BÀN VỀ CHẤT XANH VÀ CHẤT XÁM CỦA NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trich tu website Dung Day.

Hai tác giả viết cho tờ Tuổi trẻ trong nước sáng hôm nay có bài viết về chất xanh và chất xám của người Việt ở hải ngoại đă gây dư luận chú ư khá lớn .

Bài báo đưa ra số liệu thống kê từ các đại sứ quán cộng sản Việt nam khắp nơi thu nhập gửi về với ước tính 3 triệu đồng bào ta ở hải ngoại mỗi năm trích 10 phần trăm tổng thu nhập của họ là 3 tỷ đô la gửi về nước .

Như vậy , bài báo kết luận tổng thu nhập của người Việt hải ngoại là 30 tỷ đô la hàng năm , đó là về chất xám , chất xanh th́ có đến 55 phần trăm người Việt hiện nay có độ tuổi dưới 40. Số chất xanh và xám này nếu cộng sản biết cách dẫn dụ , sẽ là nguồn lợi rất lớn để nuôi sống chế độ độc tài .

Nhiều bạn sáng hôm nay bàn : nếu nói là 3 tỷ đô chỉ để nuôi sống chế độ độc tài cộng sản thôi là sai , phải nhấn mạnh là c̣n góp phần làm sụp chế độ nhanh hơn . Chất xám đầu tư luôn đi theo sự cải cách và đ̣i hỏi cải cách triệt để của nó , chất xanh là chất lưu dẫn mạnh song song với chất xám và ḍng tiền .

Không thể có chuyện một đứa trẻ sống thoải mái tự do ở ngoài , giờ về nước lại khoang tay "nghe" đảng chỉ bảo là phải làm cái này , phải cúi lạy ông kia . Ngoài ra , tiềm thức của ông cha chúng sẽ phải chỉ bảo chúng , tại sao chúng phải sống xa quê hương sau năm 1975 ? tại sao cha mẹ chúng phải vượt biển ? .. nhiều và rất nhiều tâm linh hướng thiện khác mà bài báo trong nước không dám đo lường và không thể đo lường được .

Nếu trước năm 1985 , Liên xô đo được mức độ ảnh hưởng của giới trẻ Đông Au và ảnh hưởng của cộng đồng trí thức gốc Đông Au sống ở Mỹ và châu âu , có lẽ sự kiện tan ră Liên Bang sẽ chậm đi nhiều . Cộng sản có thể ngăn con người , nhưng tuyệt nhiên cộng sản không thể ngăn ḍng tri thức và giác cảm dẫn đến hành động của họ .

Bài học đó đang tái lập tại Việt Nam .

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), January 29, 2004


Moderation questions? read the FAQ