GHPGVNTN Mời Đồng Bào Dự ‘Ngày Tri Ân Quốc Tế’

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Viet Bao Online, 11-02-2004

Dưới đây là Thư Mời của Ḥa thượng Thích Hộ Giác, đại diện Giáo Hội PGVNTN ở Hải Ngoại gửi hôm thứ ba.

Kính gởi: Chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, Quư Đoàn thể, Tổ chức, Cộng đồng và Quư Đồng hương Phật tử,

Kính thưa quư Liệt vị,

Để tri ân các nhà Lập pháp hai Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội Âu châu đă hết ḷng hậu thuẫn Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và các tôn giáo tại Việt Nam qua hai Nghị Quyết 427 ngày 19.11.2003 ở Hoa Kỳ và ngày 20.11.2003 tại Âu châu, chúng tôi nhất tâm cung thỉnh và kính mời chư Liệt vị đến tham dự buổi Tri ân này, với sự hiện diện của các vị Đại biểu Quốc hội đến từ Hoa Thịnh Đốn và Âu châu, vào lúc 14 giờ chiều thứ bảy 21.2.2004 tại Tu viện Hoa Nghiêm, 3222 W. First Street, Santa Ana, CA. 92703 - Điện thoại (714) 775-6799. Một buổi lễ Tri ân tương tự cũng được tổ chức tại San Jose và Oakland vào trưa và tối chủ nhật 22.2.2004.

Thưa quư Liệt vị,

Cuộc vận động quốc tế của chúng ta ở hải ngoại sau bao nhiêu năm gian khốn đă đạt đến đỉnh thành công cao nhất vào hạ tuần tháng 11 năm 2003 : Ngày 19.11.2003, Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Nghị quyết 427 với 409 phiếu thuận trên tổng số 422 phiếu, coi như đa số tuyệt đối bày tỏ nhận thức của Hạ viện đối với sự kiên cường của hàng Giáo phẩm lănh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và yêu sách cho tự do tôn giáo tại Việt Nam. 24 giờ sau, ngày 20.11.2003, Quốc hội Âu châu thông qua, với 626 phiếu đa số tuyệt đối, Quyết nghị tố cáo Hà Nội đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, yêu sách trả tự do cho Đức Tăng thống Thích Huyền Quang, Ḥa thượng Thích Quảng Độ, các Thượng tọa trong Hội đồng Lưỡng Viện, và đ̣i hỏi cho Việt Nam có tự do tôn giáo.

Hai Nghị quyết nói trên đang gây ảnh hưởng dây chuyền như một áp lực bắt buộc Nhà cầm quyền Hà Nội phải thay đổi chính sách nhân quyền và tôn giáo, nếu không muốn bị bức tử. V́ lẽ xu thế thế giới ngày nay đă bước vào kỷ nguyên hỗ tương liên đới, không một quốc gia nào có thể ly khai hay biệt lập để sống c̣n. Áp lực càng duy tŕ, th́ viện trợ kinh tế hay quan hệ ngoại giao là cửa ngỏ cho tiến tŕnh dân chủ hóa tiếp diễn.

Cho nên, công tác đầu tiên của chúng ta hôm nay, là biết ĐẦU TƯ hai thắng lợi nói trên cho cuộc vận động Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn, mà "Ngày Tri ân hai Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội Âu châu đă lên tiếng hậu thuẫn cho GHPGVNTN và Tự do tôn giáo tại Việt Nam" là sự khơiû phát cho tiến tŕnh quốc tế vận của tất cả chúng ta trong năm 2004. Cầu nguyện Chư Liệt vị vô lượng an lạc.

Trân trọng

San Gabriel, ngày 8.2.2004
Chủ tịch Hội đồng Điều hành
Ḥa thượng Thích Hộ Giác

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), February 11, 2004


Moderation questions? read the FAQ