Chiến Dịch Vận Động Thả Tù Nhân Lương Tâm VN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Washington DC ngày 7 tháng 2, 2004 -- Bản tin sau đây là của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (CRFV).

Chiến Dịch Vận Động Trả Tự Do Các Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam Trong chiến dịch vận động trả tự do cho các tù nhân lương tâm tại Việt Nam, bước đầu Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (UBTDTG/VN) sẽ đặt trọng tâm vào việc đ̣i hỏi nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do cho Lm Nguyễn Văn Lư, một tù nhân đáng kính mà h́nh ảnh bị tẩy năo của ông đang làm xúc động mọi người.

Trong công tác này, UBTDTG/VN đang vận động Quốc Hội Hoa Kỳ h́nh thành hai nghị quyết:

1)- Nghị quyết của Thượng Viện Hoa Kỳ đ̣i Việt Nam phải trả tự do cho Lm Nguyễn Văn Lư.
2)- Nghị quyết của Hạ Viện Hoa Kỳ cũng đ̣i Việt Nam phải trả tự do cho Lm Nguyễn Văn Lư.

Nếu không có ǵ trở ngại, chúng tôi tin rằng hai nghị quyết này sẽ được giới thiệu để biểu quyết tại Quốc Hội vào tháng 3, 2004.

Nhân dịp này, UBTDTG/VN sẽ cùng một tổ hợp luật sư Hoa Kỳ mà chúng tôi đă cùng làm việc chung khoảng một năm nay, sẽ mở một cuộc họp báo để thông tin một kết quả vô cùng tốt đẹp mà tổ hợp luật sư đầy ḷng từ tâm này đă thay mặt cộng đồng Việt Nam đă vận động thành công tại Liên Hiệp Quốc.

Qua những kết quả đáng khích lệ này, chúng tôi hy vọng ngày Lm Nguyễn Văn Lư được trả tự do sẽ không xa. Và từ đó, việc đ̣i hỏi nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do cho các tù nhân lương tâm khác như Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ B́nh, Nguyễn Khắc Toàn.v.v...có nhiều triển vọng thành công.

Xin quí đồng hương góp tay vào công tác này bằng cách vận động các dân biểu và thượng nghị sĩ của địa phương quí vị, yêu cầu các vị yểm trợ hai nghị quyết đ̣i trả tự do cho Lm Nguyễn Văn Lư sẽ được đệ tŕnh vào quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2004 này.

Trân trọng kính báo

Ngô Thị Hiền

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), February 07, 2004


Moderation questions? read the FAQ