vu. To`a Da.i su*' VC ta.i Anh Quo^'c mang su'ng ham zo.a ngu*o*`i Anh go^'c Vie^.t bie^~u ti`nh ....

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Kính thưa quư dồng-hương người Anh gốc Việt.

Các bạn dang sống tại Anh Quốc: một quốc-gia tư-zo, văn-minh, thượng tôn pháp-luật. Quyền fát biễu quan-diễm cũa bạn như biễu-t́nh là quyền bất khă xâm fạm.

Việc một tên vô lại thuộc ṭa dại sứ VC tại dây rút súng ra hăm zọa các bạn:

- Nếu nó là một tên ngoại giao (accredited diplomat), tên nầy tuy tránh bị truy tố ra fáp-luật quốc-gia sỡ-tại, nhưng ta có quyền ḍi hơi trục-xuất tên nầy về nước (kễ că tên dại sứ).

- Nếu nó chĩ là một tên nhân-viên quèn th́ chúng ta có thễ dưa nó ra toà án tại Anh quốc...cho di tù.

Xin các bạn hăy tùy-nghi ứng-xữ dễ cho bọn Việt cọng sáng con mắt ra.

Sống tại Anh quốc chớ không făi sống tại rừng rú Việtnam.

Thân ái,

Matthew Trần

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), February 07, 2004

Answers-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), February 07, 2004.


theo nguoi trong truong hop nay, nguoi do phai lam gi ? Chang le rot nuoc tra moi bon may ha? mot lu phan dong

-- giang ho (banhxe_langtu2003@yahoo.com), February 08, 2004.

Thua Ca'c Ban Tre cua ca'i goi là VietNam CôngHoà và ca'i goi là VietNam DânChu CongHoà (tuc là XaHôi ChuNghia)

Hay cô' gang ngôi suy nghi lai, da^'t nuoc VN chu'ng ta tu thoi Pha'p thuôc cho dê'n ngày nay dê da'nh môt câu hoi : Miên Nam, miên Bac, miên nào co' quyên tu nhân là DânChu, là Tu Do, là CôngHoà, là XaHôi ChuNghia, là DôcLâp, là TuDo, là DânChu ...KHÔNG, NGàN LÂN KHÔNG ca'c ban à. Hê't thang Pha'p, thang Nga, thang Tâù, thang My chu'ng no' thay phiên nhau làm thâ`y, làm cha, làm cô'-vâ'n dê ANH EM TUONG TA`N, nào là Chôn'g My, nào là Tiên Dô`n Thê'-Gioi Tu Do...kê't cuôc mâ'y triêu nguoi dân VN là nan nhân cho cuôc chiê'n cua chu'ng, dâ't nuoc VN dê'n nay vân chua ngo'c dâù lên duoc dê co' thê so sa'nh ngay voi Tha'i-Lan môt nuoc mà chi cân môt trân Rach Gâm cua QuangTrung NguyênHuê da làm khiê'p via' kinh hô`n...Hoi oi thoi vàng son cua lich su VN tâ't ca ca'c ban da quên dê rố chi c̣n biê't tiê'p tuc chui nhau, ke th́ nhân danh thuyê't Công-San, nguoi th́ nhân danh ViêtNam CôngHoà quô'c tich Huê-K`y, Pha'p, Anh...CAC BAN DANG LAM LOI CHO BON NGOAI BANG . Diêm quan-trong nê'u Yêu Nuoc hay cô' doàn-kê't lai, hay cô' suy nghi dê tu hoi : Minh da lduoc diêù ǵ cho Nhân Dân hiên dang thiê'u an thiê'u mac tai VN

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), February 11, 2004.


Gui nguoi cao nien, Chung toi cung cha theo CS hay VNCH. Chung toi chi muon yen on xay dung cuoc song ngay mot tot hon. Chung toi ưelcome cac ban VNCH va moi thanh phan khac ve giup ba con trong nuoc hien van con nhieu thieu thon. The nhung may thang Nguy gia cay cu thu han mai khong thoi. Chung no outdated va noi nang ngu nhu con bo nen chung toi khong nghe noi. MAc du chung toi cung chang co thu han gi voi ho nua, cung cha ua gi may thang cha CS cap cao tham nhung. Nhung ma may cha nay cu xoay vao chuyen tu ngay xua ngay xua, nhu chuyen co tich de ma pha phach. Thanh ra ho tu day chung toi sang phia CS day.

-- Viet Cuong ( VN cuong thinh) (ta_viettien@yahoo.com), February 12, 2004.

Cam on ban (em, nê'u tuôi c̣n tre) da viê't cho tôi sau khi doc nhung gịng "tâm-su" tôi da viê't. Theo tôi, diêù quan-trong truoc tiên là không nên xu dung nhung chu nhu : NGUY hay VC ǵ nua, boi môt le nhu tôi cung da viê't (không nhung chi viêt o trang này mà c̣n trong nhiêù trang kha'c nua )Dâ't nuoc chu'ng ta không cân dê'n nhung ca'i goi là VNCH hoac Chu-nghia Công-San nhung cha ông chu'ng ta cung da tung da'nh Nam , dep Bac dê mo mang bo coi dê'n nay hon nua, nhung chuyên tranh cai (nhiêù khi phai xu dung dê'n nhung chu không duoc goi là "co' hoc thu'c" môt chu't nào)chi c̣n là chuyên "xua nhu tra'i dâ't" chuyên da di vào lich-su hay dê lich-su phê pha'n, diêm quan trong hiên nay là ca'i goi là KINH TE THI-TRUONG, môt ca'i bay râ't nguy hiêm cho dâ't nuoc VN không phai chi o thê' hê hiên-tai mà c̣n thê'-hê tuong lai- Làm thê' nào dê nuoc VN pha't triên, dê nguoi dân duoc hanh-phu'c, â'm no nhung cung co' thê tra'nh duoc nhung cam bay tu ca'c nuoc ngoài dang thi nhau gài dat trong nuoc ta ? Chac han em cung da biê't , nhung co-so ngoai quô'c hiên dang dâù tu vào VN, chu'ng dâù tu voi nhung loi i'ch thât cu-thê, thât dài han và cung thât nguy hiêm trong do' nguoi VN ta chi là nhung công-cu dê chu'ng xu dung ; Chua hê't nhung su "mua nhân-luc tài nang tuôi tre nguoi VN" da, dang và se duoc chu'ng nô luc pha't-triên ( hay dat môt câu hoi : Tai sao dâ't nuoc chu'ng biê't bao nhiêu nguoi thâ't nghiêp chu'ng lai không xu dung ? ) nào tui Dai-Hàn (Hàn Quô'c ) nào tui Nhât Ban ( hay nho lai nan chê't do'i nam 1945 )nào tui Ma-Lai ( nê'u doc lai lich-su VN nuoc Ma Lai làm sao co' thê so sa'nh duoc voi VN ḿnh phai không em ? Dâ'y môt vài diêm dê ca'c em , tuôi tre cua ca hai phia' -VNCH và VC- nên suy nghi dê tra'nh duoc thêm môt lân nua canh " gà nhà bôi mat da' nhau, tuong tàn cô't nhuc " - Hay dành nang luc cua ḿnh dê làm duoc môt diêù ǵ co' ich, co' loi cho NHAN DAN trong doi sô'ng hàng ngày cua ho,trong moi lanh vuc Van-Hoa', Xa-Hôi, Kinh- Tê', Dân-Tri'...Lich su VN cung da chung to duoc su phuc-hung, pha't- triên sau giai-doan chia re Trinh Nguyên phân tranh nhung tôi, tôi tin chac rang voi su doàn-kê't, voi ḷng qua cam,nhiêt huyê't, voi su hiêu biê't, voi tŕnh-dô cua ca'c em...Dâ't nuoc tôi se tiê'n-bô nhu nhung nuoc tiê'n-bô kha'c. Dung nhân danh Xa Hôi Chu Nghia, Dung nhân danh VNCH, dung theo MY, dung theo Nga, theo Tâù, theo Tây, theo Nhât mà hay chi nên thoe môt con duong duy nhâ't voi 2 chu ViêtNam làm dâù.

-- nguoicaoniên (xuanhutraidat@yahoo.com), February 12, 2004.


Mot lu phan dong!

-- Nguoi con cong san (TongbithuBCHTWDangCongsanvietnam@yahoo.com), November 17, 2004.

Moderation questions? read the FAQ