Về Nước V́ Dân Chủ, Bị Trục Xuất

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nhà hoạt động nhân quyền Nguyên Khả Phạm Thanh Chương từ Úc về Việt Nam hôm qua để nhân dịp Tết tới thăm các nhà bất đồng chính kiến, khi đáp phi cơ xuống phi trường Tân Sơn Nhất đă bị công an bắt giữ ngay lập tức, giữ 2 giờ đồng hồ để làm thủ tục trục xuất. Khi bị áp giải qua Bangkok, Thái Lan, ông bị giữ tại phi trường ở đây để đưa lên chuyến bay sớm nhất đi Melbourne, Úc. Ông Chương mới mấy năm trước đă về VN, t́m gặp nhà ly khai Trần Khuê ở Sài G̣n, cũng đă bị công an ập vào nhà ông Khuê bắt cả hai người, và tịch thu dàn máy điện toán của giáo sư Khuê để ḍ xét.

-- Con Ho Dam Tac - Nong Duc Manh (Con_Ho_Dam_Tac@hn.vnn.vn), January 22, 2004

Moderation questions? read the FAQ