 nam nhu moi ngay hom qua. Thu` cha, no nuoc chu co the quay mat lam ngo. thi chu cung chang khac gi` 1 le chieu thong hay ho quy ly.

Giang son 4000 nam ( theo nhung tai lieu moi nhat chi co tren 2800 nam thoi ) chu co the mim cuoi khi tung tac dat duoc cat chia cho ngoai bang ?. thi` chu co con la` nguoi hay khong ?.

Toi co the ngoi dua mong tay, son mong chan khi khong co chuyen gi` lam`. tai sao toi phai ngoi day ran tung chu de noi len nhung uat uc cua con nguoi vietnam. Khong phai uat uc cua toi dau , uat uc cua nhung dua tre dang buoi rac tren via he cua cai manh dat hinh cong nhu chu S do chu a`.

Vai dong goi cho chu', chu' cao nien a`: song co khuc, nguoi co luc' chu hay tinh tam lai ma` nhin vao su that cua vietnam di.

-- hoang thuy vy vy (hoang thuy vy vy@yahoo.com), February 12, 2004

Answers

Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

Cô Thuy Vy, Diêù thu nhâ't tôi xin duoc xa'c nhân thêm môt lân nua : Tôi da già, thât su , 60 tuôi Diêù thu 2 : Nguoi My chang bo roi ǵ tôi boi le tôi cung chang di'nh li'u ǵ voi nhung quyên loi cua ho tai Nam VN dê ho "bô'c" tôi di. Diêù thu 3 : Tôi không ua nhung chi'nh-sa'ch thuc-dân moi cua nhung chi'nh-quyên My chu không phai tôi không ua tâ't ca nguoi My ( boi le da sô' nguoi My không dông-y' voi chi'nh sa'ch cua chi'nh-quyên ho dem ra a'p dung - Cô han hoc hành, tô't- nghiêp tai Hoa Ky chac cô cung co' dip duoc doc, duoc xem su thuc vê lich-su lâp quô'c cua nuoc My ( burry my heart ) cô à . Diêù thu 4 : Tôi không giô'ng nhu nhung nguoi kha'c dê xê'p hàng xin duoc "phong vâ'n " di Huê-Ky`mà tôi da o lai trai ty nan kha' lâu v́ môt ly' do kha'c mà ly' do này chi nhung nguoi biê't tôi, nhung nguoi do' chiên nay cung kha' co' tên tuôi trong nhung hôi hè, tô- chuc goi là dang, pha'i chô'ng Công - ngay ca to ba'o han cô cung biê't Van Nghê Tiên Phong cung da co' môt vài dip dê câp dê'n nhung viêc tôi làm. Diêu thu 5 : Tôi chông Công, nhung không thê châ'p nhân duoc nhung loi le "thiê'u hoc thuc, mâ't day, tre con, bân thiu" dê goi là chông Công. Diêù thu 6 : Chuyên thù hân là chuyên cua ca'i goi là "luân hôi" oan aon tuong ba'o, không bao gio co' thê châ'm dut duoc - Diêù này dâ't nuoc VN chu'ng ta nênb tra'nh v́ chi luôn co' loi cho ngoai bang - Cô thù Cha, diêù do' thât Tô't, do' là chu Hiê'u - nhung Hiê'u và Nhân - Hiê'u và tra'ch Nhiêm, Bôn Phân voi Dâ't Nuoc, quê Huong Bà Con ViêtNam...Chang le lai "cong ran vê can gà nhà " sao duoc ho cô ? Diêù thu 7 : Tôi chông Công-San chu không chông con nguoi công-san song tôi cung chông tu tuong tu-ban bâ't-nhân boi le tôi chi co' duy nhâ't tu-tuong, chu-nghia Viêt Nam mà thôi, tu tuong này nam dây ray trong lich su, trong truyên thông, trong môi con nguoi ViêtNam chu'ng ta . Cô Thuy Vy, Di nhiên cô co' quyên ngôi "rua mo'ng chân"và cung chang cân viê't cho tôi nhung tôi cung hy vong duoc dôi-thoai voi cô môt ca'ch dung dan và voi loi le cua nhung nguoi goi là "hiêu biê't, co' hoc, co' hành" Cam on Cô

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 13, 2004.

Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

Chu cao nien,

neu chu muon ngoi xuong noi chuyen, doi thoai voi chau "1 cach môt ca'ch dung dan và voi loi le cua nhung nguoi goi là "hiêu biê't, co' hoc, co' hành" ....

Chau san sang cho doi nhung cau hoi cua chu'.

-- hoang thuy vy vy (hoang thuy vy vy@yahoo.com), February 13, 2004.


Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

Cô Thuy Vy, Râ't cam on cô da không nghi dê'n viêc "rua mo'ng chân" dê co' thê goi là "tâm-su vun" voi tôi. Diêu quan-trong truoc tiên tôi xin duoc nhac lai : Tôi, 60 tuôi thuc su, quê qua'n tai HàNôi, di-cu theo gia-d́nh vào Nam nam 53 ( khi do' tôi c̣n râ't nho ), ông cu thân-sinh ra tôi là môt nguoi o trong ca'i goi là "quân-dôi Liên-Hiêp Pha'p" sau này tro thành Quân-Dôi VNCH duoi thoi Ngô-D́nh-Diêm- xin duoc no'i môt ty' chi-tiuê't : Cu thâns-inh ra tôi cùng hoc môt khoa' voi ca'i ông goi là Nguyên-Thâ'p- Ky`cô à - tai Nam-Dinh- voi hiêp dinh Genève gia dinh tôi da phai phân dôi , gân nhu môt nua o lai miên Bac - tâ't ca da tro thành Viêt-Công và hon môt nua vào Nam, tâ't ca cung tro thành Nguy...Tôi di hoc, lon lên trôi nôi voi t́nh h́nh dâ't nuoc, di làm ( hoi hoi làm viêc co' di'nh da'ng dê'n chi'nh-tri ), di li'nh ( loai li'nh goi là thu du cô à ) nhung...co' le tôi da duoc hoac là bi hoc môt thu tu-tuong kha'c la voi nhung nguoi kha'c : chu-thuyê't Viêt-Nam dê co' thê nh́n, suy nghi và hành-dông...Vua làm li'nh thu du câm su'ng ban lai nhung nguoi co' thê là bà con cua tôi o miên Bac ( râ't nhiêù khi sau nhung trân da'nh, tôi di t́m...nhung nguoi tù- binh tre tuôi miên Bac bi bat dê hy vong se gâp duoc nguoi em, nguoi câu, nguoi chu' cua tôi...may man thay và cung râ't co' thê là...không may man...v́ biê't dâu...ho da bo thây trong nhung trân bom, trân da'nh...Ngoài bôn-phân b́nh thuong duoc tâp luyên tu quân- truong...tô'i tô'i tôi viê't ba'o...goi ba'o, dang ba'o...chô'ng dô'i...di nhiên tôi không phai là tay sai Viêt-Công ( thêm môt chi- tiê't nho : Nhung nguoi co' chuc tuoc kha' cao cua co quan CIA tai toà dai-su My khi c̣n o duong Hàm-Nghi cung biê't tôi, không phai biê't v́ tôi là Viêt-Công mà biê't v́...tu tuong kha' dac-biêt cua tôi ( cua chu'ng tôi )- chi nôi viêc này cung da du dê nhung nguoi miên Bac kê't tôi tôi là tay sai CIA, tay sai My...Tôi viê't ba'o, dang ba'o, tham gia tô-chuc sinh-viên...chông Ngô-Dinh-Diêm, chông Nguyên Kha'nh, chông Nguyên Van-Thiêu...chi vi môt ly do...uoc ao nuoc VN, miên Nam thât su Dân-Chu, thât su Tu-Do, thât su không co' tham nhung hôi lô - không hiêu cô co' biê't câu no'i cua cuu Pho' Tông-Thông Huong không : Nê'u bo hê't tham nhung tôi se lâ'y ai ra dê làm viêc...??? Giam di, do' là chi'nh-sa'ch cua chi'nh quyên My, di toi dâu ho lâp nhung chi'nh quyê`n tham nhung hôi-lô dê dê dàng giât giây sai khiê'n, Diêm, Kha'nh, Minh, Ky`, Thiêu...cung râ't co' thê ca'c ông này yêu nuoc thât su nhung...yêu nuoc th́ se không thê theo lênh ca'c vi cô' vân' duoc và cung se dê chê't...Kê't qua : Nguoi My bo roi, hê't dan cho dù muô'n da'nh cung chang xong...Bài hoc này tôi luôn nho và lai càng cho tôi thâ'y tôi ghét chi'nh quyên My là Du'ng. Riêng phân miên Bac, tôi cung không thê châ'p nhân duoc nhung viêc da làm: Cai-ca'ch diên-dia, diêt cuong-hào 'ac ba', tram hoa dua no... Nhung chuyên cua 30 nam qua, kho' co' thê kê hê't nhung dai kha'i tôi nghi : Hiên nay dâ't nuoc, nhân dân VN cân diêù ǵ: Theo tôi, VN cân Tu-Do, hanh-phu'c, com no a'o â'm...Không thê chi bang ca'i goi là XHCN hoac ca'i goi là VNCH co' thê mang lai duoc cho dân tôc VN nhung hy vong trên; VN không cân nhung tu tuong ngoai-lai mà ViêtNam là ViêtNam ( tâ't ca nhung thu ǵ tu nuoc ngoài dem vào VN hoac se bi dào thai hoac se bi biê'n hoa' : Chu Nho và chu Nôm - Chu Quô'c- Ngu...thuô'c Bac và thuô'c Nam - Ao' Thuong-Hai và A'o Dài...ViêtNam da co' ca vât-châ't và tinh thân ngay tu thoi lâp quô'c cô à : Tiên và Rô`ng ( su cao dep và su hùng manh ) tai sao không khai tha'c nhung ǵ ḿnh da co' mà lai phai "nhâp-cang " tu Nga, My, Tây, Tâù..???Cung chi v́ nhung mo'n hàng nhâp cang này mà Nam Bac phân- tranh, VNCH, XHCNVN ban giê't nhau - Thù truyên tu doi này sang doi kha'c sao co' thê châm dut duoc ? Buc thu này tôi chi viê't tam vài hàng dê "tâm-su vun" cùng cô nê'u cô nghi nhung diêm tôi vua no'i "nghe duoc" chu'ng ta se no'i chuyên tiê'p.

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 13, 2004.

Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

Goi chu Nguoi Cao Nien. Di khong doi ho., ve chang doi ten do la` tam niem cua con be Hoang thuy vy vy. Ma` cai ho Hoang cua chau khong dinh liu gi` toi vua kem gai Hoang Kim Quy, hay ong bo truong bo thong tin (1973)Hoang Duc Nha~, gia dinh` vo cua Cuu TT NVT.

Tu tuong, va` tam hon trong la thu cua chu viet cao thuong lam. Nhung tu tuong do da~ lam duoc gi` cho nhung dua tre nho dang lan loi trong nhung dong rac doc suot chieu dai tu nam chi bac de kiem tung mieng com thua, banh vun song qua ngay`. Da~ 1 lan chu ngoi xuong tro chuyen cung` chung' chua ? da~ 1 lan chu ngoi xuong de tim hieu cuoc song hang ngay cua chung no chua ?. Da~ 1 lan chu vat bo nhung tu ai hep hoi` de ngoi chung ban` uong ly nuoc voi nhung co gai bi lua gat qua hongkong, Macao de lam diem, vu~ nu~ khong ha chu' ?. Chi bang phim anh va` tai lieu, chu chau khong duoc tan mat nhin thay cuoc song cua nguoi dan duoi the che VNCH. Nhung cai buc tranh xa hoi chu nghia~ chau co the noi chau hieu ro no hon chu nhieu^`.

chau khong co duoc cai diem phuc nhu chu' duoc song chung cung cha me, de duoc cha me chui mang la ray^`. Khi con be ngoi trong ghe nha` truong(my~) khi lam sai dieu gi` chau "DUOC." thay co la ray, chui mang, tham chi con bi duoi ngoi nha` ca tuan thi` chau cam thay hanh phuc lam. Hanh phuc la` vi` da~ co nguoi quan tam toi sinh hoat cua minh`, quan tam toi nhung gi` minh lam sai trai'. Ong ba` ta co cau : Thuong cho roi cho vot. , ghet cho ngot cho bui` "

Khong phai vo co ma` chau cam thu` cong no^, khong phai ranh hoi ma` chau ngoi khua vo~ mom voi viet cong. chi co mot dieu la`: Thu` cha chua tra? dut, no. me chua den xong thi` chau chua nguoi long`. Chu noi dut bo han thu`! Lam sao chu co the dut bo han thu` khi con nguoi con vuong van nhung noi niem ai oan nhu vay ?. co 1 doan nao` chu viet " nguoi da~ chet hay de cho yen....." vay thi chu hay~ nhin lai cai nghia trang quan doi bien hoa`, hay cai nghia trang quan doi go vap thi` chu se hieu duoc con nguoi ta vi sao van giu mai han thu`. mot buoi chieu nao do neu chu phai bo nam ba ngan dolars de "MUA "xac cha, "CHUOC." xac me. thi` chu co con vui ve de mim cuoi hay khong ?. Chau khong noi ve chuyen tien^`, chau chi noi ve chu~ NHAN, NGHIA~ ma` thoi. Khi chu biet nguoi than, con chau cua chu bi lua qua hongkong lam diem chu nghi~ the nao` ?. Hai muoi chin nam roi vietnam khong con chim trong khoi lua dao binh nua. nhung vietnam da~ tro thanh 1 vung bun nhay nhuoc duoi ach thong tri cua loai cong no^. Chu nghi~ gi`, phai lam gi` cho cai duoc goi la` que huong ?

-- hoang thuy vy vy (hoang thuy vy vy@yahoo.com), February 13, 2004.


Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

Thua cô Thuy Vy, Râ't cam on cô da no'i lên nhung dau thuong cô phai hung chiu , hâu- qua cua cuôc chiê'n vô-y'-nghia, ke thang cung không tô't dep ǵ mà nguoi bai cung chang thê tu-hào là vinh quang. Tôi chua tung co' dip tro lai quê-huong VN mà tôi da phai ra di tu hon 20 nam qua, diêù này thât chang b́nh thuong ǵ voi môt nguoi nhu tôi không khoe khoang, khoa'c la'c nhung Âu-Châu, Bac-My,; Bac-Phi tôi da thuong dat chân dê'n thât nhiêù lân tuy nhiên VN tôi lai không co' thê tro vê duoc cho dù chi môt lân nh́n lai nhung noi tôi da tung di qua hàng ngày, da tung co' nhung ky-niêm cua môt thoi hoc- tṛ, lon lên, vào doi, di làm, di li'nh, trô'n la'nh hoc-tâp cai- tao, vuot biên...Nhung cho dù tôi da không duoc chung kiê'n tân mat h́nh anh nhung dua tre nghèo khô cam cui luom boi ra'c dê muu-sinh nhung tôi cung duoc biê't thât nhiêù vê hiên-trang tai quê huong, không chi o miên Nam mà ngay tai miên Bac. Tôi không ngân ngai dê no'i ngay : Dâ't Nuoc VN cân phai duoc thay dôi chi'nh sa'ch dê nhân dân duoc co' miêng com manh a'o dây du, nguoi nông dân duoc huong sung da'ng voi công suc cua ho,nguoi công nhân duoc tra dung muc lao-dông ho dô ra, tu-do tu tuong, tu-do ba'o chi'...Di nhiên nhung diêù này tôi chac chan không môt ai là không dông y' ( nhung nguoi tu nhân là thuong dân yêu nuoc tu trong nuoc cho dê'n ngoai-quô'c ). Tôi cung kho' ngan nôi xu'c dông cua tôi khi duoc hiêu tham trang mà cô phai trai qua, di nhiên cô phai thù hân nhung hân thù cung không thê làm lai duoc nhung su kiên da qua va lai nhung ke da chu-truong, da thuc-hành nhung diêù "bât-nhân, bâ't nghia" kia cô hay thu nh́n lai: Hiên trang cua ho ra sao ? Gia-d́nh, con cha'u thê' nào ? Ho c̣n tô`n tai hay cung da chê't không nham mat duoc; Han cô cung biê't chuyên "Quât mô`Quang-Trung Nguyên Huê, do ai ? con cha'u cua nguoi này hiên nay ra sao?- Rôi gân cô nhâ't,nhung ke tham nhung hô'i lô, cuop bo'c dân den cua chê'-dô VNCH luu lac ngoai quô'c hiên trang nhung ke này ra sao ? Ac gia th́ a'c ba'o nhung Oan oan tuong ba'o cô Thuy Vy oi, han cô cung biê't môt vi danh tuong triêù dai nhà Trân chông Mông-Cô, vi này cung co' hân thù cha nhung thù cha không thê bang cuu nuoc duoc và nho vây da da'nh duôi duoc Thoa't Hoan. Di nhiên mô'i thù trong cô muô'n xoa' bo cung thât kho' khan nhung ke thù cua cô là ai ? Ho c̣n sô'ng hay không ? Diêù này tôi nghi ho cung da chê't trôi dat môt noi nào do' mà thôi,chông CS không co' nghia là chô'ng nguoi mà chô'ng tu-tuong hon nua tai VN không co' Công-San nua, nhà nuoc hiên tai chi muon danh XHCN nhung di'ch thuc ra ho chang là môt thu ǵ duoc . Tôi và nhung nguoi dông hành voi tôi dù chua làm duoc nhung diêù co' danh co' tiê'ng tuy nhiên dê'n ngày hôm nay chu'ng tôi không hô then là da không làm duoc môt diêù ǵ kê ca nhung nguoi da di truoc chu'ng tôi và phân chu'ng tôi khi c̣n o miên Nam cung nhu khi bat buôc phai ra nuoc ngoài. Môi nguoi trong chu'ng ta voi tinh thân doàn kê't yêu nuoc thuong dân, không phân biêt Bac, Nam , chi cân môt hành dông nho co'phuong tiên,co' kê hoach, co' tô-chuc chac chan chu'ng ta cung se làm thay dôi duoc t́nh h́nh doi sông cho nguoi dân trong nuoc.

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 13, 2004.


Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

Sao cai co Hoang Thuy Vy Vy nay hieu chien the nhi .

-- communist (communist@yaheo.com), February 13, 2004.

Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

Người cao niên !

" tâ't ca cung tro thành Nguy..."

Dù không ưa VNCH về cái gì gì đi nữa một người VN có tri thức tối thiểu không bao giờ bốc cứt vc mà dùng cái danh từ "nguỵ" của chúng đặt ra mà gọi VNCH

" Blah blah blah... Tôi, 60 tuôi thuc su, quê qua'n tai HàNôi, di-cu theo gia-dình vào Nam nam 53 ( khi do' tôi còn râ't nho ), ông cu thân-sinh ra tôi là môt nguoi o trong ca'i goi là "quân-dôi Liên-Hiêp Pha'p" sau này tro thành Quân-Dôi VNCH duoi thoi Ngô-Dình-Diêm- xin duoc no'i môt ty' chi-tiuê't : Cu thâns-inh ra tôi cùng hoc môt khoa' voi ca'i ông goi là Nguyên-Thâ'p- Ky`cô à - tai Nam-Dinh- voi hiêp dinh Genève gia dinh tôi da phai phân dôi , gân nhu môt nua o lai miên Bac - tâ't ca da tro thành Viêt-Công và hon môt nua vào Nam, tâ't ca cung tro thành Nguy...Tôi di hoc, lon lên trôi nôi voi tình hình dâ't nuoc, di làm ( hoi hoi làm viêc co' di'nh da'ng dê'n chi'nh- tri ), di li'nh ( loai li'nh goi là thu du cô à )...........Vua làm li'nh thu du câm su'ng ........Ngoài bôn-phân bình thuong duoc tâp luyên tu quân- truong...tô'i tô'i tôi viê't ba'o...goi ba'o, dang ba'o...chô'ng dô'i...di nhiên tôi không phai là tay sai Viêt-Công ( thêm môt chi- tiê't nho : Nhung nguoi co' chuc tuoc kha' cao cua co quan CIA tai toà dai-su My khi còn o duong Hàm-Nghi cung biê't tôi, không phai biê't vì tôi là Viêt-Công mà biê't vì...tu tuong kha' dac- biêt cua tôi ....blah blah blah " (Sic !)

Tội nghiệp 2 cụ thân sinh của người cao niên đã lầm lẫn lớn khi quyết định đưa gia đình vào miền Nam.VNCH và vc không bên nào khá hơn bên nào thì thà ở lại miền Bắc với vẹm còn có độc lập hơn là sống ở miền Nam dưới "chính sách thực dân mới" của Mỹ,với cái chính quyền lệ thuộc ngoại bang "cõng rắn cắn gà nhà" !

Ê "người cao niên",ông có biết một điều sơ đẳng này không :trong cái forum này không ai biết mặt mũi ai hết.Ông dài dòng kể lể về cái thân thế của ông là cái mà không ai kiểm chứng được làm chi vậy ? Nó chứng minh cho cái gì ? Nó có thể hỗ trợ cho những lập luận của ông chăng ?

" mà lai phai "nhâp-cang " tu Nga, My, Tây, Tâù..???Cung chi vì nhung mo'n hàng nhâp cang này mà Nam Bac phân- tranh, VNCH, XHCNVN ban giê't nhau - Thù truyên tu doi này sang doi kha'c sao co' thê châm dut duoc ? "

Việt cộng nhập cảng cái chủ nghĩa cs hoang tưởng phi nhân từ Nga,Tàu vào miền Bắc rồi cả miền Nam sau khi chiếm được bằng vũ lực.VNCH nhập cảng cái gì từ Mỹ,Tây vào miền Nam vậy ? Ông cao niên làm ơn nói rõ ra coi,hề hề.. chắc là ba cái "xa lạ" không thích hợp với dân trí,hoàn cảnh xã hội VN,chỉ "gây" rối loạn với cản trở sự phát triển kinh tế nên bây giờ vc cấm tiệt như báo chí,đa đảng,đối lập .v.v..

Cs Bắc việt đã ngang nhiên đem quân đội vượt vĩ tuyến 17,coi cái hiệp định Ba Lê mà chúng vừa ký như miếng giấy lộn cũng như lập ra cái lực lượng gọi là mặt trận GPMN láo lếu của chúng ở miền Nam để quyết tâm xoá sổ chính quyền VNCH rồi áp đặt cái cnxh của chúng lên mảnh đất này thì quân đội-chính quyền VNCH phải làm gì nhỉ,để tránh khỏi bắn giết nhau hở người cao niên ? Cho rằng cuộc bắn giết này chỉ vì những món hàng nhập cảng mà tại sao ông đã đi lính thứ dư..ữ trong cái quân lực VNCH không ra gì này mà góp phần vào viêc làm tăng thêm cái mối thù "truyền từ đòi này qua đời khác" ?

Nếu những con dân mang tinh thần VNCH xoá sổ được cái chế độ vc thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ ? - Là trả thù trả oán,đem hết vc ra bắn ? hay lập trại tù khắp nước mà nhốt chúng hay đày ải chúng lên rừng sâu nước độc ? Rồi đuổi vợ con chúng ra khỏi nhà,xếp con cháu chúng vào một cái lý lịch đen mà phân biệt đối xử v.v... ? Người ta chống vc vì lương tâm và liêm sỉ,vì tương lai đất nước-giống nòi chứ không phải vì hận thù,người cao niên với "tư tưởng khá đặc biệt" có chịu hiểu điều này không ? Hận thù,oán căm... truyền đời này qua đời khác gì đó là cái truyền thống,cái đặc điểm riêng của loài vc chứ không phải của dân VN hay VNCH gì hết,nhập nhằng đánh bùn sang ao như vậy coi không đẹp chút nào. "Người cao niên" còn trò giễu dỏm nào nữa giở ra coi chơi-- Hoàng Kỳ (buryvc@yahoo.com), February 13, 2004.


Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

Thua Ông goi là Hoàng Ky`,

Doc loi le ông viê't, viê't thât dài cho tôi, tôi da biê't là ông "không hiêu ǵ nhung diêù tôi da viê't cho cô Thuy Vy" hoac ông cô' t́nh không hiêu hoac cung co' thê tŕnh-dô chi'nh-tri cua ông không duoc cao bao nhiêu, hon nua loi le ông su dung dê muô'n duoc thao-luân voi tôi không duoc goi là loi le cua nhung nguoi co' hoc. Râ't tiê'c tôi không thê no'i chuyên voi ông mà tôi se chi no'i chuyên voi nhung nguoi thuc-su yêu nuoc ViêtNam, nhung nguoi không VNCH không XHCN.

-- nguoicaoniên (xuanhutraidâ't@yahoo.com), February 14, 2004.


Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

Chau ung ho co Hoang Thuy Vy Vy. Hoan ho co danh chet me thang gia NguoiCaoDien. To cha no, cu dung giua noi phet, cho mot dam chet bay gio!!!:(

-- tochathanggia "Cao Dien" (tochathanggia@nguoicaodien.com), February 14, 2004.

Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

e^ thang gia, may ke le qua khu cua may de nguoi ta dong tinh a? May tuong lam the la nguoi ta tin may that tha a? Lua duoc ai con oi...ong moi co 23 tuoi ma con nhin ra bo mat may day...can than nhe...tao "het" mot cai la may dung tim chet day...Nhan dien tao cao lam...bye... ::o)

-- Ngay xua bo may tung di nhat vo chai day (tochathanggia@caodien.com), February 14, 2004.


Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

Thua C'ac Ông da dành thoi gio ma ly tôi ,

Thành thât cam on ca'c ông da viê't duoc tâ't ca "ban-ti'nh trung- thuc", kha-nang chi'nh-tri, tŕnh-dô van-hoa', gia'o-duc ...cua ca'c ông. Qua nhung loi le ca'c ông da viê't nguoi ta cung du dê hiêu ca'c ông thuôc loai nguoi ǵ. Nguoi xua co' câu : Ngâm ma'u phu nguoi nhung truoc hê't bân miêng ḿnh . Tôi vân là tôi, chang co' ǵ nhung tôi biê't hiên trang cua ca'c ông: Chiê'n-tranh, mâu-thuân, thù-hân...và voi nhung thu xâ'u xa do', dôi mat ca'c ông cung da Mù, tri' nao ca'c ông cung da...chi dây "dâ't bùn". Môt lân nua cam on ca'c ông - nhung "thang sâm so voi".

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 14, 2004.


Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

bo gia oi! Con moi 23 tuoi that ma. COn hoi nho bo cau nay nha: bao gio bo dinh cho moi nguoi VN mot cai "Viet Nam Chu Nghia" the? Ma xay cai do may doi moi xong the bo?

-- Cao Dien (tochathanggia@caodien.com), February 14, 2004.

Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

Goi chu nguoi cao nien. cai dau thuong cua chau chi la` hat cat trong hang van gia dinh cua ca 2 mien nam bac da~ va` dang hung chiu.

Chu noi "hau qua cua cuoc chien vo y nghia~...." Chu cao nien a`. chu phai hieu rang`: nguoi linh cua ca 2 nen de nhat va de nhi. cong hoa` chi om sung de bao ve cai mien nam than yeu cua ho. chong tra lai cai ma` cong no goi la` "Nam Tien' " Nguoi linh vietnam cong hoa khong bac tien, khong xam luoc mien bac, khong tham gia chien tranh, khong giet nguoi vo toi. ( chu da tung khoac ao tran, chu hay noi loi cong bang) ho chi om sung de bao ve to quoc, bao ve cai lanh tho duoc keo dai tu vy tuyen 17 chay dai toi mui ca mau. Nguoi linh vietnam cong hoa` ho duoc gi` ?. hay chi la` nhung manh tinh` dang do nhu "Nguoi tinh khong chan dung" hay ".....em 1 chieu dao pho mua dong, ben nguoi yeu tat nguyen chai da' " Chang qua chi vi` muon yen vui hau phuong ma` nguoi thanh nien mien nam da bo lai tat ca nhung gi duoc goi la` tuoi tre de om sung chong lai cai lu~ man ro cong no.

Tham hoa. 1 trieu nguoi Di Cu nam 1954 chu con nho chac chu khong nho,T54 cay` nat ban tho, B40, AK47 ban chay phong bao mung tuoi cua tre tho tong ngay tet Mau Than 1968 chang le chu da~ quen, Nhung trai phao B40 khong phai tu dung co mat roi vao truong tieu hoc cai lay (chac chu con nho nhung cau hat: Hoi be tho oi em toi tinh gi xa bo lia doi xa bo me cha....) Chiec may bay C130 cho nhung em be co nhi vien long thanh bi dan cong san vietnam ban rot tai Binh hoa` chay' dai toi dong ong co^ (quan binh hoa/ saigon) trong ngay cuoi cua thang tu den 1975, chu nghi~ gi` ?. Hoa binh roi do, hoa binh roi de cuoi cung nguoi khong ra nguoi, ma khong ra ma, vi nguoi da cung voi ma song chung voi nhau tai nghia dia. do la` tham canh cua 20 ngan gia dinh tai sai gon bi day di cai noi goi la` "Kinh Te Moi" . Hoa binh roi do, hoa binh roi ma` trai hoc tap cai tao moc len nhieu hon la truong hoc. Hoa binh roi de cho nguoi dan mien nam tro thanh nhung con nguoi dung cam hon 6 ti nguoi tren trai dat, vuot moi chong gai, doi dien voi bien ca bang nhung chiec thuyen mong manh hon tram lan chiec May Flower de di tim mien dat hua, di tim cai duoc goi la` tu do. (chu cung la` 1 trong so nhung nguoi vuot bien ma`)

Vay thi` khi mien nam dang co su hoa` binh` thi` chu chinh la` 1 trong nhung nuoi da~ khoi su ra cai goi la` : Bieu Tinh`, Sinh Vien, Hoc Sinh Xuong Duong..." Chac chu con nho cai khau hieu do cac chu lam` ra khi bi canh sat da chien dan ap: " Be Khong Hoc Lon Lam Gi` ? - Be Khong Hoc Lon Lam Canh Sat Da Chien " de roi 3 nam sau mien nam vi cac chu ma non song mat vao tay cong no. chu nghi~ gi` khi hoa binh nhu y' cua cac chu roi do de cuoi cung` thi chu chinh la nguoi cung khong chiu duoc phai tron hoc tap cai tao, tim duong vuot bien, lam nguoi ti nan.

-- ng thuy vy vy (hoang thuy vy vy@yahoo.com), February 16, 2004.


Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

Thua cô Thuy Vy, Du’ng nhu cô da viê’t : « cai dau thuong cua chau chi la` hat ca’t trong hàng van gia dinh cua ca 2 mien Nam Bac da~ va` dang hung chiu » Trong cuôc chiê’n-tranh da xay ra cua 30 nam vê truoc, nhung nan nhân nhu cô không nhung chi co’ tai miên Nam mà c̣n tai miê`n Bac nhu vây xin thu hoi : nê’u tiê’p tuc su hân thù se co’ bao nhiêu se chê’t và se c̣n bao nhiêu nguoi vân hân thù, vân san sàng chém giê’t nhau rố sau do’ nhung nguoi con, nhung nguoi cha’u lai se vân tiê’p tuc hân thù luân quân môt ṿng luân-hố (tam dùng chu cua dao Phât) phai không cô ?…Thu hoi nhu thê’ dê’n khi nào VN duoc hoà-b́nh dê co’ thê nghi dê’ n viêc xây-dung – Chi môt bang chung nho nho qua nhung trang cua Forum này : Nguoi này chui nguoi kia, nguoi kia tuc qua’ lai chui lai, nguoi bi chui lai chui nguoi chui, nguoi ban cua nguoi bi chui nhây vào …quanh di quân lai vân chi môt ṿng tṛn nhung khô nôi ca’i ṿng do’ lai duoc goi là… « yêu nuoc, thuong dân » . Cô dê câp dê’n 2 chu « bao-vê » miê`n Nam, tôi lai xin thêm « bao-vê miê`n Nam, bao-vê miê`n Bac » ; Vây thua cô miê`n Nam là môt quô’c- gia và miên Bac lai là môt quô’c-gia kha’c nua hay sao ? No’i nhu thê’ chu’ng ta lai quên môt quô’c-gia kha’c nua : miê`n Trung nhu vây moi dây du duoc cô à ; Van lâ`n không, ngàn lâ`n không nuo’c VIETNAM là BAC+TRUNG+NAM – Tôi c̣n nho môt bài khi c̣n di hoc thuong ha’t , co’ thê cô hoac co’ thê nhung nguoi nhu ca’c ông Long-Dut- Mach hay Ke Si Hac Hà ,nhung nguoi tôi da’nh gia’ kha’ cao o tŕnh dô doc sa’ch, nghiên cuu ly’ thuyê’t cung phai biê’t ,do’ là bài : Giâ’c Mo Hố Huong cua ông Vu-Thành – nhac si, nhac truong , chi-huy truong Quân Nhac Quân-Dôi miê`n Nam truoc 30/4/75 voi nhung câu tôi xin duoc nhac lai : Lià xa thành-dô yêu dâ’u ….Nh́n em mo trong mây kho’i…buoc di nhung chua no roi…lê sâù tràn mi, duom men cay dang biêt-ly….Ta thoa’ng thâ’y em môt chiêù chom Thu, da’ng yêu kiêù cua ngày da qua, thuot tha bên hô`liêu thua…….Rôi dây dù lac ngàn phuong, ta huong vê chô’n sa truong…tro vê`giai-pho’ng em HàNôi oi ! Dâ’y, nhung nguoi di-cu, di –tan tu miên Bac vào miên Nam nam 53- 54 cung co’ giâ’c mo « giai-pho’ng » miên Bac , nê’u giâ’c mo do’ thuc- hiên duoc liêu nguoi ta co’ thê no’i là miên Nam xâm lang miên Bac không thua cô ? Tôi không bênh vu cho CSCN nhung tôi bat buôc co’ môt ca’i nh́n trung-thuc – di nhiên nhung nguoi tu nhân là VNCH se no’i tôi là « tay sai CS » và nhung nguoi CSCN se no’i tôi là « Nguy, tay sai dê’- quô’c My » hoac nê’u không tôi se duoc xê’p vào « thành-phân thu 3 » voi tu-tuong là la cua tôi i’t duoc nghe no’i hoac co’ thê chua bao gio duoc nghe no’i. Gân dây, tôi duoc doc môt bài viê’t râ’t ly’ thu’ do ông « Ke Si Bac Hà da viê’t, hy vong ông viê’t ra trung thuc voi chi’nh tâm hô`n ông , tôi xin duoc tri’ch dân dê moi nguoi doc :

…. « Tôi nghĩ rằng có quá nhiều khó khăn để phát triển 1 quốc gia như VN mà trong đó 3 "Thách thức" lớn nhất hiện nay là: - Tư tưởng "Duy ngă độc tôn". Chỉ cho ḿnh là đúng chắc chắn sẽ dẫn đến t́nh trạng không tiến bộ và một nhân sinh quan hẹp ḥi: "Thuận ta th́ sống - nghịch ta th́ chết". Biểu hiện rất thường thấy là trong tranh luận hay trên diễn dàn: "đối thủ" thường bị xem là "kẻ phải bị hủy diệt". - Lười suy nghĩ và không suy xét cặn kẽ vấn đề để có cái nh́n rơ ràng, chính xác. Ví dụ như có một ư kiến về việc "thu hồi những đồng xu kích thước bé bằng cúc áo" th́ được hiểu là "chủ trương bỏ không sử dụng đồng xu khi cả thế giới dùng nó!?". - Không tự tin vào bản thân ḿnh mà chỉ suy tính là làm sao cho "an toàn". Ví dụ: "Phê b́nh ai đó cũng phải lựa lời kẻo mích ḷng, mang họa"; "Giúp đỡ ai đó cũng phải cân nhắc kẻo thiệt vào thân" (Điều này có lẽ bắt nguồn hằng ngàn năm nay v́ phải luôn sống dưới áp lực của "Thiên triều"). Tất cả nên được xem xét dưới giác độ "thực sự khoa học" hơn là chính trị.  Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 16, 2004

Qua nhung gịng chu ông KSBH da viê’t chac chan tôi da không thê hân- hanh duoc nhân nhung loi thiê’u hoc, vô gia’o-duc, côn-dô`, luu-manh …chui rua tôi phai không thua ông KSBH và cô Thuy Vy ? Nhung cung nho nhân duoc nhung chui rua do’ tôi da biê’t duoc ai là nguoi dê ḿnh tiê’p tuc thao-luân hoac ai là nguoi dê ḿnh « ngôi choi thoa mo’ng chân » hoac « gai ha’ng lan tan » … Làm nguoi ViêtNam, không thê môt ai co’ thê châ’p nhân duoc su chia re dâ’t nuoc, lich su da môt thoi Trinh Nguyên Phân Tranh và nhiêm vu cua con dân yêu nuoc là phai Thô’ng-Nhâ’t Dâ’t Nuoc – thât gian di dê tra loi nhung câu cô viê’t vê chuyên xâm lang, Nam-Tiê’n ( Chiêm-Thành, Chân-Lap khi xua ), Bac-Tiê’n ( Quang-Trung và Quang- Dông, Quang-Tây) . Tôi lai xin duoc kê môt chuyên co’ di’nh li’u dên tôi khi tôi duoc moi tham du môt buôi no’i chuyên cua nguoi Miên – phe Sihanouk – chông Công – tôi bi môt ông ky-gia ngoai-quô’c hoi tôi nghi ǵ vê cuôc xâm lang cua VN ( tuc là XHCNVN ) vào lanh thô Cam Bô’t lâp chi’nh-phu bù nh́n tai Nam Vang , tôi da tra loi : Co’ 2 tu-thê’ : 1- Dung trên cuong vi công pha’p quô’c-tê’ : Xâm lang 2- Dung trên cuong vi nguoi VN yêu nuoc : Tôi hoàn toàn dông-y’. Tai sao tôi dông-y’ ? Boi tôi cung muô’n lanh-thô nuoc VN tôi không nhung chi ke’o dài tu Ai Nam Quan dê’n mui CàMâu thôi mà phai tu Thuong-Hai dê’n giap’ biên gioi Tha’i-Lan. Vâng quy’ vi se lai bao tôi : Kha’t ma’u, sâm luoc, dê’-quô’c…Duoc không sao v́ tiên nhân nuoc tôi nê’u không co’ môt Huyên Chân Công- Chua’ th́ chang thê co’ duoc Nha-Trang, Phan Rang, Phan Thiê’t…Chi tiê’c day Truong Son khi do’ tiên nhân tôi không thê vuot qua duoc. Lai thu tuong tuong môt chu’t nua : Chi voi tu-tuong cua ông Long- Duc-Manh – nê’u miên Nam giai-pho’ng miên Bac voi 1 triêu dang-viên CSVN, bao nhiêu nguoi se duoc ông Long-Duc-Manh cho di hoc-tâp cai- tao ? hoc nhu thê’ nào ?… Cô viê’t : …. « Nguoi linh vietnam cong hoa` ho duoc gi` ?. hay chi la` nhung manh tinh` dang do nhu "Nguoi tinh khong chan dung" hay ".....em 1 chieu dao pho mua dong, ben nguoi yeu tat nguyen chai da' " nhung Nguoi Bô-Dôi miên Bac duoc ca’i ǵ ? hay cung nhu nhung nguoi li’nh miên Nam – cung bi bat buôc phai câm su’ng ( quân dich vô thoi han du’ng không thua cô – ke co’ tiên th́ quân-dich tai van- pḥng, lai c̣n duoc quyên vê nhà an mac dân-su làm an nua cô à miên Bac cung co’ « nguyên-tac » này nua – anh cung nhu em mà cô . ; Viê’t thêm môt chu’t cho vui cô Thuy Vy à , trong lu’c co’ nhung nguoi li’nh "Nguoi tinh khong chan dung" hay ".....em 1 chieu dao pho mua dong, ben nguoi yeu tat nguyen chai da' " th́ cung co’ nhiêu nguoi si-quan : « anh kha’ch la di lên di xuô’ng, may mà co’ em doi c̣n dê thuong…. » ; Tôi không dài gịng kê lê lôi thôi xin chi gian di vê : 1- Nhung tra’i pha’o B40 roi vào nhà cua dân chu’ng vô tôi o miên Nam nhung nhung tra’i bom tu B52 dôi xuô’ng trên miên Bac chac ca dân miên Bac dêù co’ tôi sao cô ? 2-Vâng tôi cung là môt thuyên-nhân – nhung thuyên nhân ty-nan chi’nh- tri , tôi cung o trai ty-nan hon 6 tha’ng voi giâ’c mo se tro vê ngay tu do’…nhung giâ’c mo cung da tiêu tan…( tôi lai không thê kê chi-tiê’t duoc v́ kê ra vô i’ch ), trai ty nan tôi da o khi do’ co’ khoang hon 7 ngàn nguoi và tôi da cung là môt trong nhung nguoi cua ban chi-huy trai dê da biê’t: 80%ty-nan kinh-tê’ cô à ( nhung nguoi Viêt gô’c Hoa, nhung dua tre vuot biên không co’ cha me di theo , nhung ngu-phu tai ca’c vùng ven biên…) . – No’i ra diêù này cô và nhung nguoi kha’c lai se bao là sai, nhung do’ là su thuc cô oi v́ nêu’ nhung nguoi ra di tâ’t ca dêù là ty-nan chi’nh-tri th́ ngay nhung nam dâù tiên ; Nhung nam sôi nôi tai hai-ngoai vê viêc chô’ng Công co’ biê’t bao nhiêu hôi-doàn, bao nhiêu phe nho’m trong do’ co’ ca’i tô-chuc cua ông Hoàng-Co-Minh han cô, ông Nông Duc Manh, ông KSBH nhâ’t dinh không thê phu-nhân duoc là tôi no’i la’o, tuyên- truyê`n… ; Nhung nam mà di toi dâu nguoi ta cung nh́n duoc la’ co vàng ba soc do…Nhung nhung nam do’mà nguoi VN ty-nan ngôi lai thât su voi nhau , ru’t tia kinh-nghiêm xuong ma’u vua co’, thâ’m thia’ duoc bài ha’t cua ông Pham Duy : Ra khoi biê’t mat trùng duong, biê’t troi bao la , biê’t doi viên vong, biê’t ta hai hùng …th́… nguoi ty-nan VN chu’ng ta da không c̣n …chui nhau, tranh châ’p chô’ng hay không chô’ng qua Net qua Forum này nua mà nhung loi kêu goi treo co, kêu goi su công nhân cua ca’c tinh ly tai My vê la’ co vàng ba soc do do’ chac cung…se là loi kêu goi dê 80 triêu nguoi dân VN công nhân hoac phu-nhân la’ co và ban ha’t chào co này ( tôi cung không công nhân la’ co VN hiên nay cung nhu ban Tiê’n Quân Ca – nhu vây co’ le du dê qu’y vi « trô’ng Công hiêu tôi không thuôc thành- phân thu 3, thu 4 ). Dê câp dê’n chuyên KTM theo tôi cung không phai là chuyên da’ng ngac nhiên và « không thê co’ duoc » nê’u nguoi miên Nam giai-pho’ng duoc miên Bac nhu « Giâ’c Mo Hôi Huong » Chi dua ra môt vài diêm dê cô nghe : Sau t́nh trang loan lac rô’i ren, 1 triêu li’nh giai-ngu, nhung nhà tù nhu Chi’-Hoà, G̣-Vâ’p ( quân dôi ; dào ngu, tôi trang lung tung….) dêù duoc mo cua toang hoa’c … moi nguoi 99,99% dêu không công an viêc làm, lu’a gao truoc 30/4/75 duoc My viên-tro tuy cung c̣n môt i’t trong kho nhung nê’u chi ngôi an nu’i cung lo, hê’t gao, bung do’i thê’ là se bat buôc phai làm càn. …Dù muô’n dù không phai làm môt ca’i ǵ vua thuc-tê’, lai vua co’ thê giai-quyê’t duoc t́nh trang hôn quân hôn quan ( chac cô cung da nghe no’i nhung thành- phân bâ’t-hao tro thành…Ca’ch-Mang 30 thu loi ca’ nhân dê sau do’ … mâ’t tiêu luôn nhung khuôn mat này ) , co’ nhiêu phuong pha’p dê giai-quyê’t ( tam thoi hoac dài han )KTM, là môt trong nhung phuong pha’p mà kê’t qua tôi xin miên bàn toi v́ moi nguoi ai cung biê’t. Tro lai chuyên vuot biên tôi xin duoc nhac lai : 80% là ty-nan kinh- tê’ cô à – vuot biên cua nguoi Viêt qua cam nhung nhu cô cung dang biê’t nhung nguoi tai ca’c quô’c-gia Phi-Châu cung dang vuot biên ngay ca khi tôi dang no’i chuyên voi cô dê tu nhung vùng Bac Phi sang Tây-Ban-Nha hoac Y’-dai-Loi ( xin lôi tôi chi biê’t su dung tiê’ng VN v́ tôi là nguoi VN cô à ) thu hoi nhung nguoi này vuot biên ty-nan chi’nh-tri à ? Riêng phân tôi : 4 lân tô-chuc do’ng tâù vuot biên, 3 lân bi tich thu và lân cuô’i cùng thành công nhung… thành thât dê no’i : Tôi râ’t thi’ch mao-hiêm kê ca chông CNCS và ca’i bi goi là VNCH . Vê chuyên Biêu-T́nh, Sinh Viên Hoc Sinh xuông duong dâù tiên chang phai tu nhiên bi nhung nguoi lanh-dao miên Bac x’ui duc dâu cô oi mà cung chi’nh v́ nhung nguoi lanh-tu , chi’-si miên Nam mà ra voi nhung ca’i goi là « Cân Câu Nhân-Di » cua nhà dai-triê’t-gia Ngô- D́nh-Nhu, voi â’p chiê’n-luoc mà nhung cây chuô’i duoc trông môt ngày truoc cuôc kinh-n’y cua nhà chi’-si « bao nhiêu nam v́ sông n’ui quên thân ḿnh » Ngô-D́nh-Diêm, voi nhung tṛ dàn a’p Phat Gia’o tai miên Trung, voi nhung câu pha’t biêu cua bà cô’-dâ’n Trân- thi-Lê-Xuân ( mà ngay dê’n cha ruôt ra bà ông Trân Van Chuong cung bat buôc phan kha’ng và tu-chuc quan-sa’t-viên VNCH tai LHQ ) vê cuôc tu thiêu cua môt nhà su –thit nuong – tôi chi kê thât so sài môt vài chi-tiê’t , nê’u nhung nhà lanh-tu miên Nam thât su v́ dân v́ nuoc, vô tu không thiên lêch tôn-gia’o, không bân thiu nhâ’t dinh ngày gio này nhung nguoi ty-nan se phai là…nhung dang-viên cua ca’i goi là Bô Chi’nh-Tri Trung Uong Hà Nôi rôi cô à. Cô lai nhac dê’n 4 chu Canh-Sa’t Da-Chiê’n : Dê làm ǵ nhung nguoi di Canh-Sa’t Da- Chiê’n ? ? ? xin duoc tra loi : dê dàn a’p nhung nguoi di biêu t́nh trong do’ co’ tôi. Thua cô Thuy Y, Nhu da thành thât tranh-luân voi cô nhung diêm cô no’i ra trong thu, tôi lai xin duoc viê’t chi môt câu dê kê’t luân la’ thu này : Dung bao gio tin thàng Tra’ng và cung dung bao gio nghe thàng Do , hay yêu thuong lân nhau . No’i môt ca’ch kha’c ro ràng hon : Không Tu-Ban, không CS mà chi ViêtNam – chi voi hai chu VN chi voi thuc-su tâm hôn VN chu’ng ta se yêu thuong nhau dê co’ thê dê`-câp dê’n 2 chu : HUNG QUÔ’C . Chào Cô

TB : Anh ban tre ditvaomomconvyvy (ditmomconvyvy@yahoo.com),- Tôi râ’t mong muô’n ban không c̣n xu dung nhung danh tu thiê’u nghiêm chinh này, thành thât cam on ban.-- nguoicaoniên (xuanhutraidâ't@yahoo.com), February 16, 2004.


Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

Mỗi phe người dân lại được giáo dục 1 cách khác nhau ,phiến diện .Mong mọi người hăy lấy lịch sử nước Mỹ để làm gương ,hàng chục đại biểu đến từ khắp nước Mỹ rộng lớn ,mỗi bang lớn nhỏ đều có những quyền lợi riêng đối nghịch lẫn nhau ,vậy mà họ vẫn thống nhất được với nhau để xây dựng nên 1 quốc gia hùng cường nhất thế giới .

-- communist (communist@yahoo.com), February 16, 2004.


Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

Ban co' nhân xét du'ng nhung theo tôi, di nhiên y' nghi cua nguoi già nhiêù khi lâm câm ban à , so di nguoi My duoc nhu thê' chi v́ hoc co' duoc diêù kiên cân và du : YÊU NUOC MY Tra loi ban gian di nhu thê' cung là câu tôi tra loi môt anh ban chông XHCN da viê't : Chông dô'i kich liêt tu tuong VIETNAM cua tôi v́ tu tuong do' se làm cho ViêtNam bi cô lâp trong khi moi nuoc dang sa'p lai gân nhau . Không tu tuong VIETNAM không phai là tu tuong dê làm cho nuoc Viêt Nam cô lâp mà chi'nh tu tuong do' se lai là môt tu tuong dê nhung nuoc kha'c phai hoc hoi . Tu tuong VIETNAM không cuc-doan, không TRANG, không DO ban à.

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 17, 2004.

Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

LẤY CHÍ NHÂN THAY CƯỜNG BAO ĐEM ĐAI NGHIĂ THẮNG HUNG TÀN

VIỆT-NAM CHỦ-NGHIĂ

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 17, 2004.


Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

TAI LIEU XIN MOI CAC BANG HUU THAM KHAO Response to Xin mời mọi người vĂ o thảo luận! Trong 1 ṭa án xử 1 vụ kiện...2 anh luật sư cua bên nguyên và bị cáo đều dậm chân, đập bàn, ngiếng răng, trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống lẩn nhau. Người nào củng muốn đem lại phần thắng chính ngĩa về cho thân chủ của ḿnh. Nhưng sau khi rời khỏi ṭa án vào Canteen th́ 2 anh luật sư cụng ly với nhau, chuyện tṛ tâm đầu ư hợp như 2 bạn thân. Ơ trong FORUM này tôi thành thật củng muốn thế !!!

1/- Anh Communist và SmartBoy:

Các anh đừng tưởng tôi căm ghét mấy anh thậm tệ. Kh có chuyện này, mặc dù chúng ta có đôi lần..."như chó với mèo". Trong FORUM này , nói ve phía bênh vực CS , 2 anh là người có tŕnh độ nhất. Nếu kh có 2 anh th́ có lẻ tôi đă bỏ cái FORUM này từ lâu rồi. Nhiều lúc tôi nghi, nêu có dịp gặp anh ở VN, nếu thuận tiện và nếu mấy anh thích, toi dám mời mấy anh cùng tôi đi uống cafe lắm a. Chúng ta có thể cùng nhau bên tách cafe Trung Nguyên nóng hổi, nh́n từng giọt cafe fin rơi tí tach. Ôi ! Những giọt cafe ..."đen như địa ngục và nóng hổi như t́nh yêu!". Chúng ta sẽ kh bàn về chính trị, chính em mà chỉ là nhưng mẩu chuyện đời thường, để được nghe tâm tư t́nh cảm của từng người, và để rồi...sau khi chia tay nhau chúng ta lai gầm rú, tranh thua tranh thắng tưng lời , từng chử. Đời người là thế, thắng thiên hạ th́ dể, nhưng có thắng dược...CHÍNH TA.

2/- Cùng em bé Bí Thư Đ̣an và Maggie Phương Trinh cùng "phe ta " Thuy Vy:

"Đời có bao lâu mà hửng hờ, hở em!". Thèm quá rồi những buổi trưa hè VN, bên tách cafe fin đá, ở 1 quán cóc ven đường, cùng các cô em gái ca bài ..."nắng len qua hàng cây, gío miên mang buồn lả lơi đàn bướm". Cùng nhau ra quán ngồi im lặng ben nhau, nghe nhung giot cafe rơi tí tắc, im lặng bên nhau nhin nguoi nguoi, ngua xe nguoc xuoi, nhung giây phút im lặng da noi voi nhau biet bao nhieu dieu khong the thieu. Buổi sáng cây cỏ c̣n lấp lánh suơng mai, im lặng di bên nhau dưới hàng thông, tự bao năm reo măi nhung diệu nhạc vi vu buồn bă bên mặt nước câm nín chứa dựng bao nhiêu nổi niềm...

Buổi trưa trời cao thăm thẳm, nắng duổi nhau theo gió trên thảm cỏ, cỏ cây lắng nghe buớc chân nhẹ nhàng lúc xa lúc gần của hai kẻ quên doi, chiều có mưa bụi giang ngang qua thành phố, quán cafe vắng, hương cafe thơm lừng, vẩn chỉ hai người khách quen ngồi dó, im lặng bên nhau. Có ǵ quan trong dâu, không...không có ǵ cả. Có nhau là diều dáng nói. Phải kh em !?

Anh chống cộng chẳng ôm giấc mộng công hầu khanh tướng, đời người chỉ như giấc mộng Sơn Khê, giấc mộng Son Khê..."1 anh học tṛ ngèo lên đường ứng thí, bụng đói, miệng khát, giửa buổi trưa hè gap túp lều tranh ven dốc núi, ghé vào xin bát cơm, ngụm nước. Gặp bà lảo bảo đợi dể bà nấu cơm. Anh hoc tṛ nghèo ngủ thiếp trong mệt mỏi, anh mo rằng...anh đậu trạng nguyên, nhà vua gả con gái cho và thế là công thành danh toai. Nưóc nhà co giặc, trang nguyên Pḥ Mả vâng lệnh vua đi dẹp giặc. Khi ra trận tiền, tên cướp vung đao lên, ánh đao lóe lên, đầu Pḥ Mả rơi rụng dưới chân ngựa. Anh học tṛ ngèo chợt bừng tỉnh cơn mê, nh́n lại...NỒI CƠM VẨN CHƯA CHÍN !!

3/- Người Cao Niên: Tôi rất thích cái tiếng "anh bạn ǵa" của NCN. Cam ơn. Mặc dù số tuổi của tôi chỉ bằng 1/2 tuôi ông. Tôi muốn có sự công bằng trong tranh luân nên kh câu nệ tuôi tác. Xin NCN thong cảm! Và củng xin ong cât giùm cái tiếng "Ngài", nghe nó....Ông là người Bắc thường hay gọi nhưng người nhỏ hơn bằng "anh". Nếu có thể gọi tôi bằng "anh".

Ông nhắc đến Ngày Xưa Hoàng Thị và có quen biết tác giả bài thơ NXHT. Cho tôi xin hỏi TG bài thơ đó có phải là Phạm Thiên Thư, một Hoa Thượng đức cao vọng trọng, cả đời công hiến cho Phật. Một Ḥa Thưong như thế mà có thể viết ra nhưng vần thơ t́nh tuyệt tác. Bái phuc !

Sơ dỉ tôi có thú ngồi quán cafe củng chỉ v́ Ngay Xua Hoang Thi..."Em tan trường về, đường xưa nho nhỏ...anh theo Ngọ về...". Nh́n những tà áo dài thước tha trong gió trong giờ tan truong của 1 trường trung học nào đó, thật là thơ mộng. Đẹp vô tả !

NCN có hồn thơ lai láng như thế tôi đề nghị nếu tháng 5 này có về VN th́ nên đi Ha Nội, HN đẹp nên thơ, mùa thu HN đẹp rất thơ, mùa xuân HN có cái đẹp của 1 cô gái đang xuân th́...mùa xuân HN có Hoa Sửa đường Phan Đ́nh Phùng, thơm lùng và trắng xóa cả 1 góc trời, trắng xóa cả ḷng người, trắng cả ḷng tôi...

Toi chông CS và muốn lật dổ chế dộ CS chỉ mong 1 diều duy nhất mổi năm ít nhất 1 lần tôi sẽ du lịch VN. Du lịch VN là góp phần xây dựng quê hương. Duợc yên tỉnh ngồi uống cafe kh bị làm phiền bởi đám trẻ em ăn xin, bán vé số. Lẻ ra nhửng đứa trẻ này phải được đi học. xả hội được công bằng 1 chút. Niềm mong ước của tôi đâu có ǵ la to lớn. Phải kh quí vị.

-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 18, 2004.

--------------------------------------------------------------------- -----------

Response to Xin mời mọi người vĂ o thảo luận! Chào anh ban tre ( chang biê’t co’ phai c̣n tre hay không nua ? ) KSBH Lâ`n này tôi duoc doc thu anh viê’t thât dê thuong, do’ nê’u cu nhu thê’ , moi nguoi cu nhu thê’, th́ tôi da chang phai gân cô già này lên dê kêu goi : DUNG NGHE LOI THANG TRANG ( White ) ,CUNG DUNG NGHE LOI THANG DO ( Red ) MA HAY THUONG YEU LÂN NHAU hoac là VIETNAM MINH CHAU TROI DONG……hoac là chu-nghia NUOC MAM…(nhung chu-nghia tôi no’i co’ thât anh ban tre à ) Tôi cung lai mong uoc moi anh em kha’c ( tôi không xu dung nhung tu nhu VNCH hay XHCN tu nay nua ) cung không nên tiê’p tuc si ba’ng nhau qua nhung h́nh anh, nhung « bang chung » nhung « chi-tiê’t » lung cung, lâm câm, rac rô’i , nhuc dâù, dau tim, dau gan…cu ri’ch cua ….môt thoi gio’ bui « Cuô’n theo chiêù gio’ cua nhà van Victor Fleming voi ca’c tài-tu nôi tiê’ng cua Hollywood : Clark Gable - Vivien Leigh - Olivia de Havilland - Leslie Howard - Thomas Mitchell » thât gâ`n cua 30 nam vê truoc và cung cua nhung nam khoi’ lua chiê’n-tranh thoi Pha’p thuôc voi nhung … « Nho khi anh không vê , th́ thuong nguoi vo cho bé bong chiêù quê « dê rôi sau do’ « nhung không chê’t nguoi trai noi chiê’n- tuyê’n, mà chê’t nguoi em ga’i nho hâu-phuong…. » Dung, dung nên nhac nho lai nhung chuyên dau thuong do’, hay no’i voi nhau bang 2 chu VIETNAM, thât gân gui, thât thân thuong , kho’ thê quên, không thê quên voi nhung thao thuc nhung ky niêm nho nho mà ca’c ban cung nhu tôi…tâ’t ca, dêù da co’, dêù dang c̣n â’p u trong tiêm thuc…dê rôi trong giâ’c ngu : Thoa’ng hiên em vê trong da’y cô’c, No’i cuoi nhu môt chuyên liêu-trai hay… hoac « hôm nay troi xuân bao tuoi tham, dung buoc phiêu-luu vê tham nhà…và cô bé lang giêng ngày nào…Ca’c ban cung nhu tôi, han vân c̣n nghe thoang thoa’ng nhung câu … cua môt Doàn-Chuân voi mùa Thu tan ta’c, mùa Thu HàNôi 36 phô’ phuong , lai cam on anh ban tre KSBH, vâng HàNôi cua tôi khi tôi moi cung chi duoc 10,11 tuôi…ngày ngày cap sa’ch dên truong, dôi chân chim bé nho… nhung con duong lai không xa nhu hiên tai…doc theo bo hô Guom , môt huyên- thoai mà nguoi VietNam không thê quên , tôi di duoi nhung hàng cây sâ’u…ôi tra’i sâ’u…tôi di duoi nhung hàng cây Lan…chao ôi nhung bông Lan trang, ngat ngào, thoa’ng nhe…dê tu do’dên nay cho dù tôi co’ bi « lac ngàn phuong » nhung vân « thoa’ng thây em môt chiêù chom thu, da’ng yêu kiêù cua ngày da qua, thuot tha bên bo liêu thua… », và dôi lu’c tôi cung câ’t loi ha’t nho nho chi dê môt ḿnh tôi nghe … « mat hô guom vân long lanh êm dêm….ôi thang-long, ngàn xua ... » hoac mo chiê’c CD dê nghe môt « Em oi HàNôi phô’ cua ông Phan Vu ; Nhung buôi chiêù trô’n hoc cùng ban ra tam sông Hô`ng nh́n vê xa xa bên làng Nhan…nhung bo’ng tre…chi quê huong tôi, VietNam moi co’ nhung làng xo’m voi bo’ng tre bao quanh…tôi da tu hua tha’ng 5 này khi tro vê ViêtNam tôi se phai dê’n tham ông Phan Vu nhung….Thôi, tôi lai lâm câm, lai nho vê môt thoi… « thanh-b́nh nhu bo’ng tre don so, nay doi tan chê’t trong hu-vô, oa’n thù dâ`y mô`châ’t chô`ng, ma’u xuong toi boi nhiêù mùa Thu …. » vân lai nhung mùa Thu, sao cu bat mùa Thu phai là tan ta’c, phai là chiên-chinh, phai « thuo troi dât nôi con gio’ bui…dê kha’ch ma’ hông nhiêù nôi truân chuyên… Dung dê tiê’p tuc « ma’u xuong toi boi nhiêù mùa Thu » nua ca’c ban à ( tôi se xu dung hai chu Bang Huu – cung râ’t co’ thê trên duong di chu’ng ta se là « chiê’n-huu » ). Thua ca’c bang-huu , Tai sao không thê nghi, không thê no’i duoc nhung câu thât dep cua ban nhu anh ban tre KSBH khi chân t́nh viê’t goi dê’n ca’c ban Communist , SmartBoy và ca’c cô « Bí Thư Đ̣an , Maggie Phương Trinh và cô Hoàng Thuy Vy : bên ly ( cô’c ) cà-phê nho nho, truyên tṛ tâm- su vê cuôc Doi, vê Minh, vê Nguoi dê thây duoc Ḿnh Yêu Ḿnh, Yêu Nguoi nguoi VietNam, Yêu nuo’c VietNam dê lai thâ’y…hai chu Phù-Vân voi…Ai Công-Hâù, Ai Khanh-Tuong… Thê’-Chiê’n- Quô’c, Thê’ Xuân Thu … Vâng, ke thù ta không phai là Nguoi, No’ nam dây nam ngay o chi’nh ta…Thang ke dich da kho’ nhung vân co’ thê thang duoc, Thang Ta qua thât muôn van nguoi kho’ co’… Hay Tu-Thang dê co’ thê …làm duoc môt diêù ǵ do’ .

Chi cân khi ca’c ban « ngôi lai voi nhau » tôi qua quyê’t do’ cung là thoi diêm mà nhung ke « phan dân hai nuoc, nguy XHCN » tai ViêtNam hiên nay bat buôc phai run so dê tu-huy diêt hoac bi huy- diêt – Do’, ca’ch-mang cho VietNam bat dâù tu do’ – Tôi không no’i thêm ra mong moi nguoi hiêu – Diêù này cuc ky` quan-trong và voi chi diêù này chu’ng ta co’ duoc DAI NGHIA.

Tôi cung chi co’ chung môt uoc mo nhu ca’c bang-huu : VIETNAM MINH CHAU TROI DONG ; Tôi cung không môt chu’t hâu-y’, hoac tham-vong dê làm ca’i này, làm tṛ kha’c… mà chi mong « Thu an Mang Tru’c, Hè an Gia’ – Xuân tam hô`Sen, Ha ta’m ao » . Hay « ngôi lai voi nhau » - Tam nga dô`ng hành…thê’ nào cung co’ Su ( không phai ông su dâù tṛn Pham-Thiên-Thu dâu ban KSBH oi , ông â’y hiê`n, mà tu thât chu không phai nhu Tiêu-Son Tra’ng Si dâu cho dù ông â’y khi c̣n ngoài doi cung co’ theo cô Hoàng Thi…-lai chang phai cô VyVy dâu nhé ! – Cung tôi-nghiêp cho ông su PTT v́ ông bat dâù hoi lân rôi anh ban tre KSBH à – tin tôi vua nhân duoc tu môt sô’ anh em tai Sàig̣n cho biê’t ) ; A, no’i nho voi bang-huu KSBH – hai chu kha’c , do’ là : Giâ’c Nam Kha – hay giâ’c mông Kê vàng – truyên mà ông anh cua ông Pham Duy da viê’t , ông này thât là super – làm dai-su mà chi di xe dap thôi, oai chua ?

Danh co’ Chi’nh th́ Ngôn moi Thuân, Thuân ḷng Nguoi là Thuân Ḷng Troi Tôi thây hai chu CS không nên xu dung nua mà chi co’ « bè lu phan dân hai nuoc, nguy CSCH » da là qua’ du ban KSBH à ; Voi nhung chu tôi vua viê’t ra dây, nhâ’t dinh tuong lai không xa nhung dua tre da’ng thuong mà ban da nh́n thâ’y se cung chi là nhung h́nh anh dau thuong cua qua’ khu’.

Di Dôc Tri Dôc – Doàn-Kê’t se co’ thuôc dê Tri duoc Dôc Hiên nhiên môt thân già nua, di mâ’y cây sô’ da thâ’y mêt chi co’ kha nang theo sau ca’c bang-huu dê hy vong duoc tham gia viê’t môt trang su moi, trang su thât dep cho dâ’t nuoc, dân-tôc ViêtNam.

VIETNAM MINH CHAU TROI DONG VIETNAM NUOC THIENG TIEN RONG

Thân chào ca’c bang huu TB : Tôi da dê’m sô’ luong bang-huu trong Forum này…gân du 108 .

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 18, 2004.-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 18, 2004.


Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

Hello Vy Vy

Vy Vy đă có người lớn tuổi chọn làm đối tượng tranh luận rồi há , Cầy hương sẽ theo dỏi bài viết của cả 2 người , về mấy thằng nhóc mất dạy hay phá rối cuộc tranh luận của 2 người th́ phớt lờ chúng đi , hay để Cầy hương kéo chúng ra một chổ để thay thế Cha mẹ chúng dạy chúng vậy :)

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), February 19, 2004.


Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

CHIỀU BUỒN

Chiều buồn ôm bụng ra cầu xí

Mặt nhăn mũi nhó có buồn chi

Khổ v́ thấy bác đang ngồi dí

Chiếm chỗ trong khi tớ muốn x́

Thôi đa`nh ôm bụng qua cầu khỉ

Laị thấy đảng ta dưới gốc ḿ

Cùng nhau bốc cứt bên giàn bí

Bịt mũi âm thầm tớ bước đi

-- Ng-V-Nam (tosu_cs@yahoo.com), February 19, 2004.


Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

Tra loi Ban Tre "Con cua cu Ho" và ca'c Bang Huu kha'c, Th́ tôi cung no'i là cân phai da'nh dô nhung "thang thiêu-sô'dang câ`m quyê`n tai trong nuoc", mâ'y thang này chi nhân danh "yêu nuoc, thuong dân,yêu chu-nghia xa-hôi" nhung da'm nho này chi làm giâù cho chi'nh ban thân tui no'...Nhung tôi cung da no'i thât nhiêù lân, nê'u cu ngôi chui rua nhau, bên này môt câu bên kia môt câu rôi ca da'm da'nh nhau " cung may là chi moi da'nh nhau trong ca'i Forum này )kê't cuôc là nhung thang dang loi dung suong ma'u, dang loi dung chi'nh ban thân ca'c bang huu ( ke o trong nuoc, lân ke o ngoài nuoc, ke yêu ca'i thât su XHCN, ke yêu thât su hai chu QG...)và cung dang loi dung mô`hôi nuoc mat cua 80 triêu nguoi ViêtNam ung dung "ngôi buô`n gai ha'ng da'i lan tan" - ca'i câu hoi hoi tuc tiêu này là do anh KSBH da nhac tôi lai do' nghe không ! - Cung chi'nh boi thê' tôi moi chi yêu câù ca'c bang huu ngung lai, dep lai nhung chuyên cu ky,nhung chuyên ông Hô- chi'- Minh , ông Ngô-d́nh-Diêm, ông Nguyên van Thiêu, ông Nguyên cao K`y...ho cung co' nhung diêm tô't và cung co' nhung ca'i sai v́ tâ't ca cung không là thâ`n tha'nh ǵ va lia ngay ca thâ`n tha'nh cung lai co' nhung ca'i sai cua ca'c vi do' nua cho nên tôi thiê't nghi, bo qua môt bên, liêng thùng ra'c, ca'c ông do' da môt thoi làm lich-su và ca'c bang huu nê'u vân tiê'p tuc tranh cai chuyên xua ti'ch cu môt ca'ch không duoc tô't dep nha nhan th́ thuc phi' phan tim o'c, tri' nang cua ca'c bang huu do'; Lai xin nhac ca'c bang huu môt thi'-du nho nho cua lich-su VN ḿnh : Ca'c bang huu han biê't Quang-Trung Dai-Dê' da'nh quân nhà Thanh - trân Dô'ng Da và mô`chôn Sâ`m-Nghi- Dô'ng...Sâ`m-Nghi-Dô'ng là ke thù cua nhân dân VN nhung khi da chê't nguoi VN ḿnh vân lâp Bàn Tho, kho'i huong nghi ngu't...Tai sao ? Thât dep thay cho truyên thô'ng Anh Hùng cua nguoi ViêtNam. Tôi xin lâp lai : Muc tiêu cua chu'ng ta là : Nhà Nuoc thô'i na't thiêu-sô' hiên tai - No' chang phai là XHCN hoac CSCN, no' cung chang phai là Tu-Ban chu-nghia, no' cung chang phai VIETNAM chu- nghia, no' chang là môt ca'i ǵ ngoài Bo T'ui chu-nghia...do do' tôi da chi viê't, no'i ra mâ'y chu gian-di nhung thât quan-trong mong ca'c bang huu xa gân cô' suy nghi dùm tôi : DI DÔC TRI DÔC. Thang mà không phai da'nh moi là chiê'n thang vi-dai nhâ't. (nguoi già này lai no'i hao-huyê`n rố phai không ca'c bang huu ? ) Tôi lai chang ngân ngai dê cho ca'c bang huu, nhung nguoi thuc tâm , nhung nguoi thao thuc dê'n hai chu YÊU NUOC dia-chi thât cua tôi, hiên nhiên émail dê ca'c bang huu co' thê chia xe voi tôi y' tuong kha' dac- biêt, k`y qua'i và...trâm trong dô'i voi bon "thiêu sô' nguy XHCN, phan dân hai nuoc" cua ca'i goi là Nhà Nuo'c hiên tai.

Email cua tôi : largentier10000@yahoo.ca

Tai sao không co' thê, nê'u co' dip thuân tiên ghé, bay, di sang voi tôi, bên chén trà, bên cô'c cà-phê...nhung ma'i dâù bac, dâù xanh chu'ng ta tâm su .

Xin duoc goi ca'c bang huu môt ban nhac do Si-Phu' ha't , ha't vê môt mùa Xuân :

Chiêù nay buôn tôi di t́m y' - Dù cho duong xa xôi van-ly' - Tôi vân di dù mua dù gio' - Tôi vân mong TINH THUONG CO`N DO' - Dung dây môt dêm nay là mâ'y - Dê cho hô`n tho ngây ngày â'y ...... Mùa Xuân tuoi vui muôn ḷng - XOA' HÊ'T NHUNG NÔI HÂN THU`XUA .... nguoi vien xu mat sa'ng ngoi, nghe tin Xuân dang vê ngàn noi....Mung Xuân can ly xin câù chu'c, Mung anh mùa xuân tuoi hanh-phu'c - Trong giâ'c mo ngàn hoa dào tham...Anh co' mo mông uo'c ǵ không ?

Viê't dê'n ca'c bang huu tôi không viê't tiêu-cuc boi le tôi vân hy- vong , vân mo mông uo'c...VIETNAM MINH CHAU TROI DÔNG - VIETNAM NUOC THIENG TIÊN RÔNG.

TB vài giong goi dê'n ca'c bang huu tre tu VN du hoc : Râ't tiê'c ca'c bang huu không gân tôi, không luu-ngu tai quô'c-gia tôi dang tam tru' này nên chu'ng ta chua gâp nhau, chua ngôi an chung voi nhau môt bua com...bua com gia-d́nh, nguoi tre se goi tôi bang Ba'c hoac bang Chu', nguoi lon se goi tôi bang Anh...Do', tôi, ViêtNam, tôi không cân biê't ca'c bang-huu là ǵ nhung tôi biê't ca'c ban là ....VIETNAM boi le tai dây, tôi vân thuong xuyên duoc tâm-su voi nhung nguoi tre nhu ca'c bang-huu và tôi cung biê't duoc nhung uoc mo cua nhung ban tre này ...môt uoc mo chung.

Chào tam-bîêt tâ't ca ca'c bang huu.-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 19, 2004.


Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

Vài hàng chu goi cô VyVy : Hoang Thuy VyVy and Colonel Hoang Thuy Nam.................????

-- nguoicaoniên (xuanhutraidât@yahoo.com), February 22, 2004.

Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

Hoàng Thuỵ Nam chính là Tôi người cao niên có thắc mắc ǵ ?

có một điều tôi muốn nhắc Ngài không có một người VN nào đă từng ở trại tị nạn mà khen ngợi cộng săn cả

thứ 2 lại càng không có người nào tự nhận ḿnh là di dân kinh tế như ông nói cả , câu ngài nói " 80% là tị nạn kinh tế Cô à " đó là nói bậy

tuy nhiên nếu chúng tôi có bị việt cộng gọi là di dân kinh tế cũng được , v́ việt cộng trong những năm 75-88 chỉ có kinh tế tập thể , chứ không có nền kinh tế tư nhân trong khi đó người dân Miền Nam lại quen với lối làm ăn kinh tế tư nhân do đó họ phải ra đi để t́m những vùng đất tạo cho họ điều kiện để phát triển khả năng làm kinh tế tư nhân của họ

well kể ra được gọi là di dân kinh tế cũng hay chứ nhỉ , v́ sau này lịch sữ Việt Nam sẽ có đoạn viết như vầy

" Ngày xửa ngày xưa có một kẻ tâm địa bất chánh tên là hồ chí minh cùng đồng đảng của nó có danh xưng đảng cộng sản Việt Nam đă áp bức dân lành khiến Họ đói khổ , nghèo nàn , kinh tế cá nhân lụn bại khiến Họ đành vượt biển bỏ nước ra đi

trong số Họ không ít người đă vĩnh viển nằm yên dưới ḷng biển sâu , cũng không ít người đă trút hơi thở cuối cùng khi vừa đến được bến bờ Tự do , hoặc quằn quại do bị hành hạ đánh đập trong những nhà tù của cộng săn v́ vượt biển . đối với những người may mắn đặt chân trên bến bờ Tự do , Họ đă cất bước nhưng không biết bao lần Họ đă phải vấp ngă trong những bước chân đầu tiên . trong số Họ không ít người đă khóc v́ kiệt lực nhưng với thời gian với tinh thần qủa cảm họ càng ngày càng bước nhanh hơn vững vàng hơn để cuối cùng Họ đă mang lại Tự do cho Việt Nam . xóa tan chủ nghĩa cộng săn man rợ một chủ nghĩa đă man lại cái chết cho hơn 20 triệu người Việt Nam trong hậu bán thế kỷ 20 "

Tôi viết như vậy có được không Người cao niên ? à quên Tôi không có thói quen uống cà phê pha với bắp với những thứ linh tinh như càfé Trung nguyên . cà phê là cà phê hạt nguyên chất xay ra bỏ vào fin mà lược , lắc nhẹ sẽ thấy những bọt bong bóng trên mặt nước càfe , màu càfé là màu đen tuyền . đen như cuộc đời tôi khi c̣n trong những trại cải tạo tư tưởng của cộng săn chúng ta đă không cùng gu th́ khó ngồi uống càfé chung lắm thưa Ngài

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), February 23, 2004.


Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

Tang chu nguoi cao nien " Ly cafee Van khoa, voi nhung giot ti tach roi xuong ly, ngoi nham nhi got cafee dang ma` nho toi con duong gia long voi nhung hang me gia phu loi buoc em di, Ta ao dai trang tung bay trong gio chieu hiu quanh, thoi ta danh ve ngoi trong quan kem BODA, de nhin Cong Ly 1 chieu va Tu Do han che...... " Thoi tat ca da tro thanh qua khu, vi` canh cong Dinh Doc Lap da~ in han vet xich sat T54.

Trong 1 bai nao` chau co noi toi Lao~Ba' Ho.Hoang,Da~ vi` nuoc vi` dan. thi` chu lai dem nhung cao thu dai hiep trong phim chuong Hongkong ra de so sanh'. Chu cao nien a`, chu' khong biet hay chu da~ quen ?. La~ ba' do chinh la` Hoang Hoa Tham!.

Nhung Pham Ngu Lao, Phan Dinh Phung, Hoang Hoa Tham co le chu cung da quen, Vay thi nhung Ly Tong Ba, Nguyen Khoa Nam, Do Doc Long..., Nhung Tran Van Ba, Vo Dai Ton, Pham Van Hai, nhung con nguoi da nam xuong chi vi` 2 chu que huong chu co coi ra gi` ?.

Chau khong phai la` 1 anh hung nhu chu', Nhu Duc Tran Hung Dao, hay Nhi Vi. Trung Vuong. Nhung chau cung du sang suot de nhan dinh duoc con nguoi nao da~ hai nuoc hai dan, cung nhu Kiet Nhan nao da~ gay dung, gin giu cai giang son gam voc ma` nguoi doi thuong goi la` 2 chu VIETNAM !.

-- hoang thuy vy vy (hoang thuy vy vy@yahoo.com), February 23, 2004.


Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

Ô'i cô Thuy VyVy oi là cô Thuy VyVy,

Nào tôi co' quên tên ông Hùm Dê` Tha'm dâu, nhung chac cô và dai-da- sô' nhung nguoi chô'ng CNCS tai Forum này không biê't ông Hoàng-Thuy- Nam rố.

C̣n ông Hoàng Duoc Su do' giô'ng tôi lam cô oi- cung nhu anh chàng KSBH da no'i trong la' thu "choc giân" tôi dê tôi bat buôc phai lôi "ca'i thanh kiê'm cùn" da ga'c trên xo' bê'p xuông tiê'p tuc mua'...Thôi thôi phen này tôi chi ngôi khoanh chân, khoanh tay ...nh́n ca'c vi tre tuôi anh-hùng dâ'u tranh bang vo miêng...Ca'c vi cu' tu-nhiên chui rua nhau dung dê y' dê'n ke già này làm ǵ, khi nào khan cô khan hong tôi se bao tiêu-dông no' bung nuoc lai dê ca'c vi dùng, dùng xong lai tiê'p tuc chui nhau, nhu thê' thât nhâ't cu luong tiên : ca'c vi duoc phen chui nhau cho ha bung, tôi vua duoc khoe tâ'm thân già mà lai c̣n co' dip dê... ngâm nghi lai mà...bô xung cho ngo'n ḍn qua'i chiêu cua tôi.

Van ta, van ta qu'y vi truoc.

Cam on ca'm on cô Thuy VyVy

-- nguoicaoniên (xuanhutraidâ't@yahoo.com), February 24, 2004.


Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com

Haaaaa chu cao nien lai sai nua roi!

Cai gia toc ho Hoang` nay cua chau no da~ co dong mau chong cong tu bao doi nay. Neu chu da khong quen ong trum De Tham chi chac chu cung khong quen duoc nhung thung contenner mang nhan hieu Sealane chay tren duong pho saigon va` sau nam 1973 thi duoc doi thanh Vinavatco !. Do la nhung thung contenner cho dan duoc tu chicago vao vietnam de diet cong. cung nhu nhung kho sat vun chua day nhung chiec T54 chay nam' cua viet cong trong Binh Tien (quan 8, Saigon) Bo chau khong phai la ong Hoang Thuy Nam nhu chu nghi~. Bo me chau chi la` nhung nguoi binh thuong nhu hang van nguoi linh binh thuong khac da nam xuong cho 2 chu tu do. Can gi 2 chu DANH va LOI ha chu' ?. chi can du hoi tho de cam thu cong san la` da cam thay hanh phuc lam roi. Ngay 2 bua toi so*? turn on internet chui rua viet cong thi co le bo me chau hay ong lao~ De Tham cung se hai long noi chin suoi.

Chau cung chuc chu tuoi gia suc khoe de ngoi do nhin vao cai lich su cong no da~ bang hoai dat nuoc hon 50 muoi nam qua, van va dang con tiep tuc. Cung mong rang chu khong co 1 dua chau gai nao lac dong doi qua Macao, Hongkong hay Cambodia de lam cai Job ma nguoi doi che trach.

-- hoang thuy vy vy (Hoang thuy vy vy@yahoo.com), February 24, 2004.


Response to am thu goi nguoi cao nien (xuanhutraidĂ¢t@yahoo.com)

Thang` Vietnam mom~ cho' vem cua~ Bac' ......sao chau' cu' nanh` nach. tuc' gian len the^' ????? dong chi' vem. cua~ chu' may` la` thang` gi` nhi~ ???? ahh........ thang` Vit. Coi` ...... da~ gay~ cang` ra di roi^` ha~ ???? sao ma` som' the^' .....toi nghiep cho no' .....lam` cong tac' tuyen truyen kho' lam' cac' chau' vem. cua~ Bac' .......nhung rang' co^' gang' nha' ...

thoi de chieu toi Bac' quay lai. doc. xem chau' sua~ nhung~ gi` nha'

-- MA CO HO CHI MINH (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), February 24, 2004.


Moderation questions? read the FAQ