Nếu Tố Hữu C̣n Sống!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nếu Tố Hửu c̣n sống th́ bạn sẻ được nghe bài thơ này làm vào năm 2000-2001:

Clinton ơi hỡi Clinton,
Thương cha thương 1, thương ông thương 10
Lượm lặt từ website www.hungviet.org

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), January 30, 2004

Answers

Response to Nếu Tố Hữu CĂ²n Sống!

HI HI HI HI HI HI HI HI

-- Long dut Mach. (nongducmanh@phuchutit.com), January 30, 2004.

Response to Nếu Tố Hữu Còn Sống!

Ha ha, đúng ra bài thơ đó chưa mới lắm, tui mạn phép sửa lại một chút:

Clinton ơi hởi Clinton Thương Lê(nin) thương một, thương ông thương ngàn (1000)

-- Dinh Ngu Tri Te CS (NgayTanCS@KhatMau.com), January 31, 2004.


Response to Nếu Tố Hữu CĂ²n Sống!

Tui xin do'ng go'p 1 ba`i:

Nga`y xu+a thi`:

O du ki'ch nho? giu+o+ng cao su'ng,
Thang My~ le^nh ke^nh bu+o+'c cu'i da^`u.

Nga`y nay pha?i su+?a la.i la` nhu+ va^`y theo dinh hu+o+'ng XHCN

O du ki'nh nho? na^ng ca^y su'ng (nu+o+'c)
Tha(`ng My~ nha(n ra(ng su+o+'ng qua' tro+`i.

Ma^'y o du ki'ch va` con cu?a ho. ba^y gio+` tha^'t nghie^.p, di la`m ga'i massage, ga(.p du+o+c o^ng My~ na`o thi` ra^'t ta^.n ti`nh phu.c vu. nha^'t la` ma`n massage su'ng nu+o+'c!

-- O du ki'ch nho? (odukichnho@yahoo.com), January 31, 2004.


Moderation questions? read the FAQ